LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førstelektor / høgskolelektor i bærekraft- og miljøstrategi

Søknadsfrist: 21.06.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunsnvitenskap søker Førstelektor/høgskolelektor i bærekraft- og miljøstrategi

Om stillingen

Stillingen ligger til Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap/institutt for økonomifag.

Stilingen er fast, 100 %.

Kontakt:

Ansvar og oppgaver

Stillingen er knyttet til forskning, utvikling, undervisning og veiledning ved våre årsstudier, bachelor- og masterstudier. Avklaring angående undervisnings- og veiledningsoppgaver vil skje i dialog med fagmiljøet og instituttleder.

I tillegg til undervisning og veiledning vil oppgaver som videre utvikling av faglige og pedagogiske opplegg for undervisningen og aktiv deltagelse instituttets fagmiljø, være en del av arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen.

Stillingen har også avsatt tid til forsknings- og utviklingsoppgaver i henhold til høgskolens arbeidstidsordning, og en forventer at de som tilsettes bidrar aktivt for å styrke Instituttets forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Stillingen ønskes besatt av person med førstelektor- eller høgskolelektorkompetanse innen bærekraft- og miljøstrategi.Arbeidserfaring fra/med bærekraftsrelaterte oppgaver i praksis og/eller praktisk erfaring innen ledelses-/økonomifag, vil være en fordel. Vi ønsker også kandidater med kvalifikasjoner innen innovasjon og/eller bærekraft.

Videre må den som tilsettes beherske aktuelle dataverktøy/-program og digitale læringsressurser på en god måte.

Den som tilsettes må kunne undervise på engelsk i tillegg til norsk eller annet skandinavisk språk.

Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilinger.

Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

Vi søker en medarbeider som brenner for fagområdet og for å videreutvikle instituttet og fagmiljøet i et langsiktig perspektiv. Videre søker vi etter en medarbeider som kan omgås studenter og kolleger på en god måte og som vil bidra til et godt samarbeidsklima. Vi ser gjerne at du har interesse og motivasjon for faglig og administrativ ledelse. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

  • Søknadsbrev
  • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
  • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
  • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
  • Publikasjonsliste
  • Inntil 10 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

  • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
  • Stillingen lønnes i stillingskode 1198 førstelektor eller 1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS