Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Postdoktor - Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking

Søknadsfrist: 27.09.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har fire institutt med tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord.

Fakultetet er en av de største lærarutdanningsinstitusjonene i landet med rundt 6200 studenter og 550 tilsette, og tilbyr barnehagelærarutdanning, grunnskulelærarutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanninger, masterutdanninger og Ph.d.-program.

Fakultetet har et omfattende etter- og videreutdanningstilbud. Forskingsaktiviteten ved fakultetet blir organisert i forskingsprogram og forskergrupper.


Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking har 160 tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord.

Instituttet gir undervisning på alle nivå og er involvert i barnehagelærerutdanningen, grunnskulelærerutdanningene (masternivå fra høsten 2017), og i bachelorutdanningen i tegnspråk og tolking. I tillegg gir instituttet årsstudium i engelsk, masterutdanninger i undervisningsvitenskap og masterutdanning i barne- og ungdomslitteratur. Instituttet bidrar også i Ph.D.-programmet Danning og didaktiske praksiser.


Tilsette på instituttet er involvert i forsking som er relevant for utdanningene våre og deltar i faglig nettverksarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har som mål å være i front av skole- og profesjonsorientert kompetanseutvikling innenfor sine fagfelt. I denne sammenhengen er vi i kontinuerlig samarbeid med viktige aktører i regionen om for eksempel videreutdanning og skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en midlertidig stilling som postdoktor ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking.

Det er ledig en to-årig midlertid stilling som postdoktor tilknyttet "Learning about Teaching Argumentation for Critical Mathematics Education in Multilingual Classrooms" (LATACME) finansiert av Norges forskningsråd (https://prosjekt.hvl.no/latacme/). Fakultetet har 5 forskningsprogram, med tilhørende forskergrupper der kandidaten vil bli tilknyttet forskningsprogrammet "Berekraft, medverknad og mangfald" og forskningsgruppen "Matematikkdidaktikk i et kritisk perspektiv".

Prosjektet som kandidaten skal tilhøre har sitt hovedfokus innen forskningsfeltet matematikkdidaktikk og lærerutdanning og retter seg spesielt mot argumentasjon for kritisk matematikkundervisning i flerspråklige klasserom. Prosjektet retter søkelyset mot de to obligatoriske matematikkemnene i grunnskulelærarutdanning for 1.-7. trinn. Det handlar om lærarstudenter sin læring. Det overordnede faglige fokuset er på Argumentasjon og Kritisk Matematikkdidaktikk (AKM) i flerspråklige klasserom. Målet er å få innsikt i hva som fremmer eller hemmar lærarstudenter i å lære om å undervise i AKM for elever i flerspråklige klasserom på barnetrinnet. Prosjektet er delt inn i tre underprosjekt: argumentasjon og språklig mangfold, argumentasjon og matematisk modellering og argumentasjon og IKT. Denne tredelingen gjør det mulig å undersøke hvordan lærarstudenter møter utfordringer i tre ulike kontekster når de skal undervise elever i AKM.

Tilsetting i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige stillinger. Det særlige fokuset i denne stillingen er internasjonal publisering innenfor rammen av et prosjekt.

Arbeidsplassen er campus Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

Stillingen vil være en del av LATACME-prosjektet, og det vil være en forventning om at dataene som samles inn under prosjektet vil bli brukt ved kandidat til å utvikle videre publikasjoner. I tillegg vil forskergruppen ha ambisjon om å søke EU midler i 2021. Internasjonal publisering og prosjektutvikling er viktige mål i forhold til å styrke forskning innen matematikkdidaktikk feltet.

I løpet av postdoktor perioden på 2 år er det forventet at kandidaten skal:

 • Publisere minst 5 artikler i løpet av to år. 
 • Publisere noen av disse artiklene på nivå 2. 
 • Sampublisere med internasjonale partnere (engelsk)

Kvalifikasjoner:

Søkeren skal legge fram forslag til prosjektskisse for kvalifiseringsarbeidet basert på hovedprosjektet. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre delprosjektet i løpet av tilsettingsperioden og at skriftlige vitenskapelige arbeider er innsendt for vurdering i tidsskrifter innen to år. Prosjektskissen skal være på inntil 5 sider inkludert referanser, fremdrifts og publiseringsplan (Skriftstørrelse 12, Times New Roman og linjeavstand 1). Den kan skrives på skandinaviske og engelske språk. Ved bedømmelsen skal hovedvekten legges på innleverte vitenskapelige arbeider og gjennomførbarheten av forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet. Søknadsbrevet bør inneholde motivasjon for stillingen og en begrunnelse for hvorfor kandidaten er egnet for stillingen.

 • Søkere må ha oppnådd ph.d.-grad innen matematikkdidaktikk eller tilsvarende innen et beslektet felt med sterke matematikkdidaktiske forskningspublikasjoner eller ha levert doktoravhandlingen til vurdering og fått fastsatt disputasdato innen søknadsfristen. Avhandlingen må fortrinnsvis ikke være eldre enn 5 år.
 • Erfaring med artikkelskriving.
 • Arbeidsspråk er norsk og engelsk.
  • Publiseringsspråk er engelsk så det kreves gode skriftlige ferdigheter i engelsk.
  • Det forutsettes at kandidaten kan benytte seg av norske data

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra utdanningsforskning
 • God forskningsmetodisk kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Søkere må kunne arbeide selvstendig, strukturert og ha gode samarbeids- og formidlingsevner.
 • Personlige egenskaper blir vektlagt.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 5 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju. Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som postdoktor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1352 - Postdoktor

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Professor Tamsin Meaney, e-post:[email protected], telefon: 55 58 55 69

2) Prodekan for forskning Torill M.B. Larsen, e-post: [email protected], mobil 415 01 127

Søk stillingen