LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis i luftfartsvitenskap

Søknadsfrist: 25.11.2020

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NTF), er det ledig fast stilling som førsteamanuensis. Stillingen er tilknyttet Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS).

Institutt for teknologi og sikkerhet er organisert under Fakultet for naturvitenskap og teknologi, og har rundt 90 tilsatte og ca. 550 studenter. Instituttet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d-nivå så vel som forskning innen områdene teknologi og sikkerhet. Instituttet har ansvar for sertifikatgivende studieprogrammer i luftfart og nautikk. Disse er regulert av internasjonale konvensjoner som legger føringer på utdanningens innhold, form og veiledning. Sikkerhet er et sentralt tema i programmene.

Bachelorprogrammet i luftfartsfag ved UiT / University of Tromsø School of Aviation (UTSA) ble etablert i 2009. Programmet består av teoriundervisning samt praktisk flyging og gir sertifisering som trafikkflyger (CPL). UiT/UTSA har hittil uteksaminert 12 bachelorkull i luftfart. Det er 22 ansatte knyttet til den operative flytreningen. Målet er å utvide utdanningen både i bredde og dybde, og instituttet holder på å bygge et sterkt vitenskapelig fagmiljø i luftfart. Høsten 2020 ble et masterprogram i luftfartsvitenskap startet opp i nært samarbeid med luftfartsbransjen.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forskningsområde eller arbeidsområde

Sivil luftfart er en sikker og godt regulert transportsektor med få ulykker. Høy sikkerhet krever kontinuerlig fokus på sikkerhet og læring av feil. Ulykker og hendelser i luftfart krever tverrfaglig fokus for å øke driftssikkerheten. Instituttet har som strategi å styrke forskning knyttet til feltet menneske, teknologi og sikkerhet.

Stillingen er primært tillagt undervisnings-, veilednings- og forskningsoppgaver knyttet til masterprogrammet i luftfartsvitenskap.

Instituttet prioriterer kompetanse innen minst to av følgende områder:

 • Seleksjon av piloter
 • Human factors og fatigue
 • Luftfartssikkerhet (sikkerhetskultur, sikkerhetsstyring, risikostyring etc.)
 • Opplæring, trening, instruksjon og læring
 • Kvalitative og kvantitative metoder

Det forventes at den som tilsettes jobber tverrfaglig med prosjekter gjennom samarbeid med både interne og eksterne forskningsmiljøer. Det er fire forskningsgrupper ved instituttet; Advanced maritime ship operations, Operation and maintenance in cold climate, Human Factors in the Arctic og Societal Security, safety, engineering environment and emergency preparedness.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • instituttleder Yngve Birkelund, tlf. 77 66 02 46 / 993 77 377, e-post: [email protected] eller
 • faggruppeleder luftfart/professor Vegard Nergård, tlf. 77 66 07 89 / 915 75 195, e-post [email protected]

Kvalifikasjoner

Søkere må ha erfaring fra eller ha god kjennskap til luftfartsbransjen. Luftfart er en tverrfaglig bransje som favner områder som teknologi, psykologi, pedagogikk og økonomi. Det generelle kravet for tilsetting som professor/førsteamanuensis er et høyt vitenskapelig nivå innen luftfart eller relaterte fagområder.

For å bli tilsatt som førsteamanuensis kreves det:

 • norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller
 • kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet og
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Erfaring fra forskningsledelse, internasjonalt samarbeid, publisering og formidling vektlegges.

Den som tilsettes må kunne:

 • Utvikle forskningsbasert kunnskap innen luftfart ved å etablere sterke tverrfaglige forskningsprosjekter, og bidra aktivt i arbeidet med å videreutvikle masterprogrammet i luftfartsvitenskap.
 • Styrke og utnytte forbindelsespunktene mellom relaterte fagområder ved å samarbeide tverrfaglig.
 • Etablere nettverk og styrke samarbeidet med luftfartsbransjen og luftfartsmyndighetene, samt relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.
 • Bidra til å etablere seleksjonssenter for bachelorprogrammet i luftfartsfag ved UiT.

Det legges vekt på personlig egnethet. Den som ansattes som førsteamanuensis i luftfartsvitenskap vil være universitetets ambassadør for luftfartsutdanning og dens verdier. Det forventes derfor at den som tilsettes søker aktivt om ekstern finansiering til forskningsaktivitet.

Søkere må beherske engelsk. Det er en fordel at en i tillegg snakker norsk eller et annet skandinavisk språk.

Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen. Den rette kandidaten er: beskriv ønskede personlige kvalifikasjoner.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk kompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler, tilsvarende minimum 200 timer, skal legge ved kurs-/eksamensbevis og studieplan.

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Det kreves praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger kurs, og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Midlertidig ansettelse for 3 år på kvalifiseringsvilkår

Følgende forhold gir mulighet for ansettelse på kvalifiseringsvilkår:

 • utilstrekkelige vitenskapelige kvalifikasjoner

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.

Som et utgangspunkt vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i disse stillingskategoriene.

Fast ansatte i stilling som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV inkludert full publikasjonsliste
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Du kan levere de vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) du ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen

Med dette menes en beskrivelse av din vitenskapelige produksjon der du peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. I tillegg et notat på ca. én side hvor du beskriver hvordan din erfaring og kompetanse er relevant for stillingen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS