LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Studiekonsulenter (førstekonsulenter) - Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Søknadsfrist: 30.11.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.


Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå.
Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.


Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig 2 faste stillinger (100%) som studiekonsulent (førstekonsulent). Stillingene er knyttet til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL).

Per i dag har den ene stillingen kontorplass ved Institutt for språk og kultur (ISK), den andre stillingen har kontorplass ved Institutt for samfunnsvitenskap (ISV).

Ved HSL-fakultetet gis det utdanning på alle nivåer, fra årsstudier og bachelorgrader til mastergrader og doktorgradsutdanninger innenfor humanistiske, samfunnsvitenskapelige og pedagogiske fag. Nærmere informasjon om alle utdanningene ved fakultetet finner du på nettet. Ved HSL-fakultetet pågår det for tiden prosesser som skal føre til at studieadministrasjonen skal samarbeide på nye måter på tvers av instituttene og sentrene.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Det er per i dag opprettet tre arbeidslag som skal jobbe med henholdsvis studentkontakt, utdanning og eksamen. Arbeidsoppgaver kan bli flyttet mellom teamene og nye arbeidsoppgaver kan komme til.

Studentkontakttjenesten har blant annet følgende oppgaver: henvendelser studenter og vitenskapelig ansatte, disputas, lesesalsplasser, oppstartsmøter, permisjoner, arkivering, utbetalinger og rekvisisjoner til studenter.

Utdanningsteamet skal blant annet ha ansvar for oppretting og revisjon av emner, innpassing, kontroll og godkjenning av utdanningsplaner, publisering av studieplaner, undervisningsplanlegging, utveksling og vitnemålsgodkjenning.

Eksamensteamet har blant annet ansvar for arbeidskrav, arkivering av eksamen og sensorveiledninger, bestille kontrakter til sensorer, eksamensdatoer, klager, fuskesaker og eksamen. Noen ansatte jobber bare i ett av disse arbeidslagene, mens andre jobber 50/50 i to arbeidslag. Begge deler kan være aktuelt for de utlyste stillingene.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingene kan du få av:

Kontorsjef ved ISV, Rita Johansen:

eller kontorsjef ved ISK ISK, Beathe Paulsen:

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning, minimum bachelor-nivå
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og på engelsk
 • relevant erfaring fra saksbehandling/administrasjon, fortrinnsvis men ikke utelukkende fra sektoren eller annen offentlig forvaltning
 • gode IKT-kunnskaper og ferdigheter. UiT bruker M365.
 • det vil være en fordel med kjennskap til studieadministrative verktøy som f.eks. Felles studentsystem (FS) og Wiseflow

Vi søker deg som:

 • er serviceinnstilt og fleksibel, strukturert og effektiv
 • er nøyaktig og kan arbeide selvstendig
 • trives med høyt arbeidstempo og har evne til konstruktivt samarbeid
 • vil bidra i et spennende miljø under utvikling

I vurdering av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som studiekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS