Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Seniorkonsulent / eksamenskonsulent - Det psykologiske fakultet

Søknadsfrist: 04.11.2020

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det psykologiske fakultet består av fem institutter og to senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Seniorkonsulent

Ved studieseksjonen, Det psykologiske fakultet, er det ledig ei fast stilling som seniorkonsulent. Stillinga inngår i eksamensgruppa, og har oppgåver knytt til administrasjon og avvikling av eksamen. Studieseksjonen har overordna administrativt ansvar for å koordinere, kvalitetssikre og utvikle fakultetet sine studieprogram på bachelor-, profesjons- og masternivå. I dette inngår mellom anna eksamens- og kvalifikasjonsarbeid, informasjonsarbeid, studierettleiing, bruk av IT-baserte studieadministrative verktøy og studentrekruttering.

Universitetet i Bergen er inne i digitaliseringsprosess som påverkar arbeidsfeltet og som seniorkonsulent må ein derfor pårekne ein del utviklingsoppgåver i tillegg til dei faste oppgåvene.

Arbeidsoppgåver:

 • Planlegge, koordinere og utføre praktisk arbeid omkring eksamensavviklinga
 • Klagehandsaming og anna sakshandsaming knytt til eksamen
 • Sekretær for Komite for redelighet i utdanning
 • Profilering av fakultetets studieprogram på sosiale medier
 • Den som vert tilsett vil gå inn i bemanninga av informasjonssenteret ved fakultetet
 • Sakshandsaming knytt til tilrettelegging for studentar med særlege behov
 • Andre oppgåver kan bli lagt til stillinga.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Det er ønskeleg med mastergrad, gjerne kombinert med relevant administrativ praksis og/eller spesialkompetanse tilpassa oppgåvene stillinga skal dekkje
 • God kjennskap til universitets- og høgskulesektoren og offentleg forvaltning er ein føremon. Det same gjeld erfaring frå studieadministrativt arbeid og sakshandsaming innan offentleg forvalting
 • God administrativ IT-kompetanse.
 • Kjennskap til Felles Studentsystem (FS) og andre digitale verkty er ein føremon.
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne, både i norsk (begge målføre) og engelsk
 • Kunne arbeide sjølvstendig blir vektlagt
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å motivere, inspirere og fremje samhandling
 • Fleksibel og serviceinnstilt
 • Sans for kvalitet i arbeidet, prioriteringsevne og nøyaktighet

Vi kan tilby:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • Stilling som seniorkonsulent (kode 1363) i lønssteg 51-56 (kode 1363/LR21), etter hovudtariffavtalen i staten, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjonar. Dette utgjer for tida 456 400 – 496 100. For særleg kvalifiserte kandidatar kan fakultetet vurdere høgare løn.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Det vert gjennomført forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymisering av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av kandidatar som er aktuelle for intervju.Forsøket skal evaluerast av Difi, som behandlar anonyme opplysningar av tilsetjingsprosessen, og det blir utarbeidd statistikk over resultata av forsøket. Opplysningar om enkelpersonar blir ikkje levert ut til andre i samband med forsøket og evalueringa, men reglane om innsyn i offentleg søkjarliste og utvida søkjarliste gjeld.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS