Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i fiskebiologi

Søknadsfrist: 10.07.2020

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som førsteamanuensis i fiskebiologi. Stillingen er plassert ved Norges fiskerihøgskole (NFH) og forskningsgruppe for genetikk.

NFH er et flerfaglig institutt med ansvar for forskning og undervisning rettet mot norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring. NFH har forskningsmiljøer innen ressursforvaltning, ressursøkonomi, fangstteknologi, sjømat og bioteknologi, samt havbruksrelatert forskning. Dette omfatter forskningsgrupper innen havbruk og miljø, immunologi og vaksineutvikling, kystsoneplanlegging og forvaltning, genetikk og bioinformatikk, samt utnyttelse av mikroalger.

Stillingens arbeidsområde/prosjekt

Stillingens tema er bevaringsbiologi og diversitet innen fisk i det nordlige marine miljø, hovedsakelig ved bruk av genetiske metoder.

Stillingen er en del av den strategiske satsingen på nordlige og arktiske strøk ved NFH/BFE, og er plassert i forskningsgruppe for genetikk. I moderne fiskebiologi kobles klassiske disipliner som morfologi, fysiologi og økologi, med moderne genetiske og molekylære metoder. Denne komplementære koblingen vil styrke evnen til å forstå økosystemene i nord.

Innehaver av stillingen forventes å rette sin forskningsinnsats mot to eller flere av følgende forskningstema:

 • Bevaringsbiologi med fokus på bevaring av stedegne genetiske egenskaper i et økosystem under endring
 • Populasjonsgenetiske sammenhenger hos arktiske og sub-arktiske marine fiskearter
 • Fylogeografiske effekter av klimaforandringer

Kandidaten må ha god kjennskap til morfologisk artsidentifisering av nordlige marine organismer, for å bidra til forskningsgruppas arbeid med å bygge opp eDNA som verktøy for overvåking av havområder.

Forskningsgruppe for genetikk inngår i et bredere forskningsmiljø ved NFH og BFE, og det oppmuntres til samarbeid på tvers av forskningsgrupper, institutt og institusjoner. Innehaver av stillingen forventes også å bidra til videre utvikling og administrasjon av forskningsgruppen.

Stillingen er tillagt undervisning innen marine og havbruksrelaterte biologiske emner, i første rekke innen generell fiskebiologi, samt veiledning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Det forventes at søkeren har erfaring med studentveiledning, utvikling og gjennomføring av emner, herunder vurdering av obligatoriske arbeidskrav og bruk av hhv. undervisningsplattformen Canvas og eksamensplattformen WISEflow. Vi vektlegger kollegialt samarbeid vedrørende planlegging, gjennomføring og videreutvikling av våre programmer.

Innehaver av stillingen forventes videre å bidra med populærvitenskaplig kommunikasjon og formidling av sitt fagområde, både internt ved UiT og til næring og samfunn for øvrig.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen gis ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

Relevante søkere har doktorgrad i fiskebiologi. Søkeren må ha dokumentert erfaring i metoder og teori som anvendes i moderne og klassisk fiskebiologi/taksonomi og ha solid, dokumentert, kjennskap til nordlig og arktisk marin fiskefauna. Søkeren må også ha dokumentert vitenskapelig erfaring innen fylogeografi, populasjonsgenetikk og barkoding.

Søkeren må dokumentere praktisk kunnskap innen bruken av miljøDNA i studier av biodiversitet, til populasjonsgenetiske metoder, fiskeanatomi, fisketaksonomi og fiskefysiologi. Erfaring innen genomikk er også et krav. Stillingen krever også solid erfaring med planlegging og gjennomføring av tokt, og tilhørende prøvetaking i arktiske strøk.

BFE har som mål å etablere et Senter for Fremragende Utdanning. Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Denne stillingen krever at formell pedagogisk kompetanse på universitetsnivå er oppnådd. Det kreves også erfaring fra revisjoner av studieprogrammer og kurs, samt erfaring fra etablering av nye kurs innen fiskebiologi.

Administrativ erfaring fra gruppeledelse og programledelse er et krav som må dokumenteres. Videre må det dokumenteres erfaring innen populærvitenskaplig kommunikasjon og formidling av sitt fagområde.

Vi ser etter kandidater som er ambisiøse og strukturerte, som kommuniserer og samarbeider godt, og som har ambisjoner om å bidra til utviklingen av forskningsgruppen, vitenskapen og undervisningen ved BFE og NFH. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Språkkrav - Stillingen krever gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk fordi dette er formidlingsspråket. I tillegg krever stillingen gode skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk. Les hvordan du kan dekke språkkrav.

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer

b) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Førsteamanunensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon av språkkunnskaper (les hvordan du kan dekke språkkravet)
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti, hvorav doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider med følgende opplysninger:
  • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • forfatter(e), arbeidets tittel

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen