LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Kombinert stilling som overlege og førsteamanuensis i medisin

Søknadsfrist: 12.05.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT.

Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Kombinert stilling som overlege og førsteamanuensis i medisin (barne- og ungdomspsykiatri)

Om stillingene

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk medisin er det ledig en fast 50 % kombinert stilling som førsteamanuensis i medisin (barne- og ungdomspsykiatri). Til stillingen er det tilknyttet fast 50 % klinisk stilling som overlege/spesialist i samme fagområde ved Ungdomspsykiatrisk seksjon, Tromsø (UPS), Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN HF.

Det er et vilkår at stillingsinnehaver ivaretar begge stillingene. Som ansatt både ved UiT og UNN vil du være et viktig bindeledd mellom fag/forskning, undervisning, studentveiledning og klinisk hverdag.

Arbeidsgivers ansvar avtales mellom klinikksjef og instituttleder iht. avtale om kombinerte stillinger mellom UNN og Helsefak. UNN er hovedarbeidsgiver for denne stillingen.

Arbeidssted er UiT/UNN i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen i innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Arbeidsoppgaver klinisk stilling UNN

 • Klinisk vurdering, diagnostisering og behandling av pasienter innlagt ved UPS
 • Utarbeidelse og oppfølging av behandlingsplaner i samarbeid med tverrfaglige team
 • Bidra til faglig utvikling av avdelingen gjennom deltakelse i fagmøter, kurs og annet faglig samarbeid
 • Veiledning av annet helsepersonell og studenter tilknyttet avdelingen
 • Bakvakt

Arbeidsoppgaver vitenskapelig stilling UiT

 • Undervisning, eksamen og sensur på profesjonsstudiet i medisin
 • Veiledning av studenter
 • Forskning

Andre oppgaver og roller, blant annet funksjon som PROFKOM-mentor kan bli lagt til stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Ph.d.-grad
 • Dokumentert erfaring fra klinisk arbeid innen barne- og ungdomspsykiatri
 • Evne til samarbeid og kommunikasjon med pasienter, pårørende, kollegaer og studenter
 • Interesse for og evne til å formidle kunnskap gjennom veiledning og undervisning
 • Forskningskompetanse og publikasjoner vil være en fordel

Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig, og engelsk.

Vi vil legge vekt på søkers motivasjon for stillingen og personlige egnethet. 

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Faglig engasjement og motivasjon til å bidra for et godt helsetilbud til barn og unge
 • Fleksibel og løsningsorientert i en travel arbeidshverdag
 • God kommunikasjonsevne og skaper tillit hos pasienter og kollegaer
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team

For stillingen som førsteamanuensis kreves:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet 
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse 

Dokumentasjon av følgende vil tillegges stor vekt: 

 • Selvstendig forskning utover doktorgrad
 • Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk

Selvstendig forskning utover doktorgrad dokumenteres med vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne fra doktorgraden.

Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.

Internasjonal mobilitet vil bli vurdert i forhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering. 

Vitenskapelig samarbeid, nasjonalt og/eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner og/eller søknadsarbeid.

Krav til utdanningsfaglig basiskompetanse

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. 

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe, se her.

Vi kan tilby

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innen barne- og ungdomspsykiatri
 • Mulighet til å være med å forme og utvikle det kliniske tilbudet ved sengeposten for ungdommer
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø

UiT har et av landets beste vilkår for FoU-termin, gode velferdsordninger og gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse.

Arbeids- og lønnsvilkår stilling UNN

Lønn etter gjeldende tariff

Arbeids- og lønnsvilkår stilling UiT

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på spk.no.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Slik søker du

Søknaden skal inneholde: 

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider 
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider i pdf-format. Ph.d.-avhandlingen regnes som ett arbeid.
 • En beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS