LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis i mikrobiell økologi

Søknadsfrist: 29.05.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.


UiT har om lag 18 000 studenter, mer enn 4000 ansatte, og er etablert på fire hovedcampuser og sju øvrige studiesteder i Nord-Norge og på Svalbard. Våre største campuser er Tromsø, Alta, Narvik og Harstad.


Les mer om UiTs strategi mot 2030


Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen.


Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om stillingen

Ved Institutt for Arktisk og Marin Biologi (AMB) er det ledig stilling som førsteamanuensis i mikrobiell økologi. Stillingen er knyttet til forskningsgruppen Mikroorganismer og Planter.

Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) samler seks forskningsgrupper i biologi i et stort institutt som er lokalisert på flere bygg. Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker forskning og utdanning fra molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer til økologiske interaksjoner i akvatiske og terrestre miljøer. Instituttet representerer en tidsriktig og spennende faglig enhet i biologi som møter faglige utfordringer innen grunnforskning, næringsrettet og forvaltningsrettet forskning med et sterkt fokus på Nordområdene. Instituttet har samarbeid med regionale / nasjonale institusjoner som Framsenteret, Havforskningsinstituttet og NIBIO om omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens arbeidsområde

Sentrale oppgaver:

 • Lede CECO (CElls in the COld) -laboratoriet, med infrastruktur for høyoppløselige fysiologiske og økologiske studier av mikroorganismer med nøkkelroller i den globale karbonsyklus. CECO lab er en UiT, TFS og NFR-finansiert lab som har som ambisjon å drive forskning på topp internasjonalt nivå.
 • Sikre fremtidig finansiering fra NFR, ERC og EU programmer.
 • Bidra i ledelse av forskningsgruppen. Det innebærer
  • søknadsskriving
  • utvikling av forskningsstrategi og infrastruktur i forskningsgruppen og på instituttet
  • rekruttering og veiledning av både yngre og viderekomne forskere
  • publikumskontakt
  • kommunikasjon og internasjonal profilering

Du skal bidra til å styrke forskning og undervisning innen fagene mikrobiell økologi og mikrobiell fysiologi ved AMB.

Du vil også bli en aktiv deltaker innen kollegiet ved AMB som har ansvar for instituttets undervisning på alle nivåer, herunder utviklingen av undervisningsprogrammer ogstudent-veiledning.

Det innebærer

 • ledelsesansvar for undervisningsemner i temaene mikrobiell økologi og mikrobiell fysiologi
 • å bidra i utviklingen av pedagogiske metoder og god undervisningspraksis innenfor disse emnene på AMB
 • undervisning i emnene BIO-2018 - Genetikk, Molekylærbiologi og Bioinformatikk og BIO-3018/8018 - Environmental Molecular Genetics

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Instituttleder Vidar Sørum

 • epost: vidar.a.sorum@uit.no@uit.no
 • tlf: +47 77 64 66 75

eller nestleder forskning, professor Nigel Yoccoz

 • epost: nigel.yoccoz@uit.no
 • tlf: +47 77 646884

Kvalifikasjoner

Stilingen krever

 • norsk doktorgrad i mikrobiell økologi eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • dokumentasjon av stor forsknings- og akademisk kompetanse innen mikrobiell økologi og mikrobiell fysiologi, med vekt på økofysiologi og bruk av molekylære og analytiske metoder, inkludert metatranskriptomikk, genomikk, proteomikk, gasskromatografi, HPLC, laser spektrometri for feltanalyser av gassflukser og massespektrometri for isotopanalyser
 • spesielt høy kompetanse på mikroorganismer involvert i den globale metansyklus og jordmikrobiologi
 • god erfaring og kvalifikasjoner i ledelse av forskningsprosjekter som setter søkelys på atmosfærisk metanoksidasjon, temperatureffekter på mikrobiell metanproduksjon og metankonsum i torv
 • det legges særlig vekt på at søkeren har erfaring med fysiologiske studier på renkulturer av metanotrofe mikroorganismer som vokser på atmosfærisk metan, et forskningsfelt hvor UiT er ledende internasjonalt
 • bred erfaring på feltarbeid i arktiske områder, både vinter og sommer, inkludert ledelse av feltarbeid
 • erfaring med design og drift av lab-funksjoner og forsøkssystemer, inkludert innkjøp av utstyr, anbudsrunder, og kontakt med salg og service personell
 • dokumentert evne til å anskaffe eksterne midler
 • erfaring fra arbeid i komiteer og styrer
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse (se avsnitt under)
 • erfaring med veiledning av master og PhD studenter, samt ledelse av postdoktorer og teknisk ansatte
 • erfaring fra utvikling og forbedring av undervisningstilbud innen genetikk eller molekylær mikrobiell økologi
 • gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, samt i engelsk
 • personlige egenskaper som gjør deg villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved

 • a) søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs- / eksamensbevis samt studieplan
 • b) øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling (ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe)

 Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Søknaden

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • attester
 • kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse (jamfør krav ovenfor)
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no. Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS