LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Seniorkonsulent - Lønnsnær HR fagspesialist

Søknadsfrist: 02.06.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er en anerkjent utdannings- og forskningsinstitusjon, organisert i syv fakulteter og rundt 54 institutter og faglige sentre. Campus ligger i sentrale deler av Bergen med universitetsområder på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gir råd og bistand til ledelse og fakulteter ved Universitetet i Bergen.

Sentraladministrasjonen er organisert i syv avdelingar. Les meir om økonomiavdelinga her.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Seniorkonsulent - Lønnsnær HR fagspesialist

UiB tok 1. januar 2021 i bruk SAP som nytt personal- og lønnsdatasystem. I den samanheng vart det etablert fagspesialistteam innan lønn og lønnsnær HR knytt til Økonomiavdelinga. Teamet består av tilsette som har erfaring innan fagfeltet HR, økonomi, og lønn. I samanheng med etablering av teamet, vil det vere behov for å styrke bemanninga med fleire stillingar.

Seniorkonsulent Stillingskode: 1363Stillingsprosent: 100% stilling

Arbeidsoppgåver:

 • Saksbehandling av oppgåver knytt til lønnsnær HR i samsvar med regelverk og rutinar
 • Ansvar for å sikre god datakvalitet i systemløysinga innanfor ferie- og tidregistrering
 • Kontroll, kvalitetssikring og rapportering
 • Ressurs ved lønnsforhandlingar
 • Rettleiing (rettleiingsoppgåver), til dømes i samanheng med kompetanseoppbygging innanfor eit spesielt saksområde eller fagfelt
 • Brukar- og leiarstøtte knytt til sjølvbetjeningsløysingar og regelverk
 • Rettleiing mot fakultet/einingar

Fagspesialistteamet skal ha ei aktiv rolle internt ved UiB. Dette omfattar å bidra til opplæring, rettleiing og systemstøtte til organisasjonen. Stillinga gir moglegheit for å delta i utvikling av standardisering av nye rutinar og prosessar ved UiB.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Høgare utdanning på fortrinnsvis bachelor- eller masternivå, innan HR, administrasjon, eller andre relevante fag. Lang, relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særlege tilfelle kompensere for manglande formell utdanning.
 • God kunnskap om lovverk, tariffavtaler og regelverk knytt til tilsetjingsforhold i staten
 • Gode munnlege og skriftlege kunnskapar på norsk og engelsk
 • Det er ein fordel med HR-kompetanse frå offentleg verksemd
 • Det er også ein fordel med kompetanse i personal- og lønnsdatasystemet SAP
 • Evne til å arbeide sjølvstendig, systematisk og effektivt
 • God problemløysingsevne
 • Evne til å prioritere oppgåver og vere leveransedyktig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi kan tilby:

 • Eit positivt og inkluderande arbeidsmiljø med fagleg tyngde
 • Lønn etter lønnstrinn 56- 62 (for tida kr. 507 600 – 563 900) for seniorkonsulent (kode 1363) avhengig av kvalifikasjonar. For særskilt godt kvalifiserte søkarar kan ein vurdere høgare lønn
 • Gode vilkår for fagleg og personleg utvikling
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

UiB er underlagt regelverket for eksportkontroll og regelverket kan komme til anvending ved behandling av søknader til stillinga

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS