LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Stipendiat i offentlig innovasjon

Søknadsfrist: 28.02.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Stillingen er 4-årig, 100 % med 25 % pliktarbeid.

Stillingen har fullført doktorgrad som siktemål og forutseter opptak til doktorgradsprogrammet Innovasjon i tjenesteyting - offentlig og privat sektor (INTOP). Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest innen tre måneder etter tiltredelse.

Pliktarbeidsdelen utgjør undervisning og veiledning ved Institutt for organisasjon, ledelse og styring.

Om doktorgradsarbeidet

Hvordan påvirker EU medlemstatenes og assosierte medlemmers velferdsstater? Skjer det en homogenisering som følge av europeisering og i så fall i hvilken retning går denne endringen? Omfattende forskning viser at EU påvirker medlemsland og assosierte land som Norge på de fleste samfunnsområder. Imidlertid er det få systematiske, komparative studier av velferdsstatenes europeisering generelt og av implikasjonene av dette for norsk forvaltning spesielt. Den såkalte «nav-skandalen» viser imidlertid betydningen av økt forskning på dette feltet.

Kandidaten skal gjennomføre teoretisk informerte, komparative studier av EUs påvirkning på europeiske velferdsstater og forvaltningen av disse. På denne bakgrunn vil fokus videre legges på å bedre forstå implikasjonene av rettslig og de facto europeisering gjennom EØS-avtalen for den norske lokale forvaltningen.

På bakgrunn av disse studiene vil kandidaten søke å etablere mer generell kunnskap om utfordringene og mulighetene norsk velferdsforvaltning står overfor i en europeisert setting. Spesielt vil kandidatene på bakgrunn av de empiriske studiene diskutere betingelser, føringer og mulighetsrom for nye og bedre/innovative strategier som kan hjelpe forvaltningen med å bedre forstå og manøvrere innenfor de begrensingene og mulighetene som følger av Norges relasjoner til EU. Siden kandidaten vil være tilknyttet INNs doktorgradsprogram INTOP, innebærer dette at studenten også må relatere funnene til relevante deler av forskningen om offentlig innovasjon.

Doktorgradsprogram/tilhørighet i fagmiljø:Stipendiaten skal tas opp til doktorgradsprogrammet INTOP. Stipendiaten vil være tilknyttet forskningsgruppene EUGLOB, som studerer europeiske og globale forhold, og forskningsgruppen Organisasjon og Ledelse. Det forventes videre at den som tilsettes, skal være en del av INTOPs stipendiatgruppe og bidra faglig i stipendiatmiljøet.

Stillingen er knyttet til Handelshøgskolen Innlandet - fakutet for økonomi og samfunnsvitenskap, institutt for organisasjon, ledelse og styring.

Kontakt

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

 • Minimum master eller hovedfagsnivå innen relevante fagområder (primært statsvitenskap, sammenlignende politikk, internasjonal politikk eller europeiske studier, som kvalifiserer for norsk ph.d.- utdanning.
 • Det er normalt en betingelse for tilsetting som stipendiat ved HINN at søker har hovedfag/mastergrad (§3-master i det norske systemet) eller tilsvarende utdanning. Det er normalt en betingelse at gjennomsnittskarakteren skal være B eller bedre.
 • Søkere som har masterutdanning fra utenlandsk utdanningsinstitusjon må legge ved godkjenning av utenlandsk høyere utdanning fra NOKUT (se: www.nokut.no/tjenester/godkjenning-av-utenlandskhoyere-utdanning/).

Språk

 • Søkere må beherske norsk, svensk eller dansk fordi stipendiaten bl.a. skal intervjue representanter for norske kommuner som ikke kan forutsettes å beherske engelsk. Søkeren bør for øvrig beherske engelsk fordi mye faglitteratur er på engelsk og både publisering og formidling fra p.h.d.- prosjektet bør delvis og helst i høy grad skje på engelsk. Søkere fra ikke-engelskspråklige land må dokumentere engelskkometanse gjennom en godkjent test (TOEFL, IELTS, ;Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)

Erfaringskompetanse

 • Forskningserfaring utover masteroppgaven er en fordel, men ingen betingelse.
 • Søkere må beherske nødvendige IKT-verktøy og programvare for PC som skal benyttes i ph.d.-utdanningen og i undervisning.

Personlig kompetanse

 • Den som tilsettes må ha evne til å arbeide målrettet og selvstendig, men må også kunne samarbeide med andre forskere.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknd og alle vedlegg sendes elektronisk.

Søknaden skal inneholde

 • Prosjektskisse (5-7 sider) som beskriver forskningens faglige relevans og sentrale prolemstillinger som ønskes belystlemstillinger knyttet til prosjektet blir skissert. Stipendiaten som blir ansatt vil i samarbeid med veileder utarbeide en fullstendig prosjektbeskrivelse som grunnlag for opptak på ph.d.-programmet.
 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning og erfaring. Fylles ut i Jobbnorges søknadsskjema.
 • Annet arbeid som vurderes som relevant for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • Lønn i stillingskode 1017 Stipendiat etter Statens lønnsregulativ, startlønn på kr 482 200,-. For særlig kvalifiserte kandidater kan det avtales innplassering og lønn i stillingskode 1078 stipendiat
 • Godt arbeidsmijlø, mulighet for utvikling og gode velferdsordninger

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS