LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Førsteamanuensis i engelsk anvendt lingvistikk og fagdidaktikk

Søknadsfrist: 19.03.2023

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det humanistiske fakultet består av fire institutt og fire senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Førsteamanuensis i engelsk anvendt lingvistikk og fagdidaktikk

Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen lyser ut ei fast stilling som førsteamanuensis i engelsk anvendt lingvistikk ved Institutt for framandspråk. Startdato er 1. januar 2024 eller så snart som mogleg etter dette.

Institutt for framandspråk (IF) har rundt seksti fast vitskapleg tilsette, elleve administrativt tilsette, kring 20 ph.d.-stipendiatar og postdoktorar, og dessutan andre i mellombelse stillingar. Ved instituttet blir det forska og undervist i faga arabisk, engelsk, fransk, italiensk, japansk, kinesisk, russisk, tysk, og spansk språk og latinamerikastudium. Engelsk er det største av desse faga og har for tida femten faste vitskaplege stillingar: fem innanfor litteraturdisiplinen, seks i lingvistikk og fire i fagdidaktikk. Faget tilbyr kurs på alle nivå i desse disiplinane, inkludert lektorutdanning.

Instituttet og fakultetet har ei rekkje forskargrupper og avtalar om utveksling og samarbeid med land i Europa, Afrika, Asia, Nord- og Latin-Amerika, i tillegg til samarbeid med andre norske universitet og høgskular.

Undervisning og forsking

Til stillinga som førsteamanuensis i engelsk anvendt lingvistikk ligg det forsking, rettleiing og praksisoppfølging, undervisning, utvikling av kurs og oppfølging av studentevalueringar på alle nivå, i tillegg til administrative plikter på faget og instituttet. Det blir forventa at den som tek til i stillinga, forskar og underviser innanfor både engelsk anvendt lingvistikk og engelsk fagdidaktikk.

Undervisninga vil bli lagt til både lingvistikk- og didaktikkdisiplinen. Kandidatar må vere i stand til å undervise eit breitt spekter av kurs i anvendt lingvistikk og didaktikk på lågare og høgare nivå, inkludert oversynskurs på grunnleggjande nivå, meir spesialiserte og avanserte kurs på bachelor- og masternivå, rettleiing på alle nivå inkludert ph.d., og vurdering av skriftlege og munnlege eksamenar. Oppfølging av studentar med praksis i skuleverket (praksisbesøk) er ein del av stillinga.

Instituttet legg til grunn at den som vert tilsett, tek del i den kontinuerlege utviklinga av forskingsmiljøet, og kandidatane må dokumentere kompetanse innan prosjektleiing, koordinering av forskingsaktivitet og strategisk forskingsplanlegging og undervisning. Det blir forventa at den som får stillinga, tek del i og utviklar forskingssamarbeid mellom engelskfaget ved Universitetet i Bergen og andre relevante forskingsmiljø nasjonalt og internasjonalt

Undervisningsspråket er engelsk, men det er eit krav at den tilsette kan norsk på B2-nivå innan tre år frå tilsetjinga.

Det er mogleg å søkje om opprykk til professor etter ei akademisk kompetansevurdering basert på retningslinene frå Universitets- og høgskulerådet.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjaren må ha norsk doktorgrad eller tilsvarande utanlandsk grad innanfor engelsk anvendt lingvistikk for å bli vurdert for stillinga.
 • Dokumentert forskingsaktivitet innanfor anvendt lingvistikk og innanfor engelsk didaktikk er eit krav.
 • Søkjaren må ha dokumentert undervisningserfaring i anvendt lingvistikk. Vi vil i denne tilsetjinga særleg leggje vekt på erfaring med undervisning i første- og andrespråktileigning, kontrastiv lingvistikk, diskurs- og/eller konversasjonsanalyse og korpuslingvistikk.
 • Søkjaren må vidare ha dokumentert undervisningserfaring knytt til undervisning og/eller læring av engelsk. Det gjeld særleg områda kommunikasjon, språklæring, grunnleggjande ferdigheiter og vurdering og/eller engelskfaget sitt kultur- og danningspotensial.
 • Søkjaren må ha oppdatert fagleg kunnskap om engelsk grammatikk og fonetikk/fonologi.
 • Til stillinga som førsteamanuensis vert det kravd grunnleggjande kompetanse i undervisning og rettleiing på universitets- og høgskulenivå. Dette inneber fullført universitetspedagogisk utdanning og grunnleggjande ferdigheiter innan planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervising og rettleiing. Relevante kurs i kombinasjon med eiga praktisk undervising vil kunne erstatte universitetspedagogisk program. Dersom den som blir tilsett, ikkje kan dokumentere tilstrekkeleg utdanningsfagleg kompetanse ved tilsetjing, må krava vere oppfylte innan to år.

Utdanningsfagleg kompetanse skal dokumenterast gjennom ei utdanningsfagleg mappe. Denne skal innehalde oversikt over praktisk erfaring og kompetanse, dokumentasjon av dette og eit kortfatta refleksjonsnotat. Notatet skal primært vere knytt til eigen undervisingsfilosofi og vurdering av eiga undervising i lys av kunnskap om studentar si læring i høgare utdanning. Nærare informasjon om dokumentasjon av utdanningsfagleg kompetanse finn du her.

Vurdering av søkjarane

I vurderinga av søkjarane vert det lagt vekt på:

 • Kvaliteten og relevansen av forsking og publisering sett i lys av det karrierestadiet kandidaten er på.
 • Undervisningserfaring på lågare og høgare nivå.
 • Annan bakgrunn som er relevant for stillinga slik ho er skissert i denne utlysinga.
 • Stipend, prisar og/eller forskingsprosjekt
 • Erfaring med innhenting av eksternfinansiering
 • Erfaring med prosjektleiing

Søkjarane vil bli vurderte og rangerte av ein sakkunnig komité, som vil leggje hovudvekt på søkarane sine forskingsresultat. Dei best kvalifiserte blir inviterte til intervju og bedne om å gje ei prøveforelesing. Den endelege vurderinga legg i tillegg til dette vekt på kandidaten sine personlege eigenskapar for stillinga. Ved Universitetet i Bergen blir det lagt vekt på pedagogiske kvalifikasjonar ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar.

Andre krav

Alle tilsette må, utan omsyn til akademisk spesialisering, dele på ansvaret for å utvikle faget og kurstilbodet, og alle må vere villige til å ta på seg administrative oppgåver slik som komitéarbeid og verv på programmet, instituttet og fakultetet.

Tilsette ved Universitetet i Bergen kan bli sette til undervisning, rettleiing og eksamensarbeid innanfor eige fagfelt òg utanfor instituttet dei er tilsette ved.

Tilsetjing i stillinga krev at ein utfører sine arbeidsplikter ved campus Universitetet i Bergen og deltek i den daglege drifta til instituttet.

Slik søkjer du stillinga:

Søknaden skal sendast elektronisk og innan fristen via lenka SØK STILLINGEN på denne sida.

Søknaden skal innehalde:

1. CV som inkluderer ei fullstendig liste over akademiske publikasjonar

2. Vitnemål og karakterutskrifter som dokumenterer fullførte gradar (skanna versjon av originalar eller rettkjende kopiar av alle vitnemål frå høgare utdanning)

3. Informasjon om og dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjonar

4. Utdanningsfagleg mappe og refleksjonsnotat (meir informasjon her)

5. Opplysningar om administrativ røynsle og andre relevante kvalifikasjonar6. Inntil fem vitskaplege arbeid (arbeida kan inkludere avhandlingar, monografiar eller artiklar).7. Namn og kontaktinformasjon til tre referansepersonar

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge innan søknadsfristen. Vedlegga kan vere i Word- eller PDF-format. Komiteen kan be om tilleggsdokumentasjon ved behov.

NB: Søknadene vert vurderte ut frå den informasjonen som er tilgjengeleg i Jobbnorge når søknadsfristen går ut. Søkjaren har sjølv ansvaret for å sjå til at all informasjon er lasta opp før fristen.

Vi tilbyr:

 • Løn tilsvarande lønssteg 70-74 (kode 1011) i Statens lønsregulativ. Dette utgjer ei årsløn på 661.000 - 713.600 brutto. Vidare lønsopprykk etter tenesteansiennitet i stillinga. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det bli aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Attraktive forskingsmoglegheiter, inkludert 46 prosent forskingstid i stillinga
 • Medlemskap i statens pensjonskasse
 • Svært gode karrieremoglegheiter, inkludert moglegheita til å søkje om opprykk til professor
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Interesserte kan få meir informasjon om stillinga frå koordinator for engelsk språk, professor Dagmar Haumann, e-post [email protected] og tlf. 55 58 23 46 eller instituttleiar Martin Paulsen, e-post [email protected] og tlf. 55 58 23 86.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Rettleiing til utforming av søknad her.

Spørsmål om den elektroniske søknadsprosessen kan rettast til [email protected].

SØK STILLINGEN

Powered by Labrador CMS