LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Førsteamanuensis (20%) i fagområdet jazz vokal ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Søknadsfrist: 01.10.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Fakultet for kunst, musikk og design består av tre institutt. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Førsteamanuensis (20%) i fagområdet jazz vokal ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Ved Griegakademiet - Institutt for musikk er det ledig ei åremålsstilling for 4 år, som førsteamanuensis (20 %) i fagområdet jazz vokal. Tilsetjing er ønska frå 02.01.22.

Arbeidsoppgåver:

Vi søker ein førsteamanuensis til undervisningsoppgåver innanfor vokal utøvande praksis på bachelor- og masternivå. Fagmiljøet vil tilknytte seg en fagperson med brei og overskridande sjangerkompetanse innan song, men med hovudvekt innanfor jazz. Den som vert tilsett må ha erfaring med å utvikle stemmer innafor ulike vokaltekniske jazzretningar. Vi ynskjer ein fagperson som kan bidra til det totale undervisningstilbodet innan song på Griegakademiet. Den som vert tilsett er forventa å samarbeide med fagmiljø knytt til studieretninga i jazz, og samstundes ta del i samarbeid med dei andre faglærarane innan eitt breitt område for vokal praksis. Den som vert tilsett vil ha hovudansvar for undervisningstilbod for studentar på jazz vokal på våre studieprogram innan Utøvande musikk, men vil og ha arbeidsoppgåver knytt til vokalundervisning med studentar frå andre studieprogram.

Rettleiing av PhD kandidatar kan og verte aktuelt.

 • Undervisning og rettleiing.
 • Ansvar for undervisningsopplegg.
 • Hovudrettleiar MA- og BA-studentar på jazz vokal.
 • Rekrutteringsarebeid
 • Organisering og tilrettelegging av desse oppgåvene.
 • Administrative oppgåver og andre styringsoppgåver.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Til stilling som førsteamanuensis vert det kravd ph.d.-utdanning eller gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnarleg utviklingsarbeid på aktuelt fagområde eller dokumentert kunstnarleg verksemd eller utviklingsarbeid på høgt internasjonalt nivå og med ei særleg fordjuping som er relevant for fagområdet eller disiplinen.

Til stilling som førsteamanuensis vert det kravd grunnleggjande kompetanse for undervising og rettleiing på universitets- og høgskulenivå. Dette inneber fullført universitetspedagogisk utdanning, samt grunnleggjande ferdigheiter innan planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervising og rettleiing. Relevante kurs i kombinasjon med eigen praktisk undervising vil kunne erstatte universitetspedagogisk program. Dersom den som blir tilsett ikkje kan dokumentere tilstrekkeleg utdanningsfagleg kompetanse ved tilsetting, må krava vere oppfylte innan to år.

Utdanningsfagleg kompetanse skal dokumenterast gjennom ei utdanningsfagleg mappe. Denne skal innehalde oversikt over praktisk erfaring og kompetanse, dokumentasjon av dette og eit kortfatta refleksjonsnotat. Notat skal primært vere knytt til eigen undervisingsfilosofi og vurdering av eigen undervising i høve til kunnskap om studentar si læring i høgre utdanning. Nærare informasjon om dokumentasjon av utdanningsfagleg kompetanse finn du her.

Ved Universitetet i Bergen blir det lagt reell vekt på pedagogiske kvalifikasjonar ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar.

Den faglege kompetansen vil bli vurdert av ein sakkunnig komité. Dei best kvalifiserte søkjarane vil bli kalla inn til intervju av ei intern intervjugruppe, og vil også kunne måtte halde prøveførelesning for instituttets stab og studentar.

I tillegg vil det bli lagt vekt på:

 • Ein utvikla praksis innan fagområdet
 • Erfaring med undervisning på universitetsnivå
 • Gode samarbeidsevner, med vekt på dialog og inkluderande fagleg kommunikasjon
 • Organisatoriske evner og erfaring
 • Personlege og mellommenneskelege eigenskapar

Undervisningsspråket er skandinavisk og engelsk. Det blir stilt krav om at den som vert tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjing.

Vi tilbyr:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • Løn etter lønssteg 68 - 72 (kode 1011/lønsramme 24, minimum alternativ 8) i lønsregulativet til staten ved tilsetjing. Dette utgjer ei årsløn på kr 626 100 – 677 600 brutto i året i fulltidsstilling. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • CV
 • Vitnemål og attestar
 • Materiale som dokumenterer kunstnarleg utviklingsarbeid og kunstnarleg verksemd
 • Dokumentasjon av undervisningserfaring og pedagogiske kvalifikasjonar (pedagogisk mappe)

Søkaren må gjere greie for sine kvalifikasjonar knytt til dei forhold stillinga krev og vektlegg, mellom anna ei beskriving av intensjonar og mål for åremålsperioden. Det er viktig at søkaren tydeleggjer sine betraktningar og beskriv sitt syn på fagfeltets posisjon og moglegheiter.

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Instituttleiar Randi Rolvsjord på tlf. + 47 55 58 73 00 / + 47 97514878

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS