Ledig stilling ved Nord universitet

Førsteamanuensis i tilknytting til våre utdanningsprogram innenfor organisasjon og ledelse - 3 stillinger

Søknadsfrist: 14.09.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø, Steinkjer og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana og Steinkjer.


Les mer: www.nord.no/fsv

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, er det ledig tre faste 100 % stillinger som førsteamanuensis innenfor organisasjon- og ledelsesfag. Fakultetet ønsker tre nye medarbeidere med ulik profil.

 • En bør ha kompetanse som viser hvordan det økonomiske fagfeltet er koblet til andre deler av samfunnsvitenskapene som sosiologi, statsvitenskap og organisasjonsstudier.
 • En bør ha kompetanse innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi,
 • En bør ha mer spesifikk ledelsesfaglig kompetanse.

Fakultetet foretrekker søkere som har gode evner til å bygge nettverk innenfor nærings- og arbeidsliv, og som kan fremme arbeidslivsrettet forskning. Egen erfaring som leder og/eller konsulent i forbindelse med ledelses- og organisasjonsutviklingsprosesser vil bli vektlegt.

Stillingene er knyttet til faggruppen Ledelse og innovasjon, og det forventes at de som ansettes bidrar til utvikling av faggruppen. Søkerne må kunne dokumentere solid forskningskompetanse innenfor et eller flere av følgende områder: organisasjon, HRM, kunnskapsledelse, økonomi, organisasjonspsykologi eller liknende. Søkeren må legge ved en kort skisse som indikerer forskningsfeltet som vedkommende ønsker å jobbe videre med. Skissen, og hvordan denne passer med fagmiljøets øvrige forskningsprofil, vil kunne tillegges vekt ved en ansettelse.

De som ansettes skal fortrinnsvis undervise på årsstudiet i personalledelse og kompetanseutvikling (PK), Bachelor og Master i Human Resource Management (HRM) og på Master i Kunnskapsledelse (MKL). Ved behov og ønske kan de som ansettes også undervise på andre studieprogram, samt på Ph.d. i sosiologi.

Etter ansettelse kan en søker som er professorkompetent søke om opprykk til professor.

Stillingen har kontorsted og residensplikt i Bodø eller i Levanger. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder

Arbeidsoppgaver

 • Stillingene er tillagt undervisning og veiledningsoppgaver på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.
 • Stillingene er tillagt forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling.
 • Det forutsettes at de som ansettes bidrar i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering.
 • Det forutsettes at de som ansettes bidrar til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 • Det forutsettes at de som ansettes bidrar i utviklingen av fagmiljøet ved fakultetet sammen med kollegaer.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende.
 • Søkerne må kunne dokumentere solid forskningskompetanse.
 • Søkerne må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.
 • Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • For å kunne veilede studenter med interesse innenfor organisasjonsfaglige problemstillinger er det ønskelig at søkerne har kunnskap og erfaring i bruk av både kvalitative og kvantitative metoder.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk).
 • Stillingene forutsetter god kjennskap til norsk arbeidsliv, og at de som ansettes kan undervise på et skandinavisk språk ved tiltredelse.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet.
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt.
 • Ulysningsteksten
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjoner fra høyskole, universitet eller tilsvarende
 • Relevant yrkespraksis
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • Personlige egenskaper og samarbeidsevner vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 14.09.2020

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 10 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30091551

Søk på stillingen

fnokode:1234