LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Ingeniør innen geodata

Søknadsfrist: 25.09.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 og er et av Norges største forskningsinstitutt. NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Kart og statistikkdivisjonen
har delt inn sin faglige virksomhet i sju fagavdelinger, med 106 kompetente medarbeidere. Divisjonen skal bidra til utvikling av bioøkonomien gjennom å gi dokumenterbart beslutningsgrunnlag til forvaltning, næringsliv og politisk ledelse. Divisjonens kjernekompetanse er innenfor økonomisk statistikk og analyse, ressurskartlegging og geomatikk. Divisjonen driver effektiv datafangst, standardisert og dokumenterbar dataforvaltning, etterrettelige dataanalyser, samt bred formidling.


Avdeling Landbrukskart
ajourfører, utvikler og formidler informasjon om arealressursene. Avdelingen har hovedansvar for ajourhold av det detaljerte arealressurskartet AR5, og har i tillegg ansvar for veiledning og opplæring av kommunene innen fagområdet. Avdelingen har ansvar for å følge opp og ivareta landbrukspartens interesser i det nasjonale kartsamarbeidet Geovekst og Norge digitalt. Eierskapet til instituttets kartløsninger; Kilden og Gårdskart på Internett, ligger til avdelingen.

Vil du jobbe med forvaltning og vedlikehold av geografisk informasjon?

Vi er på jakt etter deg som har faglig kompetanse innen geomatikk eller naturgeografi og som ønsker å jobbe i et sterkt fagmiljø.

Du vil være del av et stort fagmiljø innen geomatikk og ressursforvaltning. Du vil jobbe med kart og databaser som er sentralt for arealplanlegging, klimatilpasning og tilskuddsforvaltning i Norge. Vi lyser nå ut to faste stilinger, der arbeidssted er Ås.

Stillingens hovedoppgaver

NIBIO er fagansvarlig for arealressurskartet AR5 og skal i samspill med alle landets kommuner sikre at informasjonsgrunnlaget er oppdatert og tilgjengelig.

Hovedoppgaver vil være:

 • Periodisk ajourhold av arealressurskartet AR5
 • Kontroll og forvaltning av arealressurskartet AR5
 • Veiledning og opplæring av kommuner og andre samarbeidsparter
 • Bidra med å effektivisere og videreutvikle våre produksjonsløyper inn mot sentral database (SFKB)

Andre oppgaver kan tildeles avhengig av interesser og kompetanse.

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum bachelor i geomatikk eller geografi med spesialisering innen naturgeografi og GIS
 • Erfaring i bruk av GIS-verktøy, minimum gjennom utdanning
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig

Det er en fordel om du har

 • Lyst til å jobbe i et miljø som er opptatt av klima og bærekraftig naturforvaltning
 • Erfaring med forvaltning og ajourhold av geografisk informasjon
 • Ønske om å utvikle egne tekniske ferdigheter

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe konsentrert, systematisk og målrettet
 • Gode gjennomførings- og leveringsevne
 • Gode samarbeidsevner med både interne og eksterne aktører

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende og spennende oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som avdelingsingeniør kode 1085 eller overingeniør kode 1087, lønnstrinn 54-67 (kr 501 200 - 626 300 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Avdelingsleder Jostein Frydenlund, tlf. 452 88 714

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om detteher.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS