LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

2 stillinger som eksamensmedarbeider i administrasjonen

Søknadsfrist: 18.06.2024

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 

Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.Vår visjon er «Sterkere sammen».

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV) tilbyr et bredt spekter av utdanninger innen våre fagområder. Vi tilbyr blant annet store helse- og sosialfaglige bachelorprogram innen sykepleie, vernepleie, barnevern og sosialt arbeid, i tillegg til kroppsøving, idrett, folkehelse, og tannpleie. Vi tilbyr også en rekke masterprogram, årsstudier og kortere kurs. Relevans, utvikling, fleksibilisering og læring hele livet er viktige stikkord.

Fag- og forskningsmiljøene ved fakultetet driver en omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet. Fakultetet er ansvarlig for doktorgradsprogrammet «Helse og velferd».

HSV har et omfattende samarbeid med eksterne aktører om utdanning, praksis, forskning og utviklingsprosjekter. Vi er opptatt av å bygge forskningsprosjekter i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv, og å videreutvikle samarbeid på områder for faglig utvikling av utdanningene våre. Gjennom enhet for eksternfinansiert virksomhet skreddersys ulike utdanningstilbud for offentlig og privat sektor. Fakultetet har p.t. ca 4000 studenter og 250 ansatte.

Om stillingen 

Ved Høgskolen i Innlandet - Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig 2 faste 100% stillinger; knyttet til fagområdet eksamen. 

Stillingene er i administrasjonen som er en samlet enhet med støttefunksjoner til fakultetets virksomhet. Administrasjonen består for tiden av 23 kompetente medarbeidere fordelt på studiestedene Elverum og Lillehammer, hvorav 15 av disse har oppgaver innenfor studieadministrasjon med studieveiledning, internasjonalisering, eksamens- og praksisadministrasjon. Som rådgiver, seniorkonsulent eller førstekonsulent innenfor fagområdet eksamen vil du inngå i team med andre eksamensmedarbeidere i administrasjonen, samt et større fagteam på tvers av fakultetene i høgskolen. Det er en forventning om tilstedeværelse på campus, og arbeidsted vil være Elverum eller Lillehammer.

Stillingene er ledig omgående.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Eksamensadministrasjon - planlegging, gjennomføring og etterarbeid
 • Studieadministrativ saksbehandling, herunder blant annet klagebehandling, tilrettelegging ved eksamen og forberedelse av saker til institusjonsnivå
 • Studieveiledning knyttet il eksamensområdet
 • Registrerings- og kontrollarbeid i høgskolens studieadministrative system FS og eksamenssystemet Inspera
 • Informasjon, veiledning og opplæring av vitenskapelig- og administrativt personale
 • Samarbeide med undervisningspersonale og eksterne sensorer og eksamensvakter
 • Ansvar for eksamensvakter 

I stilling som rådgiver vil man i tillegg få oppgaver knyttet til utvikling og digitalisering av arbeidsprosesser på eksamensområdet, og ansvar for utredningsoppgaver og forberedelse av saker til institusjonsnivå. Som rådgiver vil du også kunne tildeles en koordinerende rolle. 

Andre administrative oppgaver kan tillegges stillingene ved behov.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil kunne påregnes.

Kvalifikasjoner 

Du må ha: 

 • Relevant universitets-/høgskoleutdanning, minimum på bachelornivå. Dokumentert realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet. Ansettelse som seniorkonsulent eller rådgiver forutsetter i tillegg relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. For ansettelse som rådgiver er det ønskelig med relevant masterutdanning.

Det er en forutsetning at du kan/har: 

 • Arbeide strukturert, nøyaktig og systematisk
 • Stor arbeidskapasitet, gjennomføringsevne, kan arbeide selvstendig og utøve fleksibilitet i oppgaveløsningen
 • Anvende lover og regler inn i praktisk arbeid og løsninger
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og er serviceinnstilt
 • Svært gode digitale ferdigheter og systemforståelse
 • God fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk, muntlig og skriftlig

Det er ønskelig med erfaring fra: 

 • Offentlig forvaltning, herunder saksbehandling
 • Teamarbeid og etablering av gode samarbeidsrelasjoner
 • Studieadministrativt arbeid/saksbehandling i universitet- og høgskolesektoren, gjerne fra eksamensadministrasjon
 • Veiledning av studenter, fagansatte og andre
 • Endring- og utviklingsarbeid
 • Bruk av Excel

Det vil være en fordel om du har kjennskap til studieadministrative systemapplikasjoner og ett eller flere av følgende systemer: FS (felles studentsystem) P360 (arkiv/saksbehandling), Inspera (eksamen), Canvas (læringsplattform).

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.»

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stilling som 1434 Rådgiver/1363 Seniorkonsulent/1408 førstekonsulent i Statens lønnsregulativ etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • fleksitidsordning.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søke stillingen 

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen". 

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev hvor det går klart fram hvilket arbeidssted du foretrekker
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice hjelper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

 •  Administrativ leder Anette Gjerskaug, mob: 971 08 782, e-post: anette.gjerskaug@inn.no

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS