Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Seniorkonsulent (studiekonsulent) - Institutt for klinisk odontologi

Søknadsfrist: 09.08.2020

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Seniorkonsulent

Ved Institutt for klinisk odontologi, studieadministrasjonen, er det ledig ein fast stilling som seniorkonsulent (100 %) med tilsetjing snarast. Me ser etter deg som likar å jobba med studentar og som har interesse for digitalisering av utdanning og har høg digital kompetanse. Stillinga inngår i studieadministrasjonen saman med fire andre studiekonsulentar, som er leia av studiekoordinator.

Arbeidsoppgåver:

 • Høgt kvalifiserte saksbehandlingsoppgåver, utgreiings- og utviklingsoppgåver som krev stor grad av sjølvstende og problemløysingsevne
 • Arbeidsleiar for studieseksjonen ved instituttet
 • Sentral rolle i implementering av ny studieplan
 • Studentmobilitet
 • Implementering og støtte av digitale formar for undervisning og digitale arbeidsverktøy for administrasjonen

Det kan verte aktuelt å leggje andre oppgåver til stillinga.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha mastergrad. Lang relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning
 • Høg digital kompetanse
 • Flytande munnleg og skriftleg norsk og engelsk
 • Det er ein føremon med erfaring frå UH-sektoren
 • Det er ein føremon med erfaring frå omorganisering og/eller endringsprosessar

Vi søkjer ein person som

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • høg digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye ferdigheiter

Ved vurdering av søkjaren vil vi legge stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

Vi kan tilby:

 • Spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Stilling som seniorkonsulent (kode 1363) i lønssteg 55-61 i det statlege lønsregulativet. Dette utgjer for tida brutto årslønn kr. 488 000-542 400. For særleg kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen