Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Postdoktor - Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking

Søknadsfrist: 09.08.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har fire institutt med tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord. Fakultetet er en av de største lærarutdanningsinstitusjonene i landet med rundt 6200 studenter og 550 tilsette, og tilbyr barnehagelærarutdanning, grunnskulelærarutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanninger, masterutdanninger og Ph.d.-program.
Fakultetet har et omfattende etter- og videreutdanningstilbud. Forskingsaktiviteten ved fakultetet blir organisert i forskingsprogram og forskergrupper.


Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking har 160 tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord.

Instituttet gir undervisning på alle nivå og er involvert i barnehagelærerutdanningen, grunnskulelærerutdanningene (masternivå fra høsten 2017), og i bachelorutdanningen i tegnspråk og tolking. I tillegg gir instituttet masterutdanninger i undervisningsvitenskap og masterutdanning i barne- og ungdomslitteratur. Instituttet bidrar også i Ph.D.-programmet Danning og didaktiske praksiser.


Tilsette på instituttet er involvert i forsking som er relevant for utdanningene våre og deltar i faglig nettverksarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har som mål å være i front av skole- og profesjonsorientert kompetanseutvikling innenfor sine fagfelt. I denne sammenhengen er vi i kontinuerlig samarbeid med viktige aktører i regionen om for eksempel videreutdanning og skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en midlertidig stilling som postdoktor ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking

Om stillingen:

Det er ledig en to-årig midlertid stilling som postdoktor tilknyttet de to prosjektene "Natural Science Talk in Teacher Educations" (SciTalk) og "Arbeidskrav – kjerneaktivitetar i utviklingen av profesjonskompetanse". Fakultetet har 5 forskningsprogram, med tilhørende forskergrupper, der kandidaten vil bli tilknyttet forskingsprogrammet "Språk, kommunikasjon og læring" (SKoL) og forskergruppen "Oracy in Teacher Education" (ORITE).

Forskergruppen ORITE er tverrfaglig, og har dialogen i undervisningssammenhenger (dialogic teaching’) som sitt hovedinteressefelt, med vekt på opplæring i å lede dialoger i lærerutdanningen. Medlemmene i gruppen forsker på klasseromsamtaler og andre læringssamtaler og ulike aspekter ved disse, alt fra hva som kjennetegner språkbruken i dialogene, hvordan bruken av metodiske grep i enkeltsamtaler skjer, og hvilken respons eleven får på sine innspill. De to prosjektene som denne postdoktorstillingen skal knyttes til, dreier seg begge om utprøvinger av hvordan man i lærerutdanningen best kan legge til rette for opplæringen i å lede og delta i gode dialoger med barn i alderen 3 til 10 år.

SciTalk er et treårig Erasmus+-prosjekt ledet av HVL med samarbeidspartnere fra lærerutdanningen for barnehage og småskoletrinnet i Tyskland, Nederland og på OsloMet, samt fra to barnehager i Oslo og Sveio. Barnehagelærer- og grunnskolelærerstudentene i prosjektet får opplæring og trening i å gjennomføre dialogisk undervisning på campus før de går ut i praksis, der de videofilmer sine egne samtaler om naturfaglige tema med barn, og som etterarbeid transkriberer de sekvenser fra utprøvingen sin og reflekterer over erfaringene i grupper og plenum på campus og i skriftlig arbeid.

Arbeidskravprosjektet er rettet mot lærerstudenter i 1-7 lærerutdanningen, og handler om å utvikle studentene sin profesjonskompetanse, FoUkompetanse og akademiske skrivekompetanse gjennom systematisk arbeid med samordnede arbeidskrav i fagene norsk, matematikk og pedagogikk og elevkunnskap, noe som sørger for fokus på og progresjon innenfor de nevnte kompetanseområdene. Arbeidskravene er knyttet til praksis, og flere av dem benytter same type metodikk som i SciTalk-prosjektet, men her er det samtaler om tema fra norsk, matematikk eller samfunnsfag som er i fokus.

Tilsetting i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige stillinger. Det særlige fokuset i denne stillingen er internasjonal publisering innenfor rammen av pågående prosjekt. Arbeidssted er Stord

Ansvars- og arbeidsområde:

Stillingen vil være knyttet til to prosjekt som har som mål å videreutvikle forskning innenfor dialogisk undervisning. De to prosjektene postdoktoren skal publisere fra dreier seg begge om forsking på lærerstudentenes dialogiske undervisning. Materialet fra begge prosjektene er undervisningsmateriell fra introduksjons- og øvingsøkter fra campus, videoopptak fra studentenes samtaler i barnehage og skole, studentenes utvalgte sekvenser med transkripsjoner av samtalene, materiale fra refleksjonsøkter, og flere lokale og internasjonale spørreundersøkelser til studenter i lærerutdanningen. Aktuelle problemstillinger for artikler kan være hva som kjennetegner opplæring i dialogisk undervisning i de tre landene Norge, Tyskland og Nederland, analyser av studenter og læreres praksis slik de kommer fram gjennom lokale og internasjonale spørreskjemaer, hva som kjennetegner studentenes samtaler med barn i barnehage/skolesammenheng (ut fra ulike parameter som hvilke spørsmål stilles, hvilken respons gir studentene, hva betyr omgivelsene for samtalesituasjonene, hvordan vurderer lærerstudentene aspekter ved det som skjedde osv). For de fleste av problemstillingene vil det være best egnet med en kvalitativ forskingstilnærming, eventuelt kvantifiserende kvalitativ analyse, og postdoktoren vil måtte gjøre dokumentanalyse av skriftlig materiale fra prosjektene (som spørreskjema og refleksjonsnotat), samtaleanalyser av (transkribert) videofilmet materiale, og analyser av (transkriberte) intervju, eventuelt argumentasjonsanalyser eller retoriske/topologiske analyser av deler av materialet.

I løpet av postdoktorperioden på 2 år er det forventet at kandidaten skal:

 • Publisere minst 5 artikler.
 • Publisere noen av disse artiklene på nivå 2.
 • Sampublisere med internasjonale partnere (engelsk).

Kvalifikasjoner:

Søkeren skal legge fram forslag til prosjektskisse for kvalifiseringsarbeidet basert på de to prosjektene. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre delprosjektet i løpet av tilsettingsperioden og at skriftlige vitenskapelige arbeider er innsendt for vurdering i tidsskrifter innen to år. Prosjektskissen skal være på inntil 5 sider inkludert referanser, fremdrifts og publiseringsplan (Skriftstørrelse 12, Times New Roman og linjeavstand 1). Den kan skrives på skandinaviske språk eller engelsk.

Ved bedømmelsen skal hovedvekten legges på innleverte vitenskapelige arbeider og gjennomførbarheten av forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet. Søknadsbrevet bør inneholde motivasjon for stillingen og en begrunnelse for hvorfor kandidaten er egnet for stillingen.

 • Søkere må ha oppnådd ph.d.-grad i språkfag, matematikk, naturfag eller pedagogikk, eller ha levert doktoravhandlingen til vurdering og fått fastsatt disputasdato innen søknadsfristen. Avhandlingen må fortrinnsvis ikke være eldre enn 5 år.
 • Det er en forutsetning at søker har erfaring med tekstforsking og/eller annen empirisk forskning innen utdanningsforskning, samt erfaring med artikkelskriving.
 • Arbeidsspråk er norsk.
 • Materialet består for en stor del av tekster og videofilmer på norsk, så søkere må mestre norsk.
 • Publiseringsspråk er engelsk så det kreves gode skriftlige ferdigheter i engelsk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra utdanningsforskning
 • God forskningsmetodisk kompetanse.

Personlige egenskaper:

 • Søkere må kunne arbeide selvstendig, strukturert og ha gode samarbeids- og formidlingsevner.
 • Personlige og mellommenneskelige egenskaper blir vektlagt.
 • Faglig ambisiøs med stort potensiale.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 5 stk.), fullstendig publikasjonsliste, prosjektskisse med publikasjonsplan (inntil. 5 sider),attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkerne blir vurdert av et sakkyndig utvalg. Søknadene blir sendt elektronisk til utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som postdoktor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1352 - postdoktor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Professor, leder av SciTalk-prosjektet og forskergruppen ORITE Sissel Margrethe Høisæter, e-post: [email protected], telefon: 53 49 13 12 / 92 68 47 19

Søk stillingen