LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Senioringeniør (50 %) - Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Søknadsfrist: 02.10.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det psykologiske fakultet består av fem institutter og to senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Senioringeniør

Ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, det psykologiske fakultet, er det ledig ei 50 % fast stilling som senioringeniør.

Instituttet har undervisning og forsking knytt til elektrofysiologiske laboratorium. Fleire av instituttet sine forskingsgrupper bruker dette i si forsking av funksjonar knytt til hjerne og åtferd.

Arbeidsoppgåver:

Stillinga som senioringeniør skal fortrinnsvis støtte drift og forskingsaktivitet knytt til instituttet sine elektrofysiologiske laboratorium.

Det er eit ønske om kompetanse innan:

 • Lage/sette opp EEG/EKG/TMS-eksperiment
 • Vedlikehald av eksperimentelt utsyr
 • Støtte forskarar som har prosjektdeltakarar i laboratorium
 • Programmering (som python, matlab og JAVA)
 • Maskinlæring
 • Analysering av store datasett

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjarar må ha utdanning på doktorgradsnivå eller tilsvarande kompetanse innanfor relevante fagområde som psykofysiologi og ingeniørvitskap .
 • Stillinga krev god kjennskap til psykofysiologiske metodar som EEG/EKG/TMS og oppsett av eksperiment med slike metodar.
 • Stillinga krev programmeringserfaring som i Java og Python.
 • Det vil være ei føremon med god kjennskap til administrasjon av Linux-baserte systemplattform og bruk av avanserte visualiseringsteknologiar.
 • Søkjarar må vise entusiasme samt evne til å jobbe uavhengig i eit tverrfagleg teammiljø.
 • Søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner.
 • Søkjarar må ha gode skriftlege og munnlege engelskkunnskapar.
 • Digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye ferdigheiter.
 • Personlege og mellommenneskelege eigenskapar vil bli lagt vekt på. Ambisjonar og potensial vil også telle ved vurdering av kandidatane.

Vi tilbyr:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • Løn i stilling som senioringeniør (kode 1181) i det statlege lønsregulativet for tida kr 573 900– 626 300
 • For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Instituttleiar professor Lin Sørensen, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, e-post: [email protected] , tlf. 55 58 62 07)
 • Administrasjonssjef Hege Folkedal, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, e-post [email protected] , tlf. 55 58 62 78

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS