Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat i friluftsliv og bærekraft

Søknadsfrist: 01.10.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Vårt mål som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet for øvrig.


Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler; utdanning og forskning.

Vi har tett dialog med offentlig sektor og næringslivet, både på nye og allerede etablerte arenaer, slik at vi forstår hvilke behov som oppstår og hvilke utfordringer vi må løse. Og det er derfor våre studier er moderne, oppdaterte og fremtidsrettede.

Våre studenter har tett kontakt med arbeidslivet gjennom alle våre studier, og er godt rustet til å gå ut i yrkeslivet når utdanningen er over. USN utdanner arbeidstakerne Norge søker.


USN er Norges fjerde største universitet med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. Rektor er Petter Aasen. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. USN er lokalisert i Horten, Notodden, Drammen, Porsgrunn, Ringerike, Kongsberg, Bø og Rauland. Vi tilbyr bachelorutdanninger, masterutdanninger og doktorgradsprogrammer, samt etter- og videreutdanninger.


Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høgskolen skulle bli et universitet.

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i friluftsliv og bærekraft

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.01.2021 en ledig stilling som stipendiat innenfor tematikken «Bærekraftparadokset i friluftsliv».

Stillingen er knyttet til Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er Bø, eventuelt Notodden eller Vestfold (Bakkenteigen).

Ansettelse skjer for en periode på tre år. Det vil ikke bli lagt undervisningsplikt til stillingen, men mindre at aktuell søker helt opplagt vil kunne dekke relevante undervisningsoppgaver. Ansettelse vil i et slik tilfelle skje for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt.Det forutsettes at den som får tilbud om stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i kulturstudier innen tre måneder fra tiltredelse.

Om doktorgradsprosjektet

Stillingen er gitt temaet «bærekraftparadokset i friluftsliv». Økt bevisstheten om friluftslivets miljø- og klimaavtrykk, kombinert med de internasjonale målene om et mer bærekraftig samfunn, har skapt et behov for mer kunnskap om temaet friluftsliv, miljø, klima og bærekraft. Målet med dette prosjektet er å tilveiebringe historisk, idéhistorisk og/eller historisk-sosiologisk kunnskap omkring ulike koblinger gjort mellom friluftsliv, klima og miljø. Prosjektet skal undersøke hvordan disse koblinger har blitt etablert og argumentert for. Hvordan har ulike institusjoner arbeidet for å skape en kopling mellom friluftsliv og miljøvennlig adferd? Hvilket gjennomslag har tankegangen om relasjonen mellom friluftsliv og miljøvennlig adferd hatt i organisasjoner, læreplaner, stortingsmeldinger, i høyere utdanning innen friluftsliv samt i politiske beslutningsprosesser? Det er et spørsmål som kan stilles innenfor rammene av dette prosjektet. Videre kan det undersøkes hvorvidt friluftslivets estetisering av natur kan skape konflikter mellom naturvern og klimavern. Prosjektet skal bidra med nyansering mellom natur-, miljø- og klimavern.

Prosjektet skal bidra med ny kunnskap på tre områder:

 • Hvordan koplingen mellom friluftsliv og miljø/klima har blitt etablert og argumentert for.
 • Hva slags gjennomslag det har vært for koplingen mellom friluftsliv og miljø/klima og om koblingen har skapt konflikter.
 • Hvilket arbeid har friluftslivsorganisasjonene gjort vedrørende natur, miljø og klima og hvordan har de argumentert for å få gjennomslag?

Dette prosjektet søker ikke å empirisk undersøke hvorvidt deltakelse i friluftsliv fører til natur- miljø-, og klimavennlige holdninger og handlinger. Det vi søker kunnskap om her, og som i liten grad er belyst i forskning, er idéene om sammenhengen mellom friluftsliv og miljø/klima.

Det er opp til søkeren å definere teori og metode nærmere i prosjektskissen. Grovt sett befinner prosjektet seg innen det som gjerne kalles «ny kulturhistorie» der historiske tilnærmingsmåter og metoder blir koplet til ulike humanistiske og samfunnsfaglige teoritradisjoner.

En aktuell tilnærmingsmåte kan være diskursanalyse. En diskursanalytisk tilnærming til dette feltet vil kunne bidra til å belyse den historiske koplingen mellom en friluftslivsdiskurs og en miljødiskurs. Hvordan har disse feltene influert hverandre? Hva førte til at de ble koplet sammen. Hvem hadde talerett og definisjonsmakt i diskusjoner rundt friluftsliv og miljø?

En annen aktuell tilnærming kan være å bygge på argumentasjonsanalyse i tradisjonen fra Boltanski og Thevenot. En analyse basert på denne tradisjonen vil studere hvordan ulike institusjoner, organisasjoner eller personer arbeider med å legitimere og rettferdiggjøre friluftsliv ved å kople det opp mot miljø og bærekraft. En slik tilnærming vil forsøke å dissekere argumentene som anvendes når friluftsliv koples opp mot miljø.

En tredje aktuell tilnærming kan være en historisk-komparativ metode. Prosjektet kan studere hvordan friluftslivsinstitusjoner i ulike land har knyttet seg til miljøvern. Alternativt kan studier som sammenlikner hvordan friluftsliv har blitt knyttet til ulike protestaksjoner for miljøvern studeres.

Stipendiaten vil ha tilhørighet til Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap, og være knyttet til forskningsgruppen Friluftsliv, samfunn og bærekraft.

Søkerne bes om å formulere en kort prosjektbeskrivelse (5 sider), hvor mer presise og avgrensede problemstillinger, samt teoretiske og metodiske valg, blir presentert og begrunnet.

Den som ansettes i stipendiatstillingen skal søke om opptak til ph.d.-programmet i kulturstudier ved USN. Vi oppfordrer aktuelle søkere til å sette seg inn i den faglige innrettingen på ph.d.-programmet. Se også https://www.usn.no/forskning/doktorgradsutdanning/kulturstudier/

Ansettelse skjer for en periode på tre år. Det vil ikke bli lagt undervisningsplikt til stillingen, men mindre at aktuell søker helt opplagt vil kunne dekke relevante undervisningsoppgaver.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad innen friluftsliv, idrett, kroppsøving, historie, idéhistorie, kulturstudier, sosiologi, filosofi eller tilsvarende. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute, og karakteren må være B eller bedre.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i Kulturstudier innen tre måneder fra tiltredelse.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper, og evne å jobbe som en del av et aktivt forskerteam. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og/eller engelsk er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 479 600 i året (LT 54). Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål fra høgskole/universitet og attester
 • hovedfags-/masteroppgaven
 • maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS