LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

HR-trainee - Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

Søknadsfrist: 20.06.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Universitetsmuseet i Bergen – Les meir her

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

HR-trainee

Har du høgare utdanning og nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en?

Universitetet i Bergen søkjer etter to HR-trainear. Stillingane er knytte til HR-seksjonen ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet og Seksjon for HR-fellestenester ved HR-avdelinga.

Stillingane vert lyst ut gjennom traineeprogrammet i staten og er eittårige traineestillingar. Det kan vere aktuelt å forlenge stillingane utover eitt år. Stillingane er meint for personar med nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en og høgare utdanning.

Som HR-trainee vil du avhengig av kompetanse og bakgrunn mellom anna bidra med:

 • Rådgjeving og sakshandsaming i rekrutteringsprosessar
 • Sakshandsamingsoppgåver innan HR
 • HR-fagleg leiarstøtte
 • Utvikling av administrative rutinar innan HR
 • Prosjektarbeid
 • Organisere og systematisere arbeids- og tiltaksplassar for personer med nedsett funksjonsevne, personar med innvandrarbakgrunn og personer med hol i CV-en

Administrasjonsoppgåvene ved UiB er under kontinuerleg utvikling, og oppgåvene kan difor verte endra over tid.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjarar må ha utdanning på minimum bachelorgradsnivå. Tilsvarande kvalifikasjonar kan vere oppnådd gjennom allsidig praksis i sakshandsaming saman med relevant etter- og vidareutdanning.
 • Relevant saksbehandlarerfaring frå offentleg forvalting er ønskeleg
 • Evne til å arbeide sjølvstendig, strukturert, effektivt og målretta
 • God digital forståing og kompetanse
 • Fleksibel og serviceinnstilt med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Den som vert tilsett må kunne norsk både skriftleg og munnleg.

Personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga vil bli vektlagt.

For å bli vurdert til stillingane, må du stadfeste at du er i målgruppa ved å krysse av for nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en i søknadsskjema i Jobbnorge.

Vi kan tilby:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • Stilling som seniorkonsulent (kode 1363) i lønssteg 55 - 61 (for tida kr 490 600 - 545 300) i det statlege lønsregulativet.
 • Stillingsprosent er 100 %, men kan justerast ved ev. tilretteleggingsbehov.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar
 • Du vil som del av traineeprogrammet delta i eit obligatorisk medarbeidarutviklingsprogram

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillingane kan ein få ved å vende seg til:

 • Seksjonssjef på Det matematisk-naturvitskapelege fakultet Gunnar Larsen, tlf. +47 55 58 35 14 / e-post [email protected] og
 • Seksjonssjef på HR-avdelinga Janne Marie Solheimslid, tlf. +47 55 58 87 / e-post [email protected]

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS