LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Stipendiatstilling - CARDELIR - prosjektet

Søknadsfrist: 20.12.2023

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 900 ansatte og 17 500 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 400 ansatte og omkring 4900 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. 


Fakultetet tilbyr ph. d. - utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap delansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i den tverrfakultære ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG).

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena.

Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.Institutt for helse- og omsorgsvitskap er et av 3 institutter ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap. 

Stipendiatstilling innen sykepleie

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig midlertidig 100% stilling som stipendiat knyttet til forskningsprosjektet "Delirium in octogenarians undergoing cardiac surgery or interevention" (CARDELIR) 

Ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, er det ledig en åremålsstilling som stipendiat.

Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-utdanning innenfor en tidsramme på 4 år, der 25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid i form av undervisning, utviklingsarbeid eller administrasjon.

Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Campus Haugesund, Campus Stord, Campus Bergen eller Campus Førde, i tilsettingsperioden, og at pliktarbeidet utføres ved HVL.

Det kan bli gjort fradag i tilsettingsperioden for eventuell tidligere rekruttingsperiode.

Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved HVL.

Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig.

Ansvars- og arbeidsområde:

Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet CARDELIR. I CARDELIR jobber et helt team med ulike problemstillinger. Dette stipendiatprosjektet har tittelen "Sleep, rest, activity pattern and delirium in patients ≥80 years after aortic valve implantation. A short and long-term follow-up study". Målet med dette prosjektet er å undersøke om pre- og postoperative søvnforstyrrelser påvirker utviklingen av delirium, samt langsiktige konsekvenser hos pasienter 80 år og eldre etter behandling for alvorlig aortastenose.

Stipendiaten vil inngå i forskergruppen PROCARD. Se mer om forskningsgruppen her. Patient-Reported Outcomes in Cardiology (PROCARD) - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Prosjektleder og hovedveileder er professor Tone M. Norekvål. Stillingen er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Det forutsettes at stipendiatens prosjekt innrettes slik at stipendiaten kan bli tatt opp på ph.d.-programmet Helse, funksjon og deltaking og at stipendiaten søker opptak på dette programmet. Se omtale, studieplan og opptakrav for programmet her: Ph.d. i Helse, funksjon og deltaking - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no). Veileder vil sammen med kandidaten utarbeide en detaljert plan for forskerutdanningen som skal knyttes til opptak ved dette ph.d.-programmet. Endelig plan for doktorgradsutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

Søknad om opptak til doktorgradsutdanningen skal først sendes etter eventuell tilsetting. Kandidaten skal da sammen med hovedveileder utarbeide en detaljert plan for forskerutdanning ved HVL. Søknad om opptak til ph.d.-utdanningen skal sendes senest 3 måneder etter tilsetting.

Kvalifikasjonskrav:

Relevant mastergrad innenfor sykepleie. Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden (120 studiepoeng eller tilsvarende) må være godkjent senest 4 uker etter søknadsfristen. Mastergraden må inneholde en masteroppgave med et omfang på minst 30 studiepoeng. Karakteren på masteroppgave (eller tilsvarende) og gjennomsnittskarakter for masterstudiet skal normalt være B eller bedre.

Personen som ansettes må dekke kravene til opptak til Ph.d.programmet Helse, funksjon og deltaking. For mer informasjon, se Helse, funksjon og deltaking - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)Arbeidserfaring fra hjertefeltet er en fordel.

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

 • Faglige kvalifikasjoner innenfor det utlyste området
 • Vitenskapelige publikasjoner 
 • Erfaring med prosjektarbeid, formidling og veiledning 
 • Gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • God IKT-kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med fortrinnsvis kvantitativ forskningsmetode
 • Erfaring med bruk av statistiske dataprogrammer som SPSS, STATA eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og samtidig bidra til fellesskapet i fagmiljøet generelt og i forskningsgruppen spesielt
 • Evne til nytenkning og gjennomføring
 • Gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Initiativrik og fleksibel
 • Etisk bevissthet i forskningsarbeidet

Tilleggskrav:

Søkere må levere en foreløpig prosjektbeskrivelse på maks fem sider som tar utgangspunkt i prosjektskissen for studien og beskriver hvordan søker ser for seg gjennomføringen av stipendiatprosjektet, herunder valg av tema, problemstillinger, metode og plan for gjennomføring av prosjektet. Den foreløpige prosjektbeskrivelsen vil brukes i vurdering av kandidatens kvalifikasjoner og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Denne vil bli utformet sammen med hovedveileder.

Søknad om opptak til ph.d.-utdanningen skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Nærmere informasjon om ph.d. utdanningen finnes på: Ph.d.-utdanning - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Mer informasjon om tilsetting i stipendiatstilling kan du finne på HVL sin nettside: Tilsetting i stipendiatstilling - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Hvordan søke på stillingen

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, eventuell prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte oversettelser. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkere med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnstrinn 54, og gis automatisk lønnsutvikling i inntil 4 år med 3 % årlig stigning.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Tilsetting under forutsetning av innvilget arbeids- og oppholdstillatelse.

Høgskulen på Vestlandet er underlagt forskrift for eksportkontrollsystem. Forskriften kan komme til anvendelse i behandlingen av søknadene. 

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Prosjektleder Tone M. Norekvål, Tone.Merete.Norekval@hvl.no

2) Fagseksjonsleder Johannes Haltbakk, +47 55 58 56 29

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS