Høgskolen i Østfold har en ledig spennende stilling!

Prodekan for utdanning - Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi

Søknadsfrist: 24.05.2022

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold er en statlig høgskole med rundt 7800 studenter og 620 ansatte. Høgskolen er lokalisert i Fredrikstad og Halden og har en bred studieportefølje som spenner fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, både på bachelor- og masternivå.

Høgskolen er i positiv vekst og har en ambisiøs strategi for fremtiden, herunder å etablere et tverrfaglig doktorgradsprogram "Digitalisering og samfunn", å levere fremragende samfunnsrelevante utdanninger, og å styrke samhandling med nærings- og samfunnsliv - både i utdanning og forskning.

Høgskolens fagmiljøer er organisert i tre større fakultet: Fakultet for helse, velferd og organisasjon, Fakultet for lærerutdanninger og språk, og Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi. Rektor er høgskolens øverste leder og skal sammen med sin ledergruppe videreutvikle institusjonen som en sentral regional, nasjonal og internasjonal kunnskaps- og forskningsaktør.


Vi søker etter prodekan for utdanning ved Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi som kan lede, stimulere og styrke fakultetets utdanningsprofil og posisjonering. Som strategisk leder av fakultetets utdanningsarbeid vil prodekanen også ha sentral betydning for institusjonens overordnede utdanningsstrategier og satsninger, samt arbeide aktivt med regionens nærings- og samfunnsliv for å sikre utdanninger med stor arbeidslivsrelevans,samt arbeide aktivt med regionens nærings- og samfunnsliv for å sikre utdanninger med stor arbeidslivsrelevans.

Om fakultetet

Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi har 100 ansatte, ca 1850 studenter og har 3 institutter:

 • Institutt for informasjonsteknologi
 • Institutt for ingeniørfag
 • Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn

Studiene ved Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi er lokalisert på begge høgskolens studiesteder. Fakultetet inneholder en bred studieportefølje med 11 bachelorutdanninger og 2 masterutdanninger. Fakultetets fagmiljøer bidrar inn i høgskolens tverrfaglige satsingsområde Det digitale samfunn og andre tematiske fagområder relevant for studieporteføljen.

Kombinasjonen av fagmiljøer innenfor informasjonsteknologi, ingeniørfag, økonomi og innovasjon gir et samlet spennende og relevant tilbud til regionen, samt stort potensiale for ytterligere utvikling knyttet til regionale behov.

Om stillingen

Prodekan for utdanning er dekanens nærmeste rådgiver i utdanningsfaglige spørsmål. Prodekan rapporterer til dekanen, og er del av fakultetets ledergruppe sammen med instituttledere og prodekan forskning.

Stillingen som prodekan utdanning er en 100% stilling.

Prodekanen ansettes for en periode på fire år med mulighet for videre ansettelse etter søknad på stillingen etter endt åremålsperiode. Ansettelse i stillingen er begrenset til tre åremålsperioder, til sammen 12 år.

Arbeidsoppgaver

Prodekan utdanning har ansvar for å:

 • Bidra til å sikre at utdanningenes innretning og innhold er i tråd med høgskolens strategi, samt samfunnets og studentenes behov
 • Lede fakultetets strategiske arbeid med studieporteføljen, og gi råd til dekanen i saker av relevans for studietilbud og portefølje
 • Stimulere fagmiljøene til utvikling, utprøving og evaluering av nye undervisningsmetoder og læringsformer, også på tvers av fakultets- og instituttgrenser
 • Koordinere fakultetets kontakt med nærings- og samfunnsliv, bidra til synliggjøring av fakultetets studietilbud og sørge for dialog om regionens kompetansebehov
 • Styrke utdanningssamarbeidet internt på fakultetet, på tvers av fakultetene og i samarbeid med eksterne aktører
 • Lede fakultetets arbeid med intern og ekstern akkreditering og re-akkreditering av fakultetets studietilbud
 • Lede det organiserte kvalitetsarbeidet ved fakultetet, i henhold til kvalitetssystemet ved høgskolen, og samarbeide med prorektor for utdanning, øvrige prodekaner for utdanning og Seksjon for pedagogisk utvikling og læring om utvikling av undervisningskvalitet og læringsmiljø ved HiØ
 • Stimulere til økt internasjonalisering av utdanningene og være ansvarlig for fakultetets strategiske arbeid på dette området
 • Utvikle og koordinere fakultetets og høgskolens satsing på livslang læring

Kompetansekrav for stillingen

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå innenfor ett av fakultetets fagområder
 • Undervisningserfaring fra høyere utdanning
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk

Hvem ser vi etter?

 • Du er trygg og inspirerende med et strategisk fokus, og evner å skape resultater i samarbeid med andre
 • Du skaper begeistring og oppslutning om felles mål
 • Du er ambisiøs på høgskolens vegne, planmessig, og resultatorientert
 • Du er inkluderende og har utpreget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Det er ønskelig at den som ansettes har erfaring fra utdanningsledelse.

Der kandidater ellers stiller likt, vil søkere med førstekompetanse prioriteres.

Vi tilbyr

 • lønn som dekan kode 1474 mellom kr 820 000 - 950 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.
 • gode forsikringsordninger, pensjons-, og lånemuligheter i Statens Pensjonskasse (http://www.spk.no)
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • positivt og utviklende arbeidsmiljø

Spørsmål om stillingen

Ta gjerne en prat med oss om stillingen ved å kontakte:

Om rekrutteringsprosessen ved å kontakte:

Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Søknaden må inneholde CV, aktuelle vitnemål og attester.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25

Positiv særbehandling i staten

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

FINN-kode: 256968669

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS