LEDIG STILLING VED NMBU

Førsteamanuensis innen industriell produktutvikling og bærekraftanalyse

Søknadsfrist: 01.11.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Er du en kreativ produktutvikler, og vil være med å forme en bærekraftig teknologiutvikling?

Om stillingen

Ved Institutt for maskinteknikk og teknologiledelse (IMT) ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK), er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis innen fagområdet «Industriell produktutvikling og bærekraftanalyse».

Vi søker deg som brenner for teknologisk nyskapning og produktutvikling for å fremme det grønne skiftet. Du vil få ansvar for undervisning og veiledning som er sentrale innen fagområdet, samt ansvar for å videreutvikle fagmiljøet og forskningen innen fagfeltet.

IMT utdanner sivilingeniører med mastergrad i maskin, prosess og produktutvikling, samt anvendt robotikk og industriell økonomi. Vi tilbyr flere utdanningsløp og emner der teknisk innovasjon, nyskaping og produktutvikling inngår som en viktig del. Vi er stolte av våre godt utstyrte laboratorie- og verkstedsfasiliteter.

På instituttet vårt har vi et dynamisk fagmiljø med dyktige studenter. Samspillet mellom kollegaer og kreative studenter både utfordrer og inspirerer til videreutvikling og fornyelse. IMT har et økende samarbeid med næringslivet, spesielt rettet mot studentprosjekter og gradsarbeid.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver i stillingen som førsteamanuensis omfatter undervisning og veiledning, forskning og administrasjon.

Hovedoppgaver

 • Emneansvar og undervisning i viktige planleggings- og metodeverktøy knyttet til:
  • teknisk innovasjon
  • anvendt produktutvikling
  • produktrealisering på mastergradsnivå
 • Veiledningsansvar for mastergradsarbeider innen
  • konsept- og produktutvikling
  • produksjon og produktrealisering
 • Bærekraftanalyser knyttet til FoU-prosjekter og næringslivssamarbeid

Øvrige arbeidsoppgaver

 • Koordinering og videreutvikling av emneporteføljen på masternivå innen teknologi og industriell produktutvikling i
  • maskindesign
  • industriell økonomi
  • øvrige spesialiseringer i sivilingeniørstudiene ved fakultetet
 • Styrke bærekraftaspektet på bachelor- og masternivå
 • Veilede doktorgradsstudenter
 • Ta initiativ til Ph.d.-prosjekter innen eget kompetanseområde og i samarbeid med dine kolleger
 • Søke eksterne ressurser/midler til fagområdet
 • Administrativt arbeide i fagmiljøet og ved fakultetet, inklusive nødvendige verv

Forskning

Forskningen i stillingen skal være orientert mot anvendte teknologiske og industrielle problemstillinger knyttet til nyskaping, produktutvikling og bærekraft. I tillegg skal den også være rettet mot FoU-samarbeid og forsknings- og næringslivsrettet oppdragsvirksomhet, som planlegges og gjennomføres i regi av fagmiljøet ved REALTEK/NMBU.

Med mål om å styrke forskningen ved fakultetet, vil du som nyansatt bli tilbudt en unik oppstartspakke:

 • Du får NOK 50.000 til å dekke utgifter i forbindelse med konferanser, reiser mm.
 • Du er prioritert ved fordeling av universitetsfinansierte doktorgradsstillinger. Gjelder dersom du ikke allerede er hovedveileder for ph.d.-student.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad/sivilingeniør innen teknologi
 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde, fortrinnsvis innen maskinteknologi, industriell produktutvikling eller produksjonsteknologi. Utenlandsk doktorgrad må være godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad. Alternativ til doktorgrad er kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Vitenskapelige publikasjoner og/eller annen relevant fagproduksjon knyttet til teknologisk innovasjon, moderne industriell produktutvikling, prototyping, tidlig industriell produksjon, samt miljø- og sikkerhetsaspekter mv.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse i form av «pedagogisk mappe» med beskrivelse av
  • pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer
  • bredde og variasjon i pedagogisk erfaring
  • undervisnings- og veiledningserfaring
  • grunnleggende undervisningsferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning

De som ikke oppfyller de pedagogiske kravene ved ansettelsen, pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Krav til språklige ferdigheter

Administrasjonsspråket på universitetet er norsk, og universitetet er internasjonalt. Det er derfor et krav om at søkere må ha svært gode ferdigheter i både skriftlig og muntlig norsk og engelsk. Ferdigheter i svensk eller dansk kan erstatte kravet om norsk kompetanse. Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk, forplikter seg til å lære dette innen tre år på nivå C1 eller tilsvarende.

Ved ellers like kvalifikasjoner vil søkere som behersker norsk eller skandinavisk flytende bli foretrukket.

Følgende kunnskap og erfaring vektlegges

 • Industriell økologi, bærekrafts- og livsløpsanalyser med bruk av relevant programvare (F.eks. Granta Edupack (tidl. CES), Solidworks Sustainability, SimaPro m.fl.)
 • Integrert produktutvikling (IPD & IPPD) med HMS
 • House of Quality (Quality function deployment)
 • Pugh’s spesifiserings- og rankingssystematikk (Method of Controlled Convergence), funksjonsanalyse, løsningsscreening, og eksterntestmetodikk mv.
 • Verktøy og systematikk for målrettet prosjekt- og prosessplanlegging, tidlig produksjonsplanlegging og tilrettelegging mv.
 • Verktøy for teknisk formgivning (3D), interaksjons-design og god produktergonomi
 • Analyseverktøy for konstruksjonsoptimering, styrke -og robusthetsvurderinger (FEM-analyse/CFD mv.)
 • Kvalitetssikring (ISO9001), relevante lover forskrifter knyttet til maskin og produktutvikling, miljø-, helse-
 • og produktansvar mv.
 • Teknisk produksjonsunderlag (ISO128, G-koding, CNC), produksjonsanvisninger og kostnadskalkyler for prototyping og tidligproduksjon

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves at du har:

 • Gode formidlingsevner og faglig engasjement innen fagfeltet og i forhold til studentene
 • Gode evner til samarbeid og bygging av gode relasjoner innad i fagmiljøet og mot eksterne miljøer
 • Erfaring og interesse for å arbeide og forske i team, og gjerne på tvers av fagdisipliner og sektorielle tradisjoner
 • Personlig motivasjon og drivkraft for å bygge opp aktuelle forskningsfelt, fremme søknader og videreutvikle samarbeidet med næringslivet

Personlige egenskaper/egnethet vil tillegges vekt.

NMBU ønsker flere kvinner i faste vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke. REALTEK jobber systematisk med kulturbygging basert på mangfold og verdier. Alle skal trives på REALTEK.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24, lønnstrinn 65 -77 (NOK 594 300 – 752 800), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra ekspertutvalget vil bli sendt til alle søkere.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte

 • Førsteamanuensis Odd-Ivar Lekang (instituttleder), tlf: +47 67 23 16 06/ +47 95 87 66 09, e-post: [email protected],
 • Senioringeniør Henrik Folke Holmberg, tlf: +47 67 23 15 52, e-post: [email protected]

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken” Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 01.11.2021

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

For søkere er det utarbeidet en mal for dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse (pedagogisk mappe). Denne malen må benyttes. Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis (vedlegg 1).

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer, med ordinær post merket still.nr. 21/03421 til NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 01.11.2021.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS