LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Prodekan for utdanning

Søknadsfrist: 31.08.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap søker Prodekan for utdanning

Om stillingen

Stillingen ligger til Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Stilingen som prodekan for utdanning er 100 %, og ansettelse er på åremål over fire år med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) 2 ganger (inntil 12 år til sammen).

Kontakt:

Ansvar og oppgaver

Prodekan for utdanning inngår i fakultetets ledergruppe. Prodekanens myndighet er delegert fra dekanen og stillingen rapporterer til dekan. Det kan legges FoU-tid/undervisningstid i deler av stillingen etter nærmere avtale med dekan.

Fakultetet er representert både på Lillehammer og Rena, og prodekanen må påregne å være tilgjengelig på begge studiesteder.

Ansvarsområde utdanningsledelse

 • Overordnet ansvar/helhetlig tilnærming til utviklingen av fakultetets studieportefølje
 • Bidra til utvikling av høgskolens arbeid med utdanningsledelse og utdanningskvalitet
 • Arbeide med realisering av høgskolens vedtatte strategier innenfor utdanningsfeltet samt arbeide for å styrke fakultetets studieprogram
 • Ansvar for oppfølging av Studiekvalitetsforskriften, Studietilsynsforskriften for fakultetets studier, samt føringer fra høgskolen og Kunnskapsdepartementet
 • Ansvar for høgskolepedagogikk og arbeid med pedagogisk kvalitet og fornying
 • Fremme utviklingen av nye undervisningsmetoder tilpasset læringssituasjonen på fakultetet
 • Prosjektansvarlig ved utvikling og revisjon av studieplaner og utdanningsprosjekter
 • Være fakultetets representant i høgskolens utdanningsutvalg og lede forum for studieprogramansvarlige ved fakultet
 • Lede fakultetets arbeid med internasjonalisering innenfor utdanningsfeltet
 • Ansvar for å tilrettelegge for og sikre faglig samarbeid om studieutvikling, effektivitet i utforming av studieporteføljen og god utnyttelse av undervisningsressurser på tvers av fakultetets institutter, samt mellom instituttene og etter- og videreutdanningsenheten
 • Ansvar for profilering av fakultetets studieportefølje
 • Prodekan for utdanning har også ansvar for utdanningsvirksomheten gjennom ekstern virksomhet.

Prodekanen forventes i oppfølgingen av ovennevnte ansvarsområder å samarbeide tett med instituttledere, studieprogramansvarlige, den eksterne virksomheten og studieadministrasjonen.

Personalledelse

 • Stillingen vil ha administrativ støtte. Prodekan for utdanning kan tillegges personalansvar etter delegasjon fra dekan.
 • I samarbeid med fakultetets ledergruppe, drive overordnet strategisk og langsiktig kompetanseutvikling/-planlegging for å sikre at fakultetet samlet til enhver tid har riktig kompetanse for å kunne tilby studier i tråd med fakultetets faglige strategier.

Økonomi og administrasjon

 • Delta i fakultetets budsjettprosess og prosesser knyttet til forvaltning av midler avsatt til utdanningsvirksomheten ved fakultetet.

Ansvar overfor studenter

 • Sikre oppfølging av høgskolens kvalitetssystemer for å sikre god kvalitet i undervisning.
 • Lede arbeidet med å sikre at studentenes lærings- og arbeidsmiljø stimuleres og forbedres
 • Legge til rette for studentmedvirkning
 • Bidra i arbeidet med å markedsføre fakultetets studietilbud
 • Sørge for at det ved fakultetet tilrettelegges for mottak av studenter fra andre land og at det arbeides aktivt for at studenter får studieopphold i utlandet, slik at høgskolens mål om studentutveksling/internasjonalisering nås

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

Høyere akademisk utdanning innenfor ett eller flere av fakultetets fagområder på førstekompetansenivå, iht. kompetansekravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisning- og forskerstillinger. Særlig relevante kvalifikasjoner kan kompensere for kravet om førstekompetanse.

Annen kompetanse

Ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner. Erfaring fra utdanningsledelse.

Personlige egenskaper

Vi søker en prodekan som

 • har høy faglig kompetanse og erfaring fra undervisning innenfor fakultetets fagområder
 • har evne til lederskap som fremmer utdanning og undervisning på tvers av fagdisipliner
 • har evne til å kommunisere og lytte, og til å videreutvikle en kultur for kollegial deltakelse
 • har evne til samarbeid, og til å initiere og gjennomføre endringsprosesser
 • kan bygge nettverk og gode samarbeidsrelasjoner med samfunns- og arbeidsliv

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Publikasjonsliste

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode i Statens lønnsregulativ. Intern stillingsbetegnelse er prodekan for utdanning, men ut fra formell kompetanse knyttes stillingen mot stillingskoder iht. forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, og innplasseres etter kompetanse og erfaring
 • Støtte til dekning av mobil og bredbånd etter høgskolens ordninger
 • Prodekan utdanning tilsettes på åremål for fire år med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) 2 ganger (inntil 12 år til sammen)

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS