LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Stipendiat ved Institutt for velferd og deltaking

Søknadsfrist: 30.07.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse".

I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved Institutt for velferd og deltaking er vi omkring 90 ansatte og omkring 1000 studenter fordelt på studiestedene Bergen og Sogndal. Vi tilbyr bachelorutdanninger i sosialt arbeid, vernepleie og barnevern, og tverrfaglige masterutdanninger i samfunnsarbeid og psykisk helse og rus. Vi har også flere etter- og videreutdanninger. Forskningen ved instituttet er flerfaglig og retter seg mot hele det helse – og sosialvitenskaplige feltet. Både forskning og undervisning ved instituttet har sosial deltaking som kjerneverdi. Det gjelder deltaking gjennom involvering av tjenestemottakere, samt deltaking i sivilsamfunnet, arbeidslivet og i egen individuell prosess.

Stipendiat knyttet til prosjekt "Kunnskap og kompetanse i behandling av ungdom med rusutfordringer i barneverninstitusjoner"

Om stillingen

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stipendiatstilling ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for velferd og deltaking, på temaet Kunnskap og kompetansebehov i institusjonsbarnevernet.

Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet "Kunnskap og kompetanse i behandling av ungdom med rusutfordringer i barneverninstitusjoner"

Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-utdanning innenfor en tidsramme på 4 år. 25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid.

Det kan bli gjort fradrag i tilsettingsperioden for eventuell tidligere rekrutteringsperiode.

Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved Institutt for velferd og deltaking campus Bergen eller Sogndal i tilsettingsperioden, og at pliktarbeidet utføres ved HVL.

Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved HVL.

Ansvars- og arbeidsområde:

Stipendiaten vil inngå som deltaker i prosjektet "Kunnskap og kompetanse i behandling av ungdom med rusutfordringer i barneverninstitusjoner", som er et tverrinstitusjonelt forskningssamarbeid. Målsetningen med forskningssamarbeidet er å bidra til økt kunnskap om kunnskapsgrunnlag og kunnskapsbehov i barnevernet, med særlig fokus på institusjonstilbudet til ungdom med alvorlige rus og/eller atferdsvansker.

Ph.d-prosjektet har tittelen Kunnskap og kompetanse i behandling av ungdom med rusutfordringer i barneverninstitusjoner. Ph.d- prosjektets overordnede problemstillingen er: Hva forstås som viktig kunnskap og kompetanse i behandling av ungdom med rusutfordringer i barnevernsinstitusjoner?

Eksempler på relevante forskningsspørsmål som kan bidra til å utforske den overordnede problemstillingen er:

 • Hva opplever ledere og ansatte som nødvendig kunnskap og hvilke kunnskapsbehov opplever de barneverninstitusjonene har for å kunne gi forsvarlig hjelp til ungdom med rusutfordringer?
 • Hvilke perspektiver på kunnskap og kompetanse beskrives i institusjonsplanene og hvordan kommer institusjonenes faglige og metodiske grunnlag til uttrykk i disse planene?
 • Hvordan opplever ansatte tilgang på og nytten av kompetanseutvikling og relevante støttesystemer i arbeidet med ungdom med rusutfordringer (for eksempel faglig veiledning, institusjonsplaner, manualer, og faglige veiledere)?

Ph.d-prosjektet skal designes som et kvalitativt prosjekt, hvor fokusgruppeintervju, individuelle intervju, og dokumentanalyser anses som relevante tilnærminger for å kunne belyse den overordnede problemstillingen. Utvalget bør fange bredden av ulike institusjonstilbud for ungdom med rus og atferdsproblematikk deriblant Læringsbasert Rusbehandling (LBR) og ruskollektiver. Hovedveileder for stipendiat-prosjektet er førsteamanuensis Ingunn Barmen Tysnes. Stillingen er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Hovedveileder vil sammen med kandidaten utarbeide en detaljert plan for forskerutdanningen som skal knyttes til opptak ved ph.d.- programmet Helse, velferd og deltaking, ved Høgskulen på Vestlandet.

Det forutsettes at stipendiatens prosjekt innrettes slik at stipendiaten kan bli tatt opp på ph.d.-studiet.

Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter tilsetting, og senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d. programmet. Nærmere informasjon om ph.d. programmet finnes på denne linken.

Kvalifikasjonskrav:

Søker bør fortrinnsvis ha sosialfaglig grunnutdanning og må ha relevant mastergrad.

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

 • Faglige kvalifikasjoner innenfor det utlyste området, med hovedvekt på kvalitet i masteroppgaven (fortrinnsvis karakter A eller B på masteroppgaven).
 • Evne til nytenking og gjennomføring.
 • Kompetanse innen kvalitativ metode.
 • Vitenskapelige publikasjoner og/eller annen faglig formidling.
 • Arbeidserfaring fra barnevernsfeltet og unge i utsatte livssituasjoner vil være ønskelig.
 • Erfaring med prosjektarbeid vil være ønskelig.
 • Søkere må ha gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.
 • Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen.
 • Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og samtidig bidra til fellesskapet i fagmiljøet generelt og i forskningsgruppen spesielt.

Tilleggskrav:

Prosjektbeskrivelse:

Søkere må levere en foreløpig prosjektbeskrivelse på maks fem sider.

 • Prosjektbeskrivelsen skal ta utgangspunkt i Ph.d- prosjektets overordnede problemstillingen og ha en kvalitativ innretning
 • Prosjektbeskrivelsen skal gi en beskrivelse av hvordan søker ser for seg gjennomføringen av stipendiatprosjektet, herunder valg av tema, problemstillinger, metode og plan for gjennomføring av prosjektet.

Den foreløpige prosjektbeskrivelsen vil brukes i vurdering av kandidatens kvalifikasjoner og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Denne vil bli utformet sammen med hovedveileder.

Hvordan søke på stillingen

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, eventuell prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkere med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad.

Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Instituttleder Svanaug Fjær, epost: [email protected], tlf: +47 555 85753

2) Prosjektleder, Ingunn Barmen Tysnes, epost: [email protected], tlf: +47 555 87866/ +47 92014114

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS