LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Førsteamanuensis i biologisk kjemi / cellebiologi

Søknadsfrist: 30.01.2022

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som førsteamanuensis i biologisk kjemi/cellebiologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi. Stillingen er ledig fra studiestart 2022.

Den som ansettes skal hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor fagområdet, forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved instituttet samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet.

Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

Vi oppfordrer kandidater til å bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet, herunder innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid.

Generell stillingsbetenkning for førsteamanuensis ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle arbeidsoppgaver.

Fagmiljø

Det strategiske området for instituttet er One Health (Én Helse) som er i samsvar med øvrige strategier på UiS. Kloden vår møter mange utfordringer som bare kan løses ved samarbeid mellom ulike fagområder. One Health ambisjonen omfatter human, dyre-, plante- og miljøets helse, med fokus på samspillet mellom disipliner og den totale miljøeffekten. Som institutt er vi forpliktet til å bidra til en mer bærekraftig fremtid der det multidisiplinære og integrerte fokuset medvirker til å forme forskning og undervisning. Vi søker etter en kandidat som har tro på vår visjon og vil bidra til strategien One Health.

Forskningsinteressene til Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi understøtter ambisjonen One Health gjennom den vitenskapelige kompetansen og styrken. Kunnskap innen kjemi er viktig for forståelse av det molekylære nivå i miljø og det levende liv. En bærekraftig vinkling er å utvikle skreddersydde kjemikalier for bedre helse og miljø. Essensen i biologi er forståelsen av organismer og cellulære prosesser og samspillet i økosystemet. En viktig erkjennelse er at tilgjengelighet av helsemessig riktig mat er mer enn bærekraftig landbruk og fiskeri.

Kjemisk og biologisk kunnskap om naturens systemer er essensiell for å forstå menneskets innvirkning på planeten. Miljøteknologi bidrar til teknologiske løsninger for å oppnå et bærekraftig miljø i fremtiden.

Stillingen er knyttet til forskningsgruppen i biologisk kjemi. Gruppens forskningsaktiviteter dekker et bredt område fra kreftbiologi, plantefysiologi, utviklings biokjemi, molekylær parasittologi, toksikologi, økotoksikologi, miljøovervåkning og systembiologi. Vi bidrar med internasjonalt anerkjent forskning, og forventer at vår nye kollega skal komplementere og styrke vår forskningsportefølje.

Instituttet støtter utvikling av samarbeid med andre forskingsinstitutt og med industri for å bidra til strategien One Health.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter førsteamanuensis med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen biologisk kjemi, fortrinnsvis cellebiologi. Søkere med spisskompetanse og aktiv forskning innen cellebiologi på en modellorganisme fortrinnsvis sebra-fisk, foretrekkes.

Forskningserfaring innen neste generasjons omics- metoder for å adressere spørsmål i for eksempel genetikk, utviklingsbiologi, epigenetikk, endokrinologi er en fordel.

Vi oppfordrer også kandidater med høy vitenskapelig kompetanse og undervisningserfaring innen molekylær- og cellebiologi til å søke på stillingen.

Du må kunne dokumentere en aktiv og pågående forskning og ha potensial for fremtidig forskning på høyt nivå innenfor fagområdet.

I tillegg må du:

 • kunne dokumentere kvalifikasjoner som en uavhengig forsker på internasjonalt nivå innenfor forskningsområdene nevnt ovenfor og kunne passe innenfor vår One Health-strategi.
 • kunne dokumentere tilstrekkelig vitenskapelig forståelse for å kunne undervise de sentrale kursene på bachelor- og masternivå i studieprogrammet biologisk kjemi
 • ha veiledet studenter i oppgavearbeidet frem til doktorgrad
 • ha en sterk publikasjonsliste fra internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter
 • beherske engelsk muntlig og skriftlig

Du bør også kunne vise til en portefølje med å skaffe ekstern finansiering og erfaring med å ha ledet forskningsprosjekter.

Det forventes at du har en reflektert og bevisst holdning til din undervisnings- og veiledningsvirksomhet. Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Norsk er hovedspråket ved UiS. Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Det forventes at du kan undervise og veilede på norsk (minimum på nivå B2), eller et annet skandinavisk språk, innen en periode på tre år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet.

Videre legges det vekt på at du har

 • evne til å bygge og ivareta faglige nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • evne til å inspirere kolleger med hensyn til forskning og pedagogisk utvikling
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • erfaring fra samarbeid med arbeidsliv
 • bidratt til at forskningsbasert kunnskap blir tatt i bruk i samfunnet og at du kan vise til resultater fra nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å bidra til utvikling av faglig og tverrfaglig samarbeid ved universitetet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø
 • kan inspirere kolleger med hensyn til forskning og pedagogisk utvikling

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • gode utviklingsmuligheter, førsteamanuensis oppfordres til videre kvalifisering med sikte på opprykk til professor
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 630.000 - 715.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til førsteamanuensisstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Rosa Andrade, tlf: 51 83 11 91 e-post: [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • utdanningsfaglig mappe med en faglig fundert beskrivelse og diskusjon av egen utdanningsfaglig kompetanse samt relevant dokumentasjon som underbygger denne, se retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentral i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling eller publisert monografi basert på avhandlingen
 • forskningsplan for de neste 5-10 årene, maksimalt tre sider
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen, må de komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Universitetets retningslinjer for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger pkt 2 og 3.3 gir nærmere omtale av kriterier for ansettelse som førsteamanuensis.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Du vil få komiteens uttalelse tilsendt så snart denne foreligger.

Dersom du ifølge søknaden ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravet kan du få denne avslått før komitevurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS