LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Professor / førsteamanuensis i HRM / Ledelse / organisasjon - 2 stillinger

Søknadsfrist: 30.05.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Har du lyst til å være med å videreutvikle et spennende HRM/ ledelsesfaglig forsknings -og undervisningsmiljø?

Om stillingen

Fakultet for samfunnsvitenskap har ledig to faste 100 % stillinger som professor/førsteamanuensis i HRM/ Ledelse/organisasjon. Stillingene er knyttet til faggruppen for Ledelse og innovasjon.

Fakultetet søker etter faglig engasjerte kollegaer som ønsker å bidra til å videreutvikle et sterkt HRM/ Ledelses- og organisasjonsfaglig miljø. Vi ønsker søkere som har omfattende forskningsproduksjon, relevante nasjonale og internasjonale faglige nettverk, og som har lyst til å bidra aktivt til å bygge videre et sterkt, relevant og produktivt utdannings - og forskningsmiljø ved Nord universitet. De som ansettes i stillingene forventes å delta i undervisning både på bachelor, master og ph.d nivå. Videre forventes de å inngå i teamet av veiledere tilknyttet doktorgraden. Fakultetet har et veilederforum hvor alle ph.d veiledere deltar, og det tilbys veilederopplæring. Stillingene består hovedsakelig av undervisning og forskning, men faglige administrative oppgaver må også påregnes.

Vårt personale oppmuntres til samarbeid, noe som forventes av de som ansettes i stillingene. Pågående forskning og potensiale for å styrke fakultetets forskningsprofil og strategi i de kommende år er også viktig i evalueringen av søkerne.

Stillingene har kontorsted Bodø og fakultetet praktiserer residensplikt.

Fagmiljøet ved fakultetet er fordelt på to studiesteder, Bodø og Levanger, og samarbeid mellom vitenskapelige ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig. Vi tilbyr per tiden bachelor i HRM ved studiestedene Bodø, Levanger og Mo i Rana, Master i HRM og Master i samfunnsanalyse ved studiested Bodø og Master i kunnskapsledelse ved studiested Levanger. Stillingene kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Forskning innen HRM, arbeidsliv, organisasjon og ledelse, HMS eller innovasjon
 • Undervisning på alle nivå innenfor HRM, arbeidsliv, organisasjon og ledelse, HMS og innovasjon
 • Veiledning av bachelor- master- og doktorgradsstudenter
 • Initiativtaking til og utvikling av forskningsprosjekter sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • Det forutsettes at den som ansettes, vil bidra i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidra til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Det forutsettes at den som ansettes, bidrar i utviklingen av fagmiljøet i HRM, HMS, ledelses- og organisasjonsfagene og innovasjon ved fakultetet, sammen med kollegaer
 • Forskningsledelse
 • Faglige administrative oppgaver må påberegnes

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som professor

 • For ansettelse i stilling som professor kreves professorkompetanse innen HRM, HMS, arbeidsliv, organisasjon og ledelse, innovasjon eller andre tilsvarende fagområder.
 • Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde.
 • Undervisningserfaring innenfor feltet HRM, arbeidsliv, HMS, organisasjon, ledelse, innovasjon eller andre tilsvarende fagområder på bachelor og/eller masternivå.
 • Må kunne undervise på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt ha en inngående forståelse av den norske arbeidslivs- og samfunnsmodellen.
 • Tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen. Utover de grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning som gjelder for stilling som førsteamanuensis, må søkeren dokumentere: Kvalitetsutvikling i undervisning og veiledning, bred veiledningserfaring og utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse se mer informasjon på Nords nettsider.

Ansettelse som førsteamanuensis

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for alle

 • Norsk er arbeidsspråk for undervisning og administrasjon. De som ansettes må derfor kunne undervise på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt ha en inngående forståelse av den norske arbeidslivs- og samfunnsmodellen.
 • Personlig egnethet er viktig.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • Innsendte publikasjoner
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren, innen fagområdet HRM, HMS, arbeidsliv, innovasjon, organisasjon og ledelse
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • Relevant yrkespraksis innenfor HRM, HMS, arbeidsliv, innovasjon, organisasjon og ledelse
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor, 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet en intern komite for å vurdere søknadene. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Sakkyndig komite skal godkjenne utvelgelsen, og alle søkere vil bli orientert om den videre prosessen.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 30.05.2022

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt utenfor EØS-området ber vi deg legge ved NOKUT-godkjenning
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 10 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknadsfrist: 30.05.2022

Ref.nr. 30071156

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS