LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Seniorkonsulent (Vestlandslegen) - Det medisinske fakultet

Søknadsfrist: 29.11.2023

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og åtte senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Seniorkonsulent 

Ved Det medisinske fakultet, fakultetsadministrasjonen, er det ledig ein stilling i studieseksjonen som seniorkonsulent (100 %) med tilsetjing frå 1. mars 2024. Stillinga har administrative oppgåver knytt til medisinstudiet ved UiB, studiemodell Vestlandslegen. Arbeidsstaden for stillinga er i Stavanger.

UiB har etablert ein regional studiemodell for medisinutdanning, kalt Vestlandslegen. Frå og med hausten 2023 gjennomfører ei gruppe studentar dei tre siste åra av medisinstudiet sitt i Stavanger. Undervisninga skjer i Stavanger i eit samarbeid mellom Helse Stavanger HF, primærhelsetenesta og Universitetet i Bergen. Stillinga vil saman med fagmiljøa ha ei sentral rolle i å drifte studiemodellen i Stavanger.

Arbeidsoppgåver:

 • Bidra til den praktiske gjennomføringa av utdanninga: undervisningsplanlegging, studentmottak, eksamen
 • Informasjonsarbeid og rettleiing til studentane
 • Administrativ støtte til fagleg studieleiar og fagansvarlege for undervisning i Stavanger
 • Samarbeid med studieadministrasjonen og programleiinga for medisinstudiet i Bergen
 • Sakshandsaming
 • Rutineutvikling og utgreiingsarbeid
 • Evaluering og kvalitetssikring

Det kan verte aktuelt å leggje andre oppgåver til stillinga.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha høgare utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Lang relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning.
 • Minimum to års relevant erfaring frå administrativt arbeid
 • God digital kompetanse og ferdigheiter innan administrative IT-verktøy
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk (bokmål og nynorsk) og engelsk

Vi søkjer ein person som

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • Har digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • Er initiativrik og kan arbeide sjølvstendig
 • Er fleksibel, ansvarleg og imøtekommande
 • Har stor arbeidskapasitet og god evne til å følgje opp både fortløpande driftsoppgåver og prosessar som går over lenger tid.

Ved vurdering av søkjaren vil vi legge stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga

Vi kan tilby:

 • Spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Løn som seniorkonsulent (kode 1363) er for tida kr 557 100 – 615 700 (lønssteg 57 - 63). For særs kvalifisert søkjar kan høgare løn vurderast.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga. 

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS