Ledig stilling ved OsloMet

Prodekan FoU - LUI

Søknadsfrist: 01.06.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet.

Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet søker en engasjert prodekan for FoU. Fast vitenskapelig ansatte ved LUI må gjerne melde sin interesse.

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det fra 01.08.2020 ledig en funksjon som prodekan FoU. Prodekanen er en viktig støttespiller for dekanen. Som faglig leder vil prodekan FoU inngå i fakultetets ledergruppe, samarbeide tett med dekan og prodekan for utdanning, samt resten av ledergruppa. Prodekan FoU har dekanen som nærmeste overordnede.

Prodekanrollen defineres som en funksjon med avsatt tid til å utføre lederoppgaver tilsvarende 50-70 % stilling, etter nærmere avtale. Resten av stillingen avsettes til FoU-tid. Funksjonsperioden vil være for en periode på tre år, fra 01.08.2020-31.07.2023. Funksjonsperioden etter denne, altså fra 2023, vil være for fire år.

Prodekan for FoU skal:

• lede fakultetets FoU-utvalg og doktorgradsutvalg (DGU)

• representere fakultetet i sentralt FoU-utvalg og sentralt Publiseringsutvalg

• være fakultetets vararepresentant i sentralt Utdanningsutvalg

Prodekan for FoU har ansvar for å:

• være en pådriver i utvikling og implementering av fakultetets FoU-strategi, slik at fakultetet når sine mål

• være en pådriver i videreutvikling av fakultetets oppdragsvirksomhet innenfor FoU-området, herunder EU- og NFR-søknader

• legge til rette for at fakultetet deltar i forskningssamarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt

• arbeide for å styrke FoU-aktiviteten internt, i samarbeid med andre fakulteter og sentre (SPS og SVA) på OsloMet, og eksterne samarbeidspartnere

• styrke innsatsen for integrasjon av forskning og utdanning i samarbeid med prodekan for utdanning og instituttene

• være en pådriver i arbeidet med innovasjon, entreprenørskap og regional utvikling

• bidra til videreutviklingen av kompetansen i forskningsledelse på fakultetet, inkl. videreutviklingen av forskergruppelederrollen

• bidra til å ivareta forskningsetikk og kvalitetstiltak på FoU-området

• bidra til videreutviklingen av fakultetets forskningsmiljøer

• bidra til koordinering av FoU-arbeidet på fakultetet og bistå instituttlederne i deres ansvar for FoU

• ha en god dialog og samhandling med fakultetets studentrepresentanter

Ønskede kvalifikasjoner:

• høy vitenskapelig kompetanse, fortrinnsvis på professornivå

• utstrakt erfaring med profesjonsrelevant forsknings- og utviklingsarbeid

• erfaring fra forskningsledelse

• god kjennskap til fakultetets fagfelt, med særlig vekt på forskningsområdet

• erfaring med innhenting av finansiering fra eksterne kilder som NFR og EU

• god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

• evne til strategisk planlegging og nytenkning

• evne til å drive endringsprosesser og videreutvikle en kultur for kollegial deltakelse

• evne til å ta beslutninger, samt iverksette og gjennomføre prosesser og tiltak

• evne til å bygge nettverk og gode samarbeidsrelasjoner på tvers av institusjoner nasjonalt og internasjonalt, og med samfunns- og arbeidsliv

• fleksibilitet og evne til å være løsningsorientert

• evne til å både arbeide selvstendig og samarbeide i team

• evne til å representere og profilere fakultetet internt og eksternt

• gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

• personlig egnethet

• komplementær kompetanse til det øvrige teamet

OsloMet tilbyr interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø, og det legges vekt på nettverksbygging og utviklingsmuligheter for ledere.

Andre opplysninger:

Etter særavtale ved OsloMet avlønnes funksjon som prodekan med et kronetillegg per år på kr. 40 000,-.

Den som tildeles funksjonen som prodekan FoU, må være ansatt i hovedstilling ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Mandat: Se informasjon nedenfor.

Ta kontakt med:

Ved søknad må følgende dokumenter lastes opp innen fristen:

• motivasjonsskriv, inkl. refleksjoner om hvordan videreutvikle FoU-området ved fakultetet, inntil to A-4 sider

• CV

• publikasjonsliste• 2 referanser med kontaktinformasjon

Søknadsfrist: 1. juni 2020

Mandat for prodekan forskning og utvikling

Dekan delegerer det strategiske lederansvaret for forskning og utvikling til prodekan for forskning og utvikling (FoU) ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI). Prodekan for FoU er stedfortreder for dekan på enkelte områder.

Prodekan for FoU inngår i dekanens ledergruppe og har ansvar for å

• lede lokalt FoU-utvalg ved LUI

• lede doktorgradsutvalget i Utdanningsvitenskap for lærerutdanning (DGU)

• representere fakultetet i sentralt FoU-utvalg og Publiseringsutvalg

• være fakultetets vararepresentant i sentralt Utdanningsutvalg

• representere LUI i samarbeidsorgan og samarbeidsutvalg innen forskning og innovasjon

Prodekan for FoU har faglig strategisk ansvar for forskning og utvikling ved fakultetet, som inkluderer å

• ivareta en strategisk forskningsfaglig utvikling ved fakultetet

• følge opp fakultetets langtidsplan innenfor FoU-området

• iverksette kvalitetshevende tiltak innen forskning, og følge opp disse

• legge til rette for kompetanseheving og videreutvikling av forskningsmiljøene ved fakultetet

• være pådriver for videreutviklingen av forskningsledelse ved fakultetet

• sikre ivaretakelse av forskningsetikk og lovverk ved fakultetet

• arbeide strategisk for en internasjonalisering av forskningen ved fakultetet

• bidra til et systematisk arbeid for å sikre forskningsbasert utdanning sammen med prodekan for utdanning

• samarbeide tett med praksisfeltet om forskning og innovasjon, bl.a. gjennom universitetsskoleprosjektet

• arbeide for å styrke, og ev. også delta aktivt i, forskningssamarbeid både internt ved OsloMet og med andre institusjoner i Norge og utlandet

• være sentral i forvaltningen og videreutviklingen av doktorgradsutdanningen i Utdanningsvitenskap for lærerutdanning

• representere og ivareta fakultetet innen forskning både regionalt, nasjonalt og internasjonalt

• samarbeide tett med dekanatet, instituttledere, programansvarlig for ph.d.-utdanningen, forskergruppeledere og administrasjon, særlig forskningsadministrasjon (jf. nedenfor)

Samarbeid med forskningsadministrasjon

Prodekan for forskning skal samarbeide tett med forskningsadministrasjonen og bidra til videreutviklingen av denne som støtte til de vitenskapelig ansatte innen forskningsadministrative spørsmål og felt, inklusive doktorgradsutdanningen i Utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk på stillingen