Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Seniorkonsulent - Det medisinske fakultet

Søknadsfrist: 21.06.2020

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Seniorkonsulent

Ved Det medisinske fakultet, studieseksjonen, er det ledig eit vikariat som seniorkonsulent i 100 % stilling for perioden 1. august 2020 – 1. september 2021. Studieseksjonen ved fakultetet har 14 tilsette. Seniorkonsulenten har eit hovudansvar for å koordinere arbeidet med internasjonalisering i studieprogramma ved fakultetet, med eit særleg ansvar for utreisande utvekslingsstudentar på medisinstudiet. Seniorkonsulenten er sakshandsamar og rettleiar for studentar som planlegg å reise på utveksling og samarbeider med relevante administrative og vitskaplege medarbeidarar ved fakultet og institutt og ved partnarinstitusjonar.

Arbeidsoppgåver:

 • koordinere arbeidet med internasjonalisering i utdanning
 • rettleiing og sakshandsaming av søknadar om utveksling i medisinstudiet
 • kontakt og oppfølging med studentar under utvekslingsopphald
 • vedlikehald av samarbeidsavtalar
 • rekrutterings- og informasjonsarbeid

Det kan verte aktuelt å leggje andre oppgåver til stillinga.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha mastergrad. Lang relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning
 • Relevant praksis er eit krav
 • God digital kompetanse er eit føremon
 • Evne til å uttrykke seg godt skriftleg og munnleg, både på norsk og engelsk

Vi søkjer ein person som

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • er serviceinnstilt og positiv
 • har evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • kjenner UH-sektoren

Ved vurdering av søkjaren vil vi legge stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

Vi kan tilby:

 • Spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Stilling som seniorkonsulent (kode 1363) i lønssteg 55-61 i det statlege lønsregulativet. Dette utgjer for tida brutto årslønn kr. 488 000-542 400. For særleg kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Leiar for studieseksjonen, Ørjan Leren, telefon 55 58 64 85

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen