Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Førstekonsulent (studie) - Institutt for klinisk odontologi

Søknadsfrist: 25.10.2020

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Førstekonsulent

Ved Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk odontologi, er det ledig ei 100 % stilling som førstekonsulent (studie) med tilsetjing snarast. Stillinga er knytt til to eksternfinansierte studieprogram, Spesialstutdanninga i odontologi og Kvalifiseringsprogrammet for tannlegar med utdanning frå land utanfor EU og EØS.

Arbeidsoppgåver:

 • Sakshandsamingsoppgåver, utgreiings- og utviklingsoppgåver som krev stor grad av sjølvstende og problemløysing.
 • Dagleg administrativ drift av programma, inkludert opptak, timeplanlegging, eksamensarbeid og studentkontakt.
 • Kontakt med oppdragsgjevar, i form av årleg tilskotssøknad og rapportering.
 • Førebu saker til Programutvalet for odontologiske fag.

Det kan verte aktuelt å leggje andre oppgåver og verv til stillinga.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha bachelorgrad. Lang relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning.
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk er eit krav.
 • God generell IT-kompetanse er eit krav. Det er ein føremon med kjennskap til administrative verty som t.d. FS.
 • Det er ein føremon med erfaring frå universitets- og høgskulesektoren.

Vi søkjer ein person som

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • har digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • er fleksibel, initiativrik og service-innstilt
 • Ved vurdering av søkjaren vil vi legge stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

Vi tilbyr:

 • Spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Stilling som førstekonsulent (kode 1408) i lønssteg 47-53 (for tida kr 428 200 - 472 000). For særs kvalifisert søkjar kan høgare løn vurderast
 • Medlemsskap i statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Administrasjonssjef Signe Solberg, e-post: [email protected], telefon: 915 60 933 / 5558 6688

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne sida.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS