LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Seniorkonsulent / rådgjevar innan HMS

Søknadsfrist: 04.08.2024

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 16 000 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. 

Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærarutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium. 

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentane, og har mål om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil.

Avdeling for HR har tilsette ved alle dei fem campusane. Avdelinga skal arbeida tett opp mot fakulteta og fellesadministrasjonen sine behov. Vidare skal leiarane støttast i utøving av arbeidsgjevaransvaret og i strategisk utviklingsarbeid innan HR-området. Avdeling for HR skal sørgje for at HVL har gode system for forvalting, og felles retningslinjer for ivaretaking av god personalpolitikk. Tenestene skal utviklast slik at tilsette og leiarane opplever HVL som ein attraktiv, trygg og utviklande arbeidsgjevar.

Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for HR, har eit ledig vikariat i 100% stilling som seniorkonsulent/ rådgjevar.

Avdeling for HR, har ledig eit vikariat i 100 % i eitt år som seniorkonsulent/ rådgjevar innan HMS. Blant arbeidsoppgåvene sakshandsaming og utviklingsarbeid innan HMS feltet.

Arbeidssted er ved ein av campusane Haugesund, Stord, Bergen, Sogndal eller Førde.

Ansvars- og arbeidsoppgåver:

 • Utvikle og vedlikehald av HMS-faglege prosessar, prosedyrar, rutinar og verktøy
 • Gi støtte til fakultet/avdelingar i arbeid med risikovurdering, avvik og oppfølging av tiltak og generelt HMS arbeid
 • Gi råd til fakultet/avdelingar i sikker bruk av spesialrom, inkludert kjemikaliehandtering
 • Jobbe førebyggande med sjukefråværsoppfølging og nærversarbeid, kartlegge årsaker til sjukefråvær og gi leiarstøtte i gjennomføring av førebyggande tiltak
 • Gi leiarstøtte i personal-, konflikt- og varslingssaker
 • Leiaropplæring og rettleiing
 • Drifts- og sakshandsaming innan HMS/HR feltet, og samarbeid med vernetenesta
 • Bidra til å digitalisere og effektivisere HMS/HR-prosessar
 • Andre oppgåver innan HR feltet kan bli lagt til stillinga

Kvalifikasjonskrav:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Utdanning på bachelornivå relevant for fagområdet HMS/HR. Det er ynskjeleg med mastergrad. Realkompetanse med relevans for arbeidsområdet kan kompensere for utdanningskrav.

Ønska kvalifikasjonar:

 • Kunnskap om grunnleggande HMS verktøy og prosessar
 •  Kompetanse og erfaring innan risikovurdering
 • Erfaring med arbeidsmiljøarbeid og sjukefråværsoppfølging
 • Erfaring med rådgjeving og rettleiing
 •  God forståing av digitalisering og bruk av digitale verktøy.

Personlege egenskapar:

 • Evne til å arbeide sjølvstendig og strukturert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Initiativrik og engasjert
 • Fleksibel og serviceinnstilt.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • Spennande fagmiljø med moglegheit for kompetanseheving - og utvikling
 • Høve for trening i arbeidstida

Stillinga som seniorkonsulent/ rådgjevar er løna etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1363 - seniorkonsulent/ 1434 - rådgjevar.

Frå løna vil det bli trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.

Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka ”Søk stilling” på denne sida.

Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, som attester og vitnemål. Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjar sjølv laste opp attesterte omsetjingar. Dersom vedlegga overskrid 50 MB må dei komprimerast før opplasting eller leggjast ved som lenkje.

Søkjarar med utanlandsk utdanning må i tillegg dokumentere at utdanninga samsvarar med norsk bachelor-, master-eller ph.d.-grad. Sjå www.hkdir.no for meir informasjon om vurdering av høgare utdanning. 

HK-dir tilbyr automatisk godkjenning for enkelte gradar frå utvalde land. Dersom utdanninga til søkjaren er dekka av ordninga med automatisk godkjenning, vil det vera tilstrekkeleg å leggje ved dokumentasjon på dette. Du kan lese meir om ordninga med automatisk godkjenning her.

Vi gjer merksam på at søknad om vurdering gjennom den ordinære godkjenningsordninga til HK-dir kan ta tid. Du bør difor sende søknad om godkjenning så raskt som mogeleg når du veit at du vil søkje på stillinga. Dersom du ikkje har fått svar frå HK-dir innan søknadsfristen, legg du ved dokumentasjon frå HK-dir om at dei har motteke søknaden din. 

Søknadar kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar ved høgskulen.

Generell informasjon:

Vi gjer merksam på at unntak frå den offentlege søkjarlista blir handsama etter reglane i Offentleglova. Søkjarar som har bede om slikt unntak, blir varsla dersom ønskje ikkje vert teke til følgje.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er derfor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hol i CV.

Arbeids- og opphaldsløyve i Norge er ein føresetnad for å tiltre stillinga. 

Høgskulen på Vestlandet er underlagt forskrift for eksportkontrollsystem. Forskriften kan komme til anvending i behandlingen av søknadane.

Vi tek atterhald om at stillinga si plassering i organisasjonen kan bli endra som følgje av ev. justeringar i HVL si interne organisering.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er:

 • Avdelingsleiar Anette Olene Fristad - e-post: anette.olene.fristad@hvl.no

Søk stilling

Powered by Labrador CMS