LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Overingeniør / Senioringeniør - Kjemi / Organisk kjemi

Søknadsfrist: 30.05.2023

Nord universitet

Gjennom forsking, utdanning og samfunnsdeltaking, bidreg Nord universitet til å skape ei berekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremjer våre 11 500 studentar og 1 350 tilsette innovative løysningar og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsingsområde: blå og grøn vekst, berekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerheit og helse, velferd og oppvekst.

Fakultet for biovitskap og akvakultur (FBA) utdannar menneske som fremjar berekraftig og nytenkjande utvikling for å møte globale utfordringar innan matproduksjon, klima og miljø.


Fakultetet er ein internasjonal arena for utdanning, forsking og kunnskapsformidling, med tilsette og studentar frå 31 land. Fakultetet tilbyd doktorgrad (ph.d.) i biovitskap.Fakultet for biovitskap og akvakultur har 900 studentar og 165 tilsette i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk Husdyr, produksjon og velferd og Alger og Mikrobiell Bioteknologi.

Les meir: www.nord.no/fba

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur er det ledig ei fast 100 % stilling som overingeniør/senioringeniør innan kjemi/organisk kjemi. Stillinga høyrer til faggruppa Akvakultur og rapporterer til leiar av gruppa. Den nye ingeniøren skal støtte forskarar og forskningsprosjekt, og legge til rette for drift av kromatografisystem (HPLC) og biokjemisk analytisk utstyr (som massespektrometer) som er ein del av fakultetets biokjemiplattform. Stillinga vil også kunne innebære støtte til og deltaking i undervisning.

Stillinga har kontorstad i Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å organisere, planlegge og gjennomføre praktisk labundervisning knytta til grunnlegganda kjemi/biokjemi undervisning
 • HMS-arbeid i tilknytning til bestiling av kjemikaliar, registrering i Eco-online og avhending av avfall frå laboratoriedrift
 • Teknisk støtte til studentar (bachelor, master og ph.d.) og vitskapelege tilsette i gjennomføring av laboratorieøvelsar og forskingsaktivitetar
 • Ansvar for drift og vedlikehald av nokre av fakultetet sine instrumentar og laboratoriar
 • Gjennomføra analysearbeid
 • Koordinere laboratoriedriftsmøter
 • Andre arbeidsoppgåver som naturleg høyrer til faggruppa akvakultur og biokjemisk analysearbeid knytta til andre forskningsgruppar og prosjektaktivitetar i våtlab

Kvalifikasjonskrav

 • For tilsetjing i stilling som overingeniør krevjast relevant utdanning fra universitet eller høgskule, mastergrad eller tilsvarande. Lang og relevant praksis kan kompensera for delar av utdanningskravet
 • For tilsetjing i stilling som senioringeniør krevjast relevant utdanning fra universitet eller høgskule, mastergrad eller tilsvarande. Vidare er det ei føresetning med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høgt nivå tilpassa stillinga sine funksjonar. Lang og relevant praksis kan kompensera for delar av utdanningskravet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskapar

Ønska kvalifikasjonar og personlege eigenskapar

 • God generell kjemifagleg kompetanse og interesse for biokjemisk instrumentering
 • Teoretisk og praktisk kunnskap om massespektrometeri og kromatografi
 • Erfaring frå drift av forskningslaboratorium
 • Ha god kjennskap og erfaring med HMS-arbeid
 • Erfaring med bruk av relevante IKT - verktøy
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og sjølvstendig, men også i team
 • Ha god evne til å kommunisere og samarbeide med studentar og kollegaer
 • Personlege eigenskapar som kan bidra positivt i arbeidsmiljøet vil bli tillagd stor vekt

Vi kan tilby

Stillinga vert løna etter statens lønsregulativ,

 • 1087 Overingeniør - NOK 540 500 ,- - 646 000,- i året
 • 1181 Senioringeniør - NOK 584 500,- - 720 100,- i året

For særs godt kvalifiserte søkjarar kan høgare løn bli vurdert. Løn etter ansiennitet og kvalifikasjonar.

Fra løna går lovfesta innskot i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som vert tilsett må rette seg etter dei lovar, avtalar og instruksar som til ein kvar tid gjeld for stillinga. Det vert teke førehald om endringar i ansvars- og arbeidsområdet som følgje av framtidige organisasjonsendringar ved Nord universitet.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspegle mangfaldet i befolkninga. Nord universitet oppmodar difor kvalifiserte kandidater med nedsett funksjonsevne, hol i CV`en, innvandrarbakgrunn og elles ulik livserfaring til å søkje.

Opplysningar om nedsett funksjonsevne eller hol i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsføremål.

Aktuelle kandidatar vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærare opplysningar om stillinga vert gitt ved førespurnad til:

 • Ørjan Hagen, faggruppeleiar, Fakultet for biovitskap og akvakultur: orjan.hagen@nord.no, +47 75 51 74 52

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attestar sendast elektronisk innan 30.05.2023

All dokumentasjon vert å lastast opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkjars ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innan søknadsfristen.

Etter søknadsfristen går ut vil det bli utarbeidd offentleg søkjarliste. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentleg sjølv etter ønskje om å bli utelaten frå søkjarlista. Søkjarar som likevel ber om konfidensialitet, må grunngje dette særskilt i søknaden. Søkjarane vil i tilfelle få førehandsvarsel om offentleggjering.

Referanse: 30181732

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS