LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Førstekonsulent (økonomi) - Klinisk institutt 1

Søknadsfrist: 27.06.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Førstekonsulent

Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 1, er det ledig ei mellombels stilling som førstekonsulent (100 %) med tilsetjing frå august 2021. Den som vert tilsett blir ein del av administrasjonen ved Klinisk institutt 1 som består av 10 personar. Næraste leiar er administrasjonssjef og arbeidsleiar er seniorkonsulent i økonomiseksjonen ved instituttet.

Vi søkjer ein medarbeidar som saman med andre tilsette i instituttadministrasjonen vil bidra til god og forutsigbar økonomisk drift. Klinisk institutt 1 (K1) har om lag 250 tilsette, fordelt på 20 fagområder, organisert i 12 seksjonar, og i om lag 30 forskargrupper. Årleg budsjett er total på om lag 100 millionar, kor dei eksterne prosjekta utgjer omlag 40 millionar.

Arbeidsoppgåver:

 • Rutinemessig innkjøps-, regnskaps- og økonomiarbeid
 • Støtte til forskarar innan økonomiadministrasjon
 • Prosjektoppfølging
 • Administrativ/økonomistøtte inn mot instituttets kjernefasilitet
 • Bidra i budsjettarbeid

Det kan verte aktuelt å leggje andre oppgåver til stillinga.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha bachelorgrad i økonomisk- administrative fag. Lang relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning
 • Relevant erfaring frå tilsvarande verksemd er ynskeleg
 • Gode ferdigheiter i Excel
 • Erfaring med Unit4 er ein føremon
 • God forståing og erfaring frå alle prosesser i administrativ prosjektoppfølging er ein føremon

Vi søkjer ein person som

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • har digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • er serviceinnstilt og positiv
 • har stor grad av sjølvstende og evne til problemløysing
 • er strukturert og har god gjennomføringsevne
 • bidreg til vår gode arbeidsmiljø

Ved vurdering av søkjaren vil vi legge stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

Vi tilbyr:

 • Spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø 
 • Stilling som førstekonsulent (kode 1408) i lønssteg 47-53 (for tida kr 439 900 - 483 700). For særs kvalifisert søkjar kan høgare løn vurderast
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein får ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne sida.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS