LEDIG STILLING VED HK-DIR

Rådgiver / seniorrådgiver - Seksjon for prøveforvaltning

Søknadsfrist: 17.10.2021

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse ble etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. HK-dir er et resultat av sammenslåingen av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. HK-dir vil også få oppgaver fra NOKUT.


Direktoratet har et samlet, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. Vi er faglig rådgiver for Kunnskapsdepartementet, iverksetter politikken og samordner virkemidlene.


Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universiteter og høgskoler. Vi jobber for å løfte kompetansen i befolkningen, gjøre utdanning og opplæring av høy kvalitet tilgjengelig for alle hele livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.


Du kan lese mer om det nye direktoratet på www.hkdir.no.

Ønsker du å bidra til at voksne innvandrere får gjennomført prøver i norsk og samfunnskunnskap på en god måte med høy kvalitet?

Vi søker rådgiver/seniorrådgiver - seksjon for prøveforvaltning i avdeling for læreplan og prøver

Om stillingen

Seksjon for prøveforvaltning har ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Stillingen er ledig omgående.

Direktoratet har blant annet et nasjonalt systemansvar for forvaltningen av en digital prøveplattform, og seksjon for prøveforvaltning drifter, utvikler og kvalitetssikrer gjennomføringen av prøver i norsk og i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Et sentralt bidrag er å sikre at prøvene gjennomføres på en god måte, holder høyt faglig nivå, og at de blir kjent i samfunnet. Videre har seksjonen ansvaret for en læringsressurs i samfunnskunnskap som har sitt utspring i læreplanen i samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Driftsoppgavene omfatter blant annet deltakelse i planlegging, koordinering og oppfølging av alle oppgavene som omfattes av forvaltningen av prøveadministrasjonen. Foruten den løpende saksbehandlingen og den interne samhandlingen, innebærer oppgavene også løpende og hyppig utadrettet kontakt med eksterne virksomheter og samarbeidspartnere, så som kommuner, prøvesteder, kandidater og andre som er berørt av- og avhengig av et velfungerende prøvesystem.

Utviklingsoppgavene omfatter blant annet utredningsarbeid, høringsuttalelser og innspill til regleverksarbeid. I dette inngår også ansvar for aktuelle anskaffelser og utarbeiding av informasjon til ulike målgrupper.

Det ligger også til stillingen at en har god teknisk forståelse. Det siktes her blant annet til ferdigheter som gjør at en er i stand til å se sammenhenger mellom fag og tekniske løsninger, samt har evne til å foreta selvstendige vurderinger i tilknytning til drift og utvikling av tekniske løsninger på tekniske plattformer. Dette sett i lys av at oppgavene som vil tilfalle den aktuelle medarbeideren i stor grad vil ligge i skjæringspunktet mellom forvaltning av fag og digital utvikling og drift, både på eksisterende plattformer, og ved etableringen av nye. Aktuelle kandidater skal videre kunne bidra til å sikre at de tekniske plattformene ivaretar de nødvendige juridiske kravene som blant annet følger av reglene om personvern og informasjonssikkerhet. I tillegg skal aktuelle medarbeidere kunne bidra muntlig og skriftlig inn i utredninger, høringsuttalelser og generelle vurderinger som har betydning for den tekniske tilretteleggingen. Teknisk forståelse innebærer i denne sammenheng at en har god forståelse for hvordan tekniske løsninger fungerer, utover kompetansen som ligger i det å kunne bruke digitale verktøy i løpende arbeidsprosesser.

Arbeidsoppgaver

Du vil inngå i seksjonen og samhandle om den samlede oppgaveporteføljen, men vil ha særlig oppmerksomhet rettet mot aktuelle oppgaver og arbeidsområder som:

 • forvaltning av prøveadministrasjonen
 • utarbeiding av informasjon til ulike målgrupper
 • utstrakt samarbeid med eksterne etater og andre samarbeidspartnere
 • saksbehandling og veiledning
 • utredningsarbeid, høringsuttalelser og innspill til regelverksendringer
 • bidrag i utviklingen av de digitale tjenestene som ligger til seksjonen
 • bidrag i anskaffelsesarbeid

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • fullført 3 til 5-årig relevant høyere utdanning
 • god kjennskap til saksbehandling og offentlig forvaltning
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • erfaring fra å skrive faglige rapporter og notater
 • god teknisk forståelse og erfaring med bruk av digitale verktøy som benyttes i ulike arbeidsprosesser
 • erfaring fra drift og/eller utvikling av digitale administrasjonssystemer eller lignende

Det er en fordel med:

 • kjennskap til relevant regelverk, for eksempel introduksjonsloven med tilhørende forskrifter
 • kjennskap til norsk- og samfunnskunnskapsopplæringen for voksne innvandrere
 • erfaring med å håndtere kunder og leverandører
 • testfaglig kompetanse
 • erfaring med anskaffelser

Vi vektlegger at du:

 • har gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig
 • evner å utvikle kreative løsninger på løpende utfordringer
 • har engasjement og initiativ
 • arbeider resultatorientert og er analytisk
 • er fleksibel
 • har god kommunikasjonsevne

At du er personlig egnet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Som person kjenner du deg igjen i dette:

Du er opptatt av å tilrettelegge for gode prøvegjennomføringer for våre målgrupper. Du liker å yte god brukerservice og du har god rolleforståelse. Du er god til å skrive, liker å formidle budskap muntlig og kommuniserer lett med ulike grupper og aktører. Du liker å jobbe med digitale systemer og kan ta ansvar for å lede endringsprosesser. Du knytter lett kontakt med folk og samarbeider gjerne med andre. Du er initiativrik, liker nye utfordringer og er ikke redd for å jobbe med eller løse komplekse problemer. Du ser betydningen av struktur og ryddighet, og vil bidra til kontinuerlig forbedring av våre tjenester.

Vi tilbyr

 • mulighet for å være med å utvikle et viktig tilbud for befolkningen
 • utfordrende oppgaver i et engasjert og kompetent fagmiljø
 • fleksibel arbeidstid
 • arbeidssted Oslo, med godt tilrettelagte lokaler i Oslo sentrum
 • lønnsplassering etter kompetanse:
  • for rådgiver/seniorrådgiver er lønnen mellom kroner 516 100,- og 665 700,-. For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn bli vurdert.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som gir gunstig pensjonsordning og mulighet for boliglån, til dette blir det trukket 2% av lønna til lovfestet innskudd

Kontaktperson

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Det er derfor et personalpolitisk mål å få til en balansert sammensetning av ansatte på tvers av alder og kjønn, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode. Opplysninger om dette kan bli brukt til registerformål.

Offentlig søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren selv ber om ikke å føres opp på søkerliste, jf. Offentligloven § 25. Søkere vil i så tilfelle bli informert om dette på forhånd.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS