Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Ph.D. Stipendiat - Institutt for helse og funksjon

Søknadsfrist: 09.10.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialfag ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved Institutt for velferd og deltaking er vi omkring 90 ansatte og omkring 1000 studenter fordelt på studiestedene Bergen og Sogndal. Vi tilbyr bachelorutdanninger i sosialt arbeid, vernepleie og barnevern, og tverrfaglige masterutdanninger i samfunnsarbeid og psykisk helse og rus.
Vi har også flere etter- og videreutdanninger. Forskningen ved instituttet er flerfaglig og retter seg mot hele det helse – og sosialvitenskaplige feltet. Både forskning og undervisning ved instituttet har sosial deltaking som kjerneverdi. Det gjelder deltaking gjennom involvering av tjenestemottakere, samt deltaking i sivilsamfunnet, arbeidslivet og i egen individuell prosess.

Stipendiat knyttet til prosjekt «Work Inclusion in the Intersection between Health and Welfare: Profession, Organization and Law»

Om stillingen

Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet «Work Inclusion in the Intersection between Health and Welfare: Profession, Organization and Law».

Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-utdanning innenfor en tidsramme på 4 år. 25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid.

Det kan bli gjort fradrag i tilsettingsperioden for eventuell tidligere rekrutteringsperiode.

Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved Institutt for helse og funksjon, campus Bergen i tilsettingsperioden, og at pliktarbeidet utføres ved HVL.

Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved HVL.

Ansvars- og arbeidsområde:

PhD-prosjektet «Work Inclusion in the Intersection between Health and Welfare: Profession, Organization and Law», tar utgangspunkt i den pågående satsingen mellom Helsedirektoratet og Arbeids-og velferdsdirektoratet om styrket samarbeid mellom helsesektoren og velferdssektoren i oppfølging av mennesker som er utenfor arbeidslivet eller i risikosonen som følge av sykdom og helseutfordringer.

Empirisk avgrenses prosjektet til tiltaket IPS (individuell jobbstøtte) som et case for studiet av samarbeidsrelasjoner mellom Nav, spesialisthelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten. Den sentrale problemstillingen for PHD-prosjektet er: Hvordan hemmer og fremmer profesjons-faglige, organisatoriske og rettslige faktorer samarbeid mellom IPS-aktører i de involverte tjenestene? HVL og NAV Vestland har inngått en samarbeidsavtale om felles strategisk satsing om FOU-virksomhet. PHD-prosjektet vil inngå idette samarbeidet.

Stipendiaten vil delta i forskergruppen «Rett, demokrati og velferd». Gruppen driver samfunnsvitenskapelig forskning om problemstillinger på tvers av ulike tjenestefelt i velferdsstaten, som helsevesen og Nav. Dette dreier seg blant annet om studier av effekter av ulike rettskonstruksjoner for utsatte gruppers frihet og sosiale/politiske deltakelse og studier av hvordan tjenesteutøvelse og beslutninger foregår i praksis. Forskergruppen ledes av professor Anne-Mette Magnussen.

Prosjektleder og hovedveileder er professor Kjetil G. Lundberg. Stillingen er finansiert av a Kunnskapsdepartementet (KD).

Hovedveileder vil sammen med kandidaten utarbeide en detaljert plan for forskerutdanningen som skal knyttes til opptak ved ph.d.-programmet Helse, velferd og deltaking.

Det forutsettes at stipendiatens prosjekt innrettes slik at stipendiaten kan bli tatt opp på ph.d.-studiet.

Kvalifikasjonskrav:

Søkere må ha relevant mastergrad innen helse-og sosialfag eller samfunnsvitenskapelige fag.

Erfaring med prosjektarbeider en fordel.

Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden (120 studiepoeng) må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen.

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

  • Faglige kvalifikasjoner innenfor det utlyste området, med hovedvekt på kvalitet i masteroppgaven (fortrinnsvis karakter A eller B på masteroppgaven) og metodiske ferdigheter
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Erfaring med prosjektarbeid, formidling og veiledning
  • Søkere må ha gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
  • Evne til nytenking og gjennomføring
  • Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og samtidig bidra til fellesskapet i fagmiljøet generelt og i forskningsgruppen spesielt.

Tilleggskrav:

Søkere må levere en foreløpig prosjektbeskrivelse på maks fem sider som tar utgangspunkt i prosjektskissen for studien og beskriver hvordan søker ser for seg gjennomføringen av stipendiatprosjektet, herunder valg av tema, problemstillinger, metode og plan for gjennomføring av prosjektet. Interesserte søkere kan ta kontakt med prosjektleder Kjetil G. Lundberg for å få tilsendt prosjektskissen. Den foreløpige prosjektbeskrivelsen vil brukes i vurdering av kandidatens kvalifikasjoner og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Denne vil bli utformet sammen med hovedveileder.

Søker skal også legge ved en beskrivelse av egen motivasjon for å gå inn i en stipendiatstilling, samt en redegjørelse av tidligere fag-, forsknings- og formidlingserfaring.

Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d.-utdanningen.

Opptak til ph.d.-utdanningen krever fortrinnsvis karakteren B på masteroppgaven og/eller en godt gjennomført masterutdanning (helse, funksjon og deltaking).

Nærmere informasjon om ph.d. utdanningen finnes på: https://www.hvl.no/forsking/forskarutdanning/

Hvordan søke på stillingen

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, eventuell prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
  • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Professor Kjetil G. Lundberg, Tlf: 55 58 70 45, e-post: [email protected]

2) Instituttleder Svanaug Fjær, Tlf: 55 58 57 53, e-post: [email protected]

Søk stillingen