Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Førsteamanuensis i biologisk kjemi / systembiologi

Søknadsfrist: 16.08.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier fra bachelorgrad, via mastergrad til doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde og dekker fagområdene biologisk kjemi, kjemi og miljø. Instituttet har ansvar for all grunnleggende kjemiundervisning ved fakultetet. Det er i dag omlag 60 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 230 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter førsteamanuensis i biologisk kjemi/systembiologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi. Det strategiske området for instituttet er One Health (Én Helse), dette omfatter menneske-, dyre-, plante- og miljøets helse.

Vi ønsker søkere med spisskompetanse og aktiv forskning innen systembiologi, beregningsbiologi og teoretisk biologi. Forskningserfaring innen sykdommer, immunologi eller infeksjonsbiologi er en fordel.

Vi oppfordrer også kandidater med høy vitenskapelig kompetanse og undervisningserfaring innen molekylær- og cellebiologi til å søke på stillingen. Kandidater med kompetanse innen bioinformatikk i undervisning så vel som forskning vil bli foretrukket.

Som førsteamanuensis vil du hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor biologisk kjemi, utføre forskning på et høyt internasjonalt nivå og formidle forskningsresultat.

Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen inngår i stillingen.

Vi oppfordrer kandidater til å bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet, herunder innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid.

Førsteamanuensis oppfordres til videre kvalifisiering for å søke kvalifikasjonsopprykk til professor etter gjeldende regler.

Generell stillingsbetenkning gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for førsteamanuensis.

Fagmiljø

Forskningsinteressene til Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi understøtter ambisjonen One Health, gjennom den vitenskapelige kompetansen og styrken. Kunnskap innen kjemi er viktig for forståelse av det molekylære nivå i miljø og det levende liv. En bærekraftig vinkling er å utvikle skreddersydde kjemikalier for bedre helse og miljø. Essensen i biologi er forståelsen av organismer og cellulære prosesser og samspillet i økosystemet. En viktig erkjennelse er at tilgjengelighet av helsemessig riktig mat er mer enn bærekraftig landbruk og fiskeri. Kjemisk og biologisk kunnskap om naturens systemer er essensiell for å forstå menneskets innvirkning på planeten. Miljøteknologi bidrar til teknologiske løsninger for å oppnå et bærekraftig miljø i fremtiden.

Stillingen er knyttet til forskningsgruppen i Biologisk kjemi. Gruppens forskningsaktiviteter dekker et bredt område fra kreftbiologi, plantefysiologi, utviklings biokjemi, molekylær parasittologi, toksikologi, økotoksikologi, miljøovervåkning og systembiologi. Vi bidrar med internasjonalt anerkjent forskning, og forventer at vår nye kollega skal komplementere og styrke vår forskningsportefølje.Instituttet støtter utvikling av samarbeid med andre forskingsinstitutt og med industri for å bidra til strategien One Health.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg med doktorgrad innen relevante fagområder som beskrevet i denne utlysningen.

I tillegg må du:

 • kunne dokumentere kvalifikasjoner som en uavhengig forsker på internasjonalt nivå innenfor forskningsområdene nevnt ovenfor og kunne passe innenfor vår One Health-strategi
 • kunne dokumentere tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse for å kunne undervise de sentrale kursene på bachelor- og masternivå i studieprogrammet biologisk kjemi
 • ha veiledet studenter i oppgavearbeidet frem til doktorgrad, samt vise til en portefølje med å skaffe ekstern finansiering og erfaring med å ha ledet forskningsprosjekter
 • ha en sterk publikasjonsliste fra internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter
 • kunne dokumentere pedagogiske og didaktiske ferdigheter knyttet til høyere utdanning og ha undervist på høyere utdanningsnivå.Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.
 • kunne dokumentere grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning
 • beherske engelsk muntlig og skriftlig

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Dersom du ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må du tilegne deg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 innen en periode på tre år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet.

Videre legges det vekt på at du

 • har erfaring med internasjonale forskningsnettverk og evne til å etablere og vedlikeholde nettverk, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • kan inspirere kolleger med hensyn til forskning og pedagogisk utvikling
 • har en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • har evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • har erfaring med og/eller interesse for å utvikle varierte læringsmetoder og digitale verktøy i undervisning
 • har erfaring fra samarbeid med arbeidslivet
 • har erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • har evne til å jobbe systematisk og opp mot tidsfrister
 • er nysgjerring og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • har god samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 580.000 - 680.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøve-undervisning før det avgis innstilling.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til førsteamanuensisstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Rosa Andrade, tlf: +47 518 31 191, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen