LEDIG STILLING VED Institutt for samfunnsforskning

Doktorgradsstipendiat  -  Missing Men

Søknadsfrist: 19.03.2024

Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig forskningsstiftelse, opprettet i Oslo i 1950. Instituttet har i underkant av 50 forskere med hovedsakelig samfunnsfaglig bakgrunn. Forskerne er organisert i tre faggrupper og forsker innenfor temaene: arbeid, velferd, likestilling, migrasjon, sivilsamfunn, digitalisering, valg og demokrati.

Vår forskning skal være faglig uavhengig, nyskapende, samfunnsrelevant og holde et høyt akademisk nivå. Forskningen skal frembringe kunnskap og forståelse for områder som er viktig i samfunnsutviklingen nasjonalt og internasjonalt.

Insituttet har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2020.

Vil du skrive doktorgrad om kjønn og utdanningsvalg?

Ledig stipendiatstilling

Institutt for samfunnsforskning (ISF) er et ledende samfunnsvitenskapelig forskningsmiljø på områdene samfunnsliv, politikk og arbeidsliv. Likestillingsforskning har vært ett av ISFs sentrale forskningsområder siden 1960-tallet.

Vi søker nå en doktorgradsstipendiat til forskningsprosjektet Missing Men. Stipendiaten vil være tilknyttet forskningsgruppen Likestilling, integrering, migrasjon ved ISF.

Om prosjektet Missing Men

Mens kvinner har gått inn i stadig flere utdanningsretninger og yrker, fortsetter menn i stor grad å gjøre kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg. Andelen menn i kvinnedominerte utdanninger og yrker har endret seg veldig lite de siste tiårene. Missing Men vil bidra med kunnskap om hvorfor menn flest velger bort kvinnedominerte yrker, og undersøke hvordan endring i oppfatninger om og valg av kjønnstypiske yrker kan skje.

Tre overordnede forskningsspørsmål skal besvares: (1) på hvilken måte henger oppfatninger av kjønn, kompetanse og yrker sammen, og hvordan kan dette påvirke utdanningsvalg? (2) Hvordan kan slike oppfatninger endre seg? (3) Hva er barrierene og mulighetene for menns inngang i kvinnedominerte utdanninger?

Prosjektet er tverrfaglig, med vekt på sosiologiske, sosialantropologiske og sosialpsykologiske perspektiver. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Det ledes av Institutt for samfunnsforskning og gjennomføres i samarbeid med partnere ved Universitetet i Bergen, Lunds Universitet i Sverige, Cambridge University i England og Stanford University i USA.

Om stillingen

Doktorgradsstipendiaten skal utføre et selvstendig forskningsprosjekt som gir ny innsikt i menns valg og/eller bortvalg av kvinnedominerte utdanninger og yrker. Å undersøke oppfatninger om kjønn, kompetanse og yrker blant unge i Norge vil være en sentral problemstilling. Prosjektet skal ha en kvalitativ metodisk innretning.

Stipendiaten vil bli en sentral bidragsyter i Missing Men-prosjektet og forventes å være en aktiv deltaker i et tett integrert forskningsfellesskap.

Den som tilsettes skal gjennomføre et godkjent utdanningsprogram for PhD-grad innenfor en tidsramme på tre år innen sitt fagområde.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad eller tilsvarende innen sosiologi, sosialantropologi, sosialpsykologi eller en annen relevant samfunnsvitenskapelig disiplin. Søkere som ikke har fullført mastergrad på søknadstidspunktet kan bli vurdert i særlige tilfeller. Tilsetting vil da skje under forutsetning av at mastergrad er oppnådd og at søker er kvalifisert for opptak til relevant ph.d.-program innen oppstart. 
 • God kompetanse i kvalitativ metode. Interesse for og erfaring med temaene kjønn, kunnskaps- og utdanningsforskning, ulikhet i utdanning og arbeidsliv eller nærliggende tema vil være en fordel.
 • Evne til å jobbe selvstendig, gode samarbeidsevner og god gjennomføringsevne.
 • Språkkunnskaper. Det er en forutsetning at den som tilsettes behersker norsk og engelsk.

Vi tilbyr

 • Midlertidig tilsetting som stipendiat i tre år, med planlagt oppstart 15. august 2024 eller ved nærmere avtale.
 • Lønn i henhold til gjeldende lønnssystem ved ISF, medlemskap i Statens pensjonskasse og gode forsikringsordninger.
 • Gode muligheter for faglig utvikling i et etablert og inspirerende forskningsmiljø. Veileder ved ISF i tillegg til veileder ved et universitet.
 • Kontorer i historisk og prisbelønnet bygg, sentralt plassert rett ved Vigelandsparken.
 • Et hyggelig og sosialt arbeidsmiljø med gode og veletablerte velferdstilbud.

Krav til søknad

 • Søknadsbrev på opptil én side.

 • Beskrivelse av doktorgradsprosjektet på 3-5 sider. Prosjektbeskrivelsen skal omfatte tema, problemstillinger, teori og metode. Den skal videre inneholde en fremdriftsplan i tabellform, og en kort beskrivelse av 3 mulige forskningsartikler/kapitler som vil kunne inngå i doktorgradsavhandlingen. Søkere oppfordres til å sette seg inn i Missing Men-prosjektet slik det beskrives på prosjektets nettside.

 • CV med oversikt over utdanning, relevant arbeidserfaring og eventuelle vitenskapelige arbeider.

 • Vitnemål og attester. Ved utdanning i utlandet må karaktersystemet der legges ved.

  • Masteroppgaven, dersom den er ferdigstilt. 

  Søknadsfrist er 19. mars 2024

  Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS