LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Vikariat som konsulent (100 %) - Fakultet for kunst, musikk og design

Søknadsfrist: 12.02.2023

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Fakultet for kunst, musikk og design består av tre institutt. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Konsulent

Ved Fakultet for kunst, musikk og design er det ledig eit vikariat i 100 % stilling ut juni 2023 som konsulent knytt til skranke-/førstlinjeteneste.

Som konsulent inngår du i ein administrasjon på i underkant av 30 medarbeidarar fordelt på 4 administrative område. Konsulenten rapporterer direkte til assisterande fakultetsdirektør. Arbeidsstad vil kunna variere mellom fakultetets lokasjonar i Møllendalsveien og Lars Hilles gate. Meir informasjon om KMD finn du på vår nettside.

Arbeidsoppgåver:

 • Vera eit naturleg kontaktpunkt og sikra eit godt mottak av studentar, tilsette og gjestar
 • Resepsjonstenester, svare på telefon i skranke
 • Studieadministrativ saksbehandling, mellom anna støtte til undervisnings- og timeplanlegging og mottak av nye studentar i samband med semesterstart
 • Enklare saksbehandling innan økonomiområdet, mellom anna bestilling av varer og tenester
 • Støtte til planlegging og gjennomføring av møter og arrangement
 • Daglege driftsfunksjonar knytt til booking av rom og utstyr

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkarar må normalt ha utdanning på bachelornivå. Relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan kompensere for manglande formell utdanning
 • Søkar bør ha relevant praksis innan offentleg administrasjon og kjennskap til universitets- og høgskulesektoren
 • Det vil vere ein fordel med kjennskap og bruk av TEAMS, Unit4, og Ephorte
 • Du må vere serviceinnstilt og omgjengeleg, fleksibel og engasjert, god på samarbeid og mellommenneskelege relasjonar, initiativrik, grundig, open og raus

Personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit spanande og internasjonalt fagmiljø
 • Løn som konsulent etter lønssteg 38 - 46 (kode 1065, for tida kr. 397 100 - 441 900). For særs kvalifiserte søkarar kan høgare løn vurderast
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein får ved å vende seg til:

 • Assisterande fakultetsdirektør Eli Neshavn Høie, e-post: [email protected], tlf: 55 58 32 27

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne sida.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS