LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Vitenskapelig assistent - IMPECT

Søknadsfrist: 25.11.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har fire institutt med ansatte i Bergen, Sogndal og på Stord. Fakultetet er en av de største lærarutdanningsinstitusjonene i landet med rundt 6200 studenter og 550 tilsette, og tilbyr barnehagelærerutdanning, grunnskulelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdannelse, bachelorutdanninger, masterutdanninger og Ph.d.-program. Fakultetet har et omfattende etter- og videreutdanningstilbud.

Forskingsaktiviteten ved fakultetet blir organisert i forskingsprogram og forskergrupper.


Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking har 160 ansatte i Bergen, Sogndal og på Stord.


Instituttet gir undervisnings på alle nivå og er involvert i barnehagelærarutdanningen, grunnskolelærarutdnningene, og i bachelorutdanningen i tegnspråk og tolking. I tillegg bidrar instituttet i to-årige masterutdanninger og i Ph.d.-programmet Studier av danning og didaktiske praksisar. Instituttet har et omfattande etter- og vidareutdanningstilbud.

Ansatte på instituttet er involvert i forskning som er relevant for utdannelsene våre og deltar i faglig nettverksarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har som mål å være i front av skole- og profesjonsorientert kompetanseutvikling innenfor sine fagfelt. I denne sammenhengen er vi i kontinuerlig samarbeid med viktige aktører i regionen om for eksempel videreutdanning og skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), er det ledig en midlertidig stilling som vitenskapelig assistent med kompetanse i arabisk (20 %) knyttet til prosjektet IMPECT

Den vitenskapelige assistenten vil arbeide på forskningsprosjektet IMPECT - Linguistic Integration of Adult Migrants with Poor Education and the Consequences of Migration Tests med en prosjektgruppe bestående av seniorforskere, en postdoktor og ph.d.-stipendiater ved HVL. IMPECT er knyttet til forskergruppen Språk og Samfunn.

Hovedformålet med prosjektet er å undersøke konsekvenser av språk- og kunnskapskrav til statsborgerskap, særlig for søkere med lite eller ingen skolebakgrunn og begrenset skriftkyndighet. Prosjektet fokuserer spesielt på årsaker til at noen grupper ikke klarer de formelle språk- og kunnskapskravene som stilles, og konsekvensene av disse kravene på motivasjon for språklæring og opplevelse av å bli inkludert i det norske samfunnet.

IMPECT benytter ulike datakilder og metoder. Prosjektet som helhet undersøker hvilke bakgrunnsvariabler som kan forklare variasjon i resultater på Norskprøven for voksne innvandrere og Statsborgerprøven og/eller Samfunnskunnskapsprøven på norsk. I tillegg benyttes data fra spørreundersøkelser, intervju med lærere og kursdeltakere i voksenopplæringen og intervju med personer som søker om norsk statsborgerskap. Den som blir ansatt, vil særlig arbeide med innsamling og behandling av forskningsdata fra intervju gjennomført på arabisk.

Arbeidsplassen er ved campus Bergen. Stillingen er en åremålsstilling med 2 års varighet.

Ansvars- og arbeidsområde:

Den som blir ansatt i stillingen, vil ha arbeidsoppgaver knyttet til prosjektstøtte, innsamling og behandling av forskningsdata, særlig transkripsjon og oversettelse av opptak fra forskingsintervju på arabisk. Det er et mål at stillingen skal være utviklende for søkeren, særlig med tanke på videre studier eller en framtidig karriere i forskning og høyere utdanning.

Kvalifikasjoner:

  • Søkeren må ha bachelorgrad eller tilsvarende med språkfaglig eller samfunnsfaglig innretning, eller lærerutdanning, eller bakgrunn fra andre humanistiske fag. Fagbakgrunn i andrespråkstilegnelse, språktesting, sosiolingvistikk, språkdidaktikk, tolking eller migrasjonspedagogikk er en fordel. Erfaring med kvalitative intervju og kvalitative metoder veier positivt i rangeringen av søkere.
  • Søkeren må ha svært gode muntlige ferdigheter i arabisk. I tillegg må søkeren ha tilstrekkelig skriftlig kompetanse i arabisk til å skrive ned innholdet i opptak av tale, som grunnlag for videre innholdsanalyse og oversettelse til norsk. Det vil veie positivt for søknaden om søkeren også har høy muntlig kompetanse i andre språk som er vanlige som morsmål i gruppen som studien retter seg inn mot (voksne innvandrere med lite skolebakgrunn). Blant disse språkene er pashto, dari, somali, kurdisk (sorani eller kurmanji), tigrinja og amharisk.
  • Kompetanse i norsk på nivå B1 skriftlig produksjon og B2 i de øvrige ferdighetene (lytte, lese, snakke) er et krav for stillingen. Kompetanse i norsk dokumenteres gjennom prøvebevis eller eksamenskarakter.
  • Det er en fordel om søkeren har erfaring som er relevant for arbeid med gruppen som er i fokus i studien. Slik erfaring er at søkeren selv har flyktet til Norge eller at søkeren har vokst opp i Norge med foreldre eller andre omsorgspersoner som har en slik fluktbakgrunn.

Personlige egenskaper

Den som blir tilsatt må ha gode samarbeids- og formidlingsevner, men også evne til å arbeide selvstendig, ta initiativ og være fleksibel. Høy etisk bevissthet i forskningsarbeidet er påkrevd.

Vi tilbyr:

  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
  • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som 1018/1019/1020 er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1018/1019/1020 - Vitskapelig assistent i lønnstrinn 38.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknadsbrev, CV og dokumentasjon ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål.

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Professor Edit Bugge ([email protected])

2) Professor Cecilie Hamnes Carlsen ([email protected])

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS