LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Førsteamanuensis II - jazz trompet

Søknadsfrist: 05.08.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Griegakademiet – Institutt for musikk, er ein del av Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen. KMD er eit kraftsenter for kunstnarleg utviklingsarbeid, vitskapleg forsking og utdanning, fundert på lange tradisjonar for kunst-, musikk -og designutdanning i Bergen.


Fakultetet har om lag 600 studentar og 180 tilsette. Den faglege verksemda er organisert i tre institutt (kunst, musikk og design) med ein felles administrasjon. KMD samarbeider med leiande institusjonar, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.


Institutta har stipendiatar knytt til UiBs ph.d. -program i kunstnarleg utviklingsarbeid eller anna vitskapeleg ph.d. -program ved UiB. KMD er og medlem i tverrfagleg nasjonal forskarskule i kunstnarleg utviklingarbeid og driv den regionale forskarskulen Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Førsteamanuensis II, jazz trompet

Ved Griegakademiet - Institutt for musikk, er det ledig ei bistilling for 2 år i utøvande musikk, jazzinstrumentalist, messingblåsar i 20 %. Tilsetjing er ønska frå 1. september 2021 - 31.august 2023

Vi søkjer ein førsteamanuensis med brei og høg kunstnarleg kompetanse. Det er særleg ynskjeleg med erfaring og kompetanse med sjangaroverskriding og kopling med tradisjonsmusikalske idiomar. Arbeidsoppgåver vil omfatte undervisning og rettleiing individuelt og i ensemble på studieretning jazz. Den som vert tilsett vil ha særleg ansvar for studentar med messinginstrument. Enkelte undervisningsoppgåver knytt til andre studieretningar eller studieprogram kan verte aktuelt.

Den som vert tilsett vil og få ansvar knytt til instituttet sitt pågåande arbeid med rekrutteringsprosjekt for kjønnsbalanse.

Arbeidsoppgåver:

 • Undervisning og rettleiing
 • Ansvar for undervisningsopplegg
 • Hovudrettleiar MA- og BA-studentar på jazz messing
 • Rekrutteringsarbeid og tilrettelegging for likestillingsprosjekt
 • Organisering og tilrettelegging av desse oppgåvene

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Dokumentert kompetanse som førsteamanuensis i fagområdet.
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av søkjaren sin kunstnarlege utdanning, undervisning og rettleiing.
 • Brei kunstnarleg erfaring med sjangeroverskridande improvisert musikk

I tillegg vil det bli lagt vekt på:

 • Ein utvikla praksis innan fagområdet
 • Erfaring med undervisning på universitetsnivå
 • Gode samarbeidsevner, med vekt på dialog og inkluderande fagleg kommunikasjon
 • Organisatoriske evner og erfaring
 • Erfaring med likestillingsarbeid
 • Personlege og mellommenneskelege eigenskapar

Undervisningsspråket er i hovudsak norsk. Det blir kravd at den som blir tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga.

Vi tilbyr:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • Løn etter lønssteg 68 - 72 (kode 1011/lønsramme 24, minimum alternativ 8) i lønsregulativet til staten ved tilsetjing. Dette utgjer ei årsløn på kr 626 100 – 677 600 brutto i året i fulltidsstilling. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • CV
 • Vitnemål og attestar
 • Materiale som dokumenterer kunstnarleg utviklingsarbeid og kunstnarleg verksemd
 • Dokumentasjon av undervisningserfaring og pedagogiske kvalifikasjonar (pedagogisk mappe)

Søkaren må gjere greie for sine kvalifikasjonar knytt til dei forhold stillinga krev og vektlegg, mellom anna ei beskriving av intensjonar og mål for åremålsperioden. Det er viktig at søkaren tydeleggjer sine betraktningar og beskriv sitt syn på fagfeltets posisjon og moglegheiter.

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Instituttleiar Randi Rolvsjord på tlf. +47 55 58 73 00/+ 47 97514878

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS