LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Professor / førsteamanuensis i Kunnskapsledelse, innovasjon og organisasjonsutvikling - 3 stillinger

Søknadsfrist: 31.05.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Har du lyst til å være med å videreutvikle et spennende ledelsesfaglig forsknings -og undervisningsmiljø?

Om stillingen

Fakultet for samfunnsvitenskap har ledig tre faste 100 % stillinger som professor/førsteamanuensis i organisasjon og ledelse, inkludert kunnskapsledelse, innovasjon og organisasjonsutvikling. Stillingene er knyttet til faggruppen for Ledelse og innovasjon.

Fakultetet søker etter faglig engasjerte kollegaer som ønsker å bidra til å videreutvikle et sterkt miljø på organisasjons- og arbeidslivsfeltet Vi ønsker søkere som har omfattende forskningsproduksjon, relevante nasjonale og internasjonale faglige nettverk, og som har lyst til å bidra aktivt til å bygge videre et sterkt, relevant og produktivt utdannings - og forskningsmiljø ved Nord universitet.

Stillingene består hovedsakelig av undervisning, veiledning og forskning, men faglig-administrative oppgaver må også påregnes.

Vårt personale oppmuntres til samarbeid, noe som forventes av de som ansettes i stillingene. Pågående forskning og potensiale for å styrke fakultetets forskningsprofil og strategi i de kommende år er også viktig i evalueringen av søkerne.

Fagmiljøet ved fakultetet er fordelt på to studiesteder, Bodø og Levanger, og samarbeid mellom vitenskapelige ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig. Vi tilbyr per tiden bachelor i HRM ved studiestedene Bodø, Levanger og Mo i Rana, Master i HRM ved studiested Bodø og Master i samfunnsanalyse ved studiested Levanger og Bodø, samt Master i kunnskapsledelse ved studiested Levanger.

Stillingene har kontorsted Levanger, og fakultetet praktiserer residensplikt. Stillingene kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Forskning innen organisasjon og ledelse bl.a. kunnskapsledelse, HRM, organisasjonsutvikling og innovasjon
 • Undervisning på ulike nivå (Bachelor/master) innenfor organisasjon og ledelse (kunnskapsledelse, arbeidsliv, organisasjonsutvikling og innovasjon)
 • Veiledning av bachelor- master- og doktorgradsstudenter
 • Initiativtaking til og utvikling av forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer i fagmiljøet samt bidra til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Tilrettelegging for samarbeid og forskningsformidling med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Bidra til utviklingen av fagmiljøet i HRM/ Ledelsesfag ved fakultetet, sammen med kollegaer
 • Forskningsledelse
 • Faglig-administrative oppgaver må påberegnes

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som professor

 • For ansettelse i stilling som professor kreves professorkompetanse innen organisasjon og ledelse (kunnskapsledelse, arbeidsliv, organisasjonsutvikling og innovasjon eller andre tilsvarende fagområder)
 • Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde.
 • Undervisningserfaring innenfor feltet organisasjon og ledelse kunnskapsledelse, arbeidsliv, organisasjonsutvikling og innovasjon eller andre tilsvarende fagområder
 • Må kunne undervise på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt ha en god kunnskap om det norske arbeidslivet
 • Tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen. Utover de grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning som gjelder for stilling som førsteamanuensis, må søkeren dokumentere: Kvalitetsutvikling i undervisning og veiledning, bred veiledningserfaring og utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse se mer informasjon på Nords nettsider.

Ansettelse som førsteamanuensis

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, , se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for alle

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk.
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres.
 • Personlig egnethet er viktig.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen.
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt.
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren, innen fagområdet organisasjon og ledelse; HRM, arbeidsliv, organisasjonsutvikling, innovasjon
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • Relevant yrkespraksis
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor, 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet en intern komite for å vurdere søknadene. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Sakkyndig komite skal godkjenne utvelgelsen, og alle søkere vil bli orientert om den videre prosessen.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 30.05.2022

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt utenfor EØS-området ber vi deg legge ved NOKUT-godkjenning
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 10 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30091016

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS