LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis i økologisk parasittologi

Søknadsfrist: 01.10.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om stillingen

Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonmi har en ledig fast stilling som førsteamanuensis i økologisk parasittologi. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Ferksvannsøkologi. AMB samler 5 forskningsgrupper i biologi i et stort institutt som er lokalisert på flere bygg. Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker forskning og utdanning fra molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer til økologiske interaksjoner i akvatiske og terrestre miljøer. Instituttet representerer en tidsriktig og spennende faglig enhet i biologi som møter faglige utfordringer innen grunnforskning, næringsrettet og forvaltningsrettet forskning med et sterkt fokus på Nordområdene. Instituttet har samarbeid med regionale institusjoner som Framsenteret, NINA, Havforskningsinstituttet og NIBIO om omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Ved AMB er det for tiden 56 faste vitenskapelig ansatte, 12 administrative og 25 ansatte i tekniske stillinger, samt 50 midlertidig ansatte forskere, PhD stipendiater og teknikere.

Arbeidssted er ved UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forsknings- og arbeidsområde

Stillingen skal bidra til å styrke instituttets forskning og undervisning innen økologisk parasittologi, og vil ha en sentral rolle i videreutviklingen av de langsiktige forskningsaktivitetene til Ferskvannsøkologisk faggruppe (FEG).

Forskningsaktivitetene til FEG omfatter felt og lab studier samt eksperimenter relatert til økosystemeffekter fra klimaendringer, beskatning, introduksjoner av nye arter og andre menneskelige påvirkninger, og statistisk modellering med særlig vekt på parasittologiske og økologiske langtidsresponser i sub-arktiske og arktiske regioner. Den som ansettes i den ledige stillingen forventes å ta aktivt del i utviklingen av faggruppas forsknings- og undervisningsaktiviteter knyttet til parasitologi, parasitt-vert interaksjoner og parasitters økologiske rolle i næringsnett i akvatiske økosystem, økologi, og forvaltning av fisk og andre akvatiske organismer. I tråd med instituttets prioriterte satsingsområder er det også ei målsetning å øke forskningsaktiviteten rettet mot grensesnittet mellom ferskvann, marine og terrestriske systemer der parasitter og deres ulike vertsstadier inngår som sentrale komponenter og indikatorer på koblinger mellom økosystemene.

Stillingen gir en spennende mulighet å jobbe med en godt etablert og internasjonalt anerkjent gruppe som har driftet verdifulle langtidsserier fra flere sub-arktiske og arktiske innsjøer og elver. Gruppen har i tillegg en driftig og dedikert teknikerstab og godt med forsknings-infrastruktur. Den som ansettes vil, som sentralt medlem av FEG, forventes å bidra på alle nivåer i aktivitetene ved gruppa; i utviklingen av forskningsprogrammer, i rekruttering og veiledning av både yngre og viderekomne forskere samt i publikumskontakter, i kommunikasjon om og i den internasjonale profileringen av fagmiljøet.

Den som ansettes vil også bli en aktiv deltaker innen kollegiet ved AMB som har ansvar for instituttets undervisning på alle nivåer, herunder utviklingen av undervisningsprogrammer og student-veiledning. Vedkommende vil i særlig grad få ledelsesansvar for undervisningsemner på masternivå i temaene parasitologi og epidemiologi på fakultetets studieprogram i Akvamedisin, og skal bidra generelt i utviklingen av pedagogiske metoder og god undervisningspraksis inne i AMB og BFE sine studieprogram.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves det:

 • Doktorgrad knyttet til parasitologi/økologisk parasitologi eller tilsvarende, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Bakgrunn i parasittologi og økologi, inkludert felterfaring og/eller lab-erfaring fra parasittologiske og økologiske studier av akvatiske økosystemer
 • En beskrivelse av motivasjon til å søke stillingen, og hvordan forskningsprofilen vil komplementere til FEG sin aktivitet
 • Dokumentert kunnskap i engelskspråklig kommunikasjon
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse (se eget punkt). Søkerne bes i tillegg om å gi en kort skriftlig redegjørelse for sine visjoner om hvordan de kan tenke seg å gjennomføre og utvikle undervisningstilbud og veiledning innen parasittologiske problemstillinger og koblingen mellom parasitologi, økologi og forvaltning.

Det vil vektlegges dersom kandidaten har:

 • Kunnskap om fisk som modellorganisme i parasittologiske studier
 • Kunnskap innen moderne statistisk modellering (generaliserte lineære modeller og deres utvidelser til komplekse designer, tidsserieanalyser) av parasittologiske og/eller økologiske data
 • Gode skriftlige og muntlige egenskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk. Dersom det melder seg kvalifiserte søkere som ikke kan et skandinavisk språk, er det et vilkår å lære seg norsk innen to år.

Vi ønsker en godt motivert og dedikert medarbeider og legger derfor stor vekt på de personlige egenskapene til en vellykket søker. Søkeren skal ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og ambisjoner om å bidra til utvikling av fagmiljøet og undervisningen, samt delta innen institusjonelle- og gruppespesifikke ansvarsområder, f.eks. være villig til å alternere som forskningsgruppeleder.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. 

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Vi kan tilby

 • Gode karrieremuligheter: Den som blir ansatt kan forvente å få en PhD-student innen rimelig tid etter ansettelse, siden nyansatte prioriteres når interne PhD studenter fordeles ved instituttet
 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med en beskrivelse av motivasjon til å søke stillingen, og hvordan forskningsprofilen vil komplementere til FEG sin aktivitet
 • En kort skriftlig redegjørelse for sine visjoner om hvordan de kan tenke seg å gjennomføre og utvikle undervisningstilbud og veiledning innen parasittologiske problemstillinger og koblingen mellom parasitologi, økologi og forvaltning.
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS