LEDIG STILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE

Førsteamanuensis i live electronics / musikkteknologi

Søknadsfrist: 01.12.2020

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.


NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte. Les mer på www.nmh.no

Om stillingen

Stillingens omfang og fagområde

Stillingen er en 50 prosent stilling og er ledig for en åremålsperiode på 6 år fra 1. august 2021.

Stillingens fagområde er musikkteknologi, med vekt på live electronics, i bred sjangermessig forstand. Det legges vekt på kunstneriske kvalifikasjoner og praktisk erfaring i bruk av musikkteknologi i sanntidsutøving av musikk. Det forutsettes gode evner til å kunne sette det faglige arbeidet inn i et musikkestetisk og musikkhistorisk perspektiv.

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning av studenter, kunstnerisk utviklingsarbeid og administrative oppgaver i tilknytning til den faglige virksomheten i seksjonen. Det forventes at den som ansettes går aktivt inn for å styrke kunstnerisk og faglig samarbeid mellom kolleger.

Undervisning og veiledning

Undervisningsoppgavene omfatter undervisning og veiledning i live electronics, bruk av musikkteknologi i utøving og komposisjon samt individuell veiledning på bachelor-, og masternivå, i tråd med gjeldende studieplaner. Den som ansettes vil også lede videreutdanningen i live electronics.

Det forutsettes at den som ansettes deltar i fagadministrative oppgaver og går aktivt inn i faglig samarbeid med kolleger. Det forventes at den som ansettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurs innenfor sitt fagområde, i samarbeid med øvrige lærere innen fagområdet. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener. Den som ansettes må delta aktivt i NMHs arbeid med digitalisering av undervisningen i tråd med NMHs strategier. Det forventes jevnlig tilstedeværelse ved institusjonen, og at den som ansettes har mulighet til å gi ukentlig undervisning.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Førsteamanuensis i live electronics forutsettes å opprettholde et høyt kunstnerisk nivå, først og fremst gjennom egen kunstnerisk virksomhet og gjennom deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter. Det forutsettes også at den som ansettes bidrar aktivt for å styrke FoU-arbeidet og det faglige miljøet ved høgskolen, i tråd med høgskolens strategiske målsetninger. Det forventes at FoU-ressursen i stillingen benyttes planmessig og systematisk og primært rettes inn mot institusjonsrelevante prosjekter.

Administrative oppgaver

Den som ansettes skal delta i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagområde og ved høgskolen for øvrig.

Kvalifikasjoner

For ansettelse i stillingen kreves kunstneriske kvalifikasjoner på høyt internasjonalt nivå som utøver og/eller komponist, med vekt på kompetanse innenfor live electronics. Det legges vekt på sjangerbredde og innovasjon i egen kunstnerisk praksis.

Søkere må dokumentere

 • Eget kunstnerisk arbeid der live electronics, bruk av musikkteknologi i sanntids musikkutøving, inngår som et vesentlig element
 • Meget gode kunnskaper i bruk av MAX og Ableton Live
 • Meget gode kunnskaper i kunstnerisk arbeide med mikroprosessorer og sensor-/interaksjonsteknologi
 • Gode musikkteoretiske kunnskaper
 • Undervisnings- og veiledningserfaring på høgskolenivå
 • Erfaring med bruk av digitale undervisningsverktøy

Søkere bes i tillegg beskrive de områder der søkeren har spesielt gode kunnskaper eller områder der søker har bred erfaring og omfattende praksis som kan være relevant for stillingen.

Det kan gjelde for eksempel:

 • Bruk av annen programvare som Csound, SuperCollider, Reaper eller lignende programmer for komposisjon, musikkproduksjon, lydgenerering, lydbearbeiding og fremføring
 • Erfaring med og kunnskaper om andre digitale medier, som bilde, video og lignende
 • Samarbeidsprosjekter med andre kunstutrykk
 • Prosjektledelse

Gode kunnskaper/ferdigheter innenfor tradisjonell vestlig kunstmusikk er ønskelig.

Nærmere opplysninger om kravene som stilles til førsteamanuensis kan fås ved henvendelse til høgskolen.

Den som ansettes, må kunne undervise på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk) og engelsk. Dersom den som ansettes ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter på et skandinavisk språk, forutsettes at slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (to år). Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Søkere må i eget vedlegg til søknaden gi en systematisk og samlet framstilling av egne pedagogiske kvalifikasjoner, basert på utdanning, kursdeltakelse og/eller praktisk undervisningserfaring. Det er et krav at alle førsteamanuenser skal ha gjennomført et universitets- og høgskolepedagogisk program (på minimum 200 timer) eller relevante kurs som gir tilsvarende kompetanse, og gjennom dette og egen praktisk undervisningserfaring har opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Kravet til gjennomført program vil ikke bli vektlagt i rangeringen av søkere, men søkere som ikke oppfyller kravene ved ansettelse, vil bli pålagt å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen. Høgskolen vil gi nødvendig kurstilbud.

Søkerne vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Det understrekes at hovedvekten legges på vurdering av den innsendte dokumentasjon av kunstneriske og pedagogiske kvalifikasjoner. Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester og vitnemål og beskrivelse av pedagogiske kvalifikasjoner, som skal lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette, vil utvalgte kandidater bli invitert til å levere ytterligere dokumentasjon av kunstneriske kvalifikasjoner og annen dokumentasjon som de mener kan være av betydning. Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, herunder også lydopptak, må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøveundervisning og intervju.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Norges musikkhøgskole har relativt få kvinnelige førsteamanuenser. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 annet ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • Fagseksjonsleder Mats Claesson på tlf. 922 61 690 eller
 • Spesialrådgiver Kjetil Solvik på tlf. 957 21 905 eller pr. e-post til [email protected]

Søknadsfrist: 1. desember 2020

Søknad med CV, attester og vitnemål må leveres elektronisk via www.jobbnorge.no senest 01.12.2020.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS