LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Stipendiatstilling i prosjekt om norsk hiphop

Søknadsfrist: 05.01.2024

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi en en institusjon med høy faglig kompentase, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Visjon vår er «Sterkere sammen».

Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag. 


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk, samt 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag), utdanningsledelse og grunnskolefag.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 350 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Om stillingen

Ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk utlyses en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i prosjektet «Exploring Social Politics, Inclusive Education, and Cultural Democratization Through the Lens of Norwegian Hip Hop Music» (NORHOP). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd for å styrke kunnskap om kulturell endring og kulturelt mangfold. Stillingen er ledig fra 1.4.2024. Stipendperioden er tre år. Stipendiaten vil ha arbeidsplass på Hamar.

Det stilles krav om at stipendiaten kvalifiserer for opptak til ph.d-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag (PROFF) ved fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, og at doktorgradsutdanning gjennomføres innenfor dette programmet. Stipendiatens prosjekt skal bidra til ph.d-programmets overordnede siktemål om å styrke kunnskapsgrunnlaget for lærerutdanningene og for profesjonsutøvelse i barnehage, skole og andre læringsarenaer, som kulturskoler. Musikkstudier og lærerutdanninger er sentrale utdanninger ved Høgskolen i Innlandet. Forskning som styrker kunnskapsgrunnlaget for de integrerte lærerutdanningene, inkludert musikklærerutdanningene, danner et primært fokus for doktorgradsprogrammet.

En doktorgradsutdanning forutsetter aktivt deltakelse i et forskningsmiljø. Den utlyste stipendiatstillingen vil knyttes til forskergruppen Kulturorientert musikkpedagogikk ved Institutt for kunstfag og kulturstudier. Forskningsmiljøet i musikk er stort og faglig solid, og forskergruppens felles satsningsområder omfatter blant annet forskning på musikalsk barne- og ungdomskultur, koblinger mellom musikk og identitet, og utforsking av det (ut)danningskontinuumet som utgjøres av ulike lærings- og undervisningsarenaer i musikk.

Om forskningsområdet og stipendiatstillingens innhold

«Exploring Social Politics, Inclusive Education, and Cultural Democratization Through the Lens of Norwegian Hip Hop Music» (NORHOP) er et tverrfaglig prosjekt, som undersøker en rekke problemstillinger og forskningsspørsmål knyttet til hip hops mange funksjoner og betydninger i Norge i dag. Hip hop forstås å romme varierte musikalske uttrykk og praksiser. Prosjektet undersøker både musikkens estetiske dimensjoner, sosiokulturelle betydninger og politiske potensiale. Fokus er blant annet på identitetsspørsmål, inkludering og mangfold i utdanning og populærkulturen, samt sammenhenger mellom teknologi- og medietrender og bredere sosiale og kulturelle endringer.

Doktorgradsprosjektet skal omhandle et tema av relevans for NORHOP-prosjektet generelt og arbeidspakken «inclusive music education» spesielt. En rekke ulike fokusområder vil kunne vurderes som relevante. For eksempel vil prosjekter som undersøker hip hops betydning i lys av temaer som identitet, fellesskap, samfunnsutfordringer, inkludering/ekskludering, mangfold og/eller barne- og ungdomskultur være aktuelle. Potensielle nedslagsfelt kan være skole og andre formelle opplæringspraksiser, fritidsmusikklivet, publikumskulturer og barn og unges musikalske mediehverdag. Empiriske prosjekter oppmuntres, men søkere står fritt til å foreslå avgrensning, teorigrunnlag og metode.

Kvalifikasjoner

Det stilles krav om at stipendiaten kvalifiserer for opptak til høgskolens ph.d.-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, og at doktorgradsutdanningen gjennomføres innenfor dette programmet. Søkere som allerede har oppnådd kompetanse på doktorgradsnivå, vil ikke bli prioritert.

For å bli tatt opp på doktorgradsprogrammet må søkeren normalt ha:

A. Lærerutdanning og mastergrad (hovedfag) i ett av programmets fagområder

eller

B. Mastergrad (hovedfag) i pedagogiske fag (for eksempel master i tilpasset opplæring, pedagogikk eller spesialpedagogikk) eller i fagdidaktikk med fordypning i ett av lærerutdanningsfagene som inngår i programmet.

Søkeren må ha en sterk faglig bakgrunn. For søkere med utdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon skal veid gjennomsnittskarakter på mastergradsstudiet normalt være B eller bedre. I tilfeller hvor hele eller deler av utdanningen er godkjent med bruk av karakterene Bestått/Ikke bestått, tas søkerne opp etter individuell vurdering.

Dersom du har utdannelse fra utlandet kan du selv kontakte NOKUT for godkjenning av utdanningen, alternativt vil en tilsvarende vurdering bli gjort i forbindelse med søknadsprosessen.

Søkere som ikke har lærerutdanning eller som har andre mastergrader (hovedfag) enn de som normalt er godkjent som grunnlag for opptak til programmet, kan tas opp etter særskilt vurdering. Mastergrad (hovedfag) i musikkvitenskap, kulturstudier eller liknende vurderes som særlig relevant for stillingen. Det samme kan gjelde søkere med svakere karaktergrunnlag enn det som normalt kreves for opptak. Disse søkerne må dokumentere som meget sannsynlig at de vil kunne gjennomføre et doktorgradsstudium.

Videre legges det vekt på at søker:

 • Har faglige og personlige forutsetninger for å fullføre doktorgradsutdanning innen ansettelsesperioden
 • Kan arbeide selvstendig og i et fellesskap
 • Er strukturert og har stor arbeidskapasitet

Språk:

 • God fremstillingsevne på engelsk, muntlig og skriftlig, er et krav. Søkere fra ikke-engelskspråklige land må dokumentere engelsk kompetanse gjennom en godkjent test (TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE).
 • Det er et krav om god framstillingsevne på norsk/dansk/svensk og engelsk.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten. I tillegg vil følgende bli vektlagt: kvalitet på prosjektbeskrivelsen, dokumenterte selvstendige forsknings- og utviklingsarbeider eller praksis relevant for prosjektet.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.

Hvordan søke

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev der du som søker skal oppgi tema for prosjektet, beskrive egen bakgrunn og motivasjon for stillingen.
 • Prosjektbeskrivelse(maks 5 sider)
 • Søknad om opptak på ph.d.-programmet: Søknadsskjema som skal vedlegges og mer om opptak finner du her.
 • CV med oversikt over utdanning og erfaring (fylles ut i Jobbnorges søknadsskjema).
 • Karakterutskrifter og vitnemål (A certified English translation of all educational documents is required unless the documents are in Norwegian.) Norske søkere bes laste opp via vitnemålsportalen, velg å vise studieresultater for grad og emner.
 • Eventuell publikasjonsliste.
 • Navn og kontaktopplysninger til to referanser.
 • Annet arbeid eller dokumentasjon som vurderes som relevant for søknaden.

Vedlegg lastes opp som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Det er søkerens ansvar å sørge for at alle vedlegg er lastet opp. Dokumenter innsendt etter søknadsfristens utløp, vil ikke bli tatt hensyn til i evalueringen.

Formkrav til prosjektbeskrivelse: 

Innenfor beskrivelsen av forskningsområdet og stipendiatstillingens innhold, må søkere til stipendiatstillingen utarbeide en prosjektbeskrivelse inklusiv et forslag til framdriftsplan for hvordan doktorgradsarbeidet kan gjennomføres, samt gjøre rede for teorier og metoder som tenkes brukt. Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 5 sider inkl. referanseliste. Sideformatet for prosjektbeskrivelsen skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri og Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og eventuell figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Den vitenskapelige kvaliteten på prosjektbeskrivelsen er et viktig grunnlag for om søkere blir innkalt til intervju.

For mer informasjon, besøk ph.d.-programmets nettsider eller ta kontakt med:

 • Ph.d.-rådgiver, Tove Lain Knudsen, epost: tove.knudsen@inn.no
 • Leder for ph.d.-programmet, professor Lise Iversen Kulbrandstad, tlf. 62 51 72 16 eller epost: lise.kulbrandstad@inn.no

For spørsmål i forbindelse med prosjektet og prosjektbeskrivelsen, kontakt prosjektleder Kai Arne Hansen, tlf. 90 56 29 78 eller epost kai.hansen@inn.no

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stillingskode 1017 stipendiat etter Statens lønnsregulativ. 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS