LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Seniorkonsulent innan etter- og vidareutdanning og eksamensadministrasjon

Søknadsfrist: 14.08.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det psykologiske fakultet består av fem institutter og to senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Seniorkonsulent i studieseksjonen

Ved Det psykologiske fakultet er det ledig ei fast stilling som seniorkonsulent i fakultetsadministrasjonen med oppstart så snart som mogleg.

Stillinga inneber mellom anna ansvar for drift, kvalitetssikring, utviklings- og utgreiingsarbeid innan fakultetets tilbod om etter- og vidareutdanning, samt eksamensavvikling av emne som stillinga har ansvar for.

Arbeidsoppgåver:

 • Programkoordinator for fakultetets etter og vidareutdanningstilbod
 • Sikre drift, kvalitetsutvikling samt oppfølging av studentar knytt til EVU tilbodet
 • Planlegge, koordinere og utføre praktisk arbeid omkring eksamensavviklinga
 • Sakshandsaming knytt til EVU og eksamensarbeid
 • Oppdatering og vedlikehald av nettsider og studentinformasjon
 • Andre arbeidsoppgåver kan bli lagt til stillinga

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Søkaren må:

 • ha bachelorgrad og helst mastergrad. Relevant realkompetanse kombinert med relevant etter- og videreutdanning kan i nokre tilfelle vege opp for utdanningskravet.
 • ha relevant administrativ praksis
 • ha god IT-kompetanse
 • kunne arbeide sjølvstendig og vere initiativrik
 • vere strukturert og nøyaktig

Det er ein føremon om søkaren:

 • har god kjennskap til universitets- og høgskulesektoren og offentleg forvaltning. Det same gjeld erfaring frå studieadministrativt arbeid og sakshandsaming innan offentlig forvaltning.
 • kjenner til Felles Studentsystem (FS) og andre digitale verkty

Relevant praksis (erfaring frå studieadministrativt arbeid, sakshandsaming o.l.) og personlege eigenskapar nødvendige for stillinga vil bli særskild vektlagt.

Vi kan tilby:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Stilling som seniorkonsulent (kode 1363) i lønssteg 53 - 59 (for tida kr 483 700 - 534 400 ) i det statlege lønsregulativet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknaden din må innehalde:

 • Søknadsbrev med utgreeing av bakgrunn og motivasjon for å søke stillinga
 • CV
 • Karakterutskrifter og vitnemål
 • Relevante attestar/referanser
 • Navn og kontaktinformasjon for to referansepersonar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn, hol i CV eller personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga. Opplysningar om nedsatt funksjonsevne eller hol i CV, kan verte brukt til registreringsføremål i Universitetet i Bergen sin inkluderingsdugnad.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS