LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Seniorkonsulent studieadministrasjon (Vestlandslegen – Stavanger)

Søknadsfrist: 10.02.2023

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Vil du vere med på vår nye satsing: Vestlandslegen?

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Trives du med administrative oppgåver? Då bør du lese vidare!

Ved Det medisinske fakultet, fakultetsadministrasjonen, er det ledig stilling i studieseksjonen som seniorkonsulent (100 %) med tilsetjing frå 1. mars 2023. Stillinga inneber ei rolle som studiekonsulent med administrative oppgåver knytt til medisinstudiet ved UiB. Arbeidsstaden for stillinga er i Stavanger.

UiB er i ferd med å etablere ein regional studiemodell for medisinutdanning, Vestlandslegen. Som ei pilotordning vil ei gruppe studentar frå hausten 2023 gjennomføre dei tre siste åra av medisinstudiet sitt i Stavanger. Undervisninga i første del av piloten vil skje ved Stavanger universitetssjukehus i eit samarbeid mellom Helse Stavanger HF og Universitetet i Bergen. Studiekonsulenten vil saman med fagmiljøa ha ei sentral rolle i arbeidet med å planlegge og gjennomføre piloten.

Arbeidsoppgåver:

 • Bidra til den praktiske gjennomføringa av utdanninga: undervisningsplanlegging, studentmottak og eksamen
 • Informasjonsarbeid og rettleiing til studentane
 • Administrativ støtte til fagleg studieleiar og fagansvarlege for undervisning i Stavanger
 • Samarbeid med studieadministrasjonen og programleiinga for medisinstudiet i Bergen
 • Sakshandsaming
 • Rutineutvikling og utgreiingsarbeid
 • Evaluering og kvalitetssikring

Det kan bli aktuelt med noko mindre reiseverksemd, i hovudsak for å delta på kurs eller andre samlingar i Bergen.

Det kan verte aktuelt å leggje andre oppgåver til stillinga.

Vi søkjer deg som har:

 • høgare utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Lang relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning.
 • minimum to års relevant erfaring frå administrativt arbeid
 • god digital kompetanse og ferdigheiter innan administrative IT-verktøy
 • god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk (bokmål og nynorsk) og engelsk

Det vil i tillegg vere ein fordel om du har relevant erfaring frå universitets- og høgskulesektoren.

Personlege eigenskapar vil bli vektlagt i vurderinga. Vi ønskjer at du:

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • er initiativrik og kan arbeide sjølvstendig
 • er fleksibel, ansvarleg og imøtekommande
 • har stor arbeidskapasitet og god evne til å følgje opp både fortløpande driftsoppgåver og prosessar som går over lenger tid

Vi kan tilby:

 • Spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Løn som seniorkonsulent (kode 1363) er for tida kr 526 100 - 573 900 (lønssteg 57 - 62). For særs kvalifisert søkjar kan høgare løn vurderast.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Assisterande fakultetsdirektør Ørjan Leren, telefon 55 58 64 85, eller til
 • Seniorrådgjevar Kristin Walter, telefon 55 58 65 59

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS