LEDIG STILLING VED NMBU

Førsteamanuensis i veterinær mattoksikologi

Søknadsfrist: 21.03.2021

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold.


Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Vil du forske på mattoksikologi i toppmoderne fasiliteter?

Om stillingen

Ved Institutt for parakliniske fag ved NMBU Veterinærhøgskolen er det ledig 100 % fast stilling som førsteamanuensis innen mattoksikologi.

Stillingen er tilknyttet faggruppe for toksikologi. Faggruppens hovedoppgaver er knyttet til undervisning og forskning innen mattoksikologi og miljøtoksikologi. Forskningsaktiviteten er laboratorie- og forsøksdyrbasert.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes skal arbeide med undervisning av veterinær-, og dyrepleierstudenter og stipendiater, forskning innenfor fagområdet, formidling av faget, veiledning på fordypnings-, master- og ph.d.-nivå, og andre faglige oppgaver som gjøres ved faggruppen og instituttet. Noen administrative oppgaver må påregnes.

Undervisning

 • Undervisning av veterinærstudenter og dyrepleierstudenter i mattoksikologi i studentenes ordinære studieløp samt på fordypningsnivå. Undervisningsoppgavene deles mellom faggruppens vitenskapelige personell.
 • Undervisning av stipendiater.
 • Veiledning av stipendiater, masterstudenter, fordypningsstudenter og bachelorstudenter.
 • Undervisning ved videre- og etterutdanningskurs.
 • Undervisningsoppgaver kan utgjøre inntil 50 % av stillingen.
 • Studieplanen for veterinærstudenter er for tiden under revisjon. Bidrag til utvikling av ny studieplan vil være en av oppgavene.

Forskning

 • Den som ansettes i stillingen forventes å etablere en forskningsgruppe innenfor mattoksikologi. Det forventes at den som tilsettes aktivt skaffer interne og eksterne midler til forskningsarbeidet gjennom å tiltrekke seg prosjekter, søke om finansiering fra NFR, EU og andre finansieringskilder, samt være synlig på arenaer der forskere møter finansieringsinstitusjoner, f.eks. Forskningsrådets konferanser og fagmøter.
 • Samarbeid med andre fagmiljøer internt og eksternt nasjonalt og internasjonalt.

Formidling

 • Det forutsettes at den som ansettes deltar aktivt i formidling, f.eks. på nasjonale og internasjonale konferanser, fagmøter med myndigheter, organisasjoner og industri samt driver aktiv formidling av forskningsresultater og annen kunnskap gjennom fagpresse og generelle nyhetsmedia. Det må påregnes noe reisevirksomhet i forbindelse med oppdrag, kongresser, feltarbeid m.m.

Administrasjon

 • Med stillingen følger administrative oppgaver, herunder deltakelse i utvalg og komiteer, samt håndtering av administrative verktøy.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk grunnutdanning.
 • Doktorgrad med hovedvekt på toksikologi.
 • Undervisningserfaring, fortrinnsvis på universitetsnivå.
 • Forskningserfaring innen toksikologi.
 • Erfaring med laboratoriemetoder som er relevant for mattoksikologisk forskning.
 • Godkjent kurs i forsøksdyrlære for forskere. Dersom dette ikke er gjennomført ved søkertidspunkt forplikter den som ansettes seg til å gjennomføre dette så snart som mulig.
 • Norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk på høyt nivå, både muntlig og skriftlig.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse i form av «pedagogisk mappe» med beskrivelse av;
  • Pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer og pedagogisk erfaring
  • Undervisnings-, pedagogisk- og veiledningserfaring
  • Grunnleggende undervisningsferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

De som ikke oppfyller de pedagogiske kravene ved ansettelsen, pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med veiledning på masternivå eller doktorgradsnivå.
 • Erfaring med presentasjon av forskningsresultater, både muntlig og skriftlig.
 • Et godt faglig kontaktnett, både nasjonalt og internasjonalt.
 • Erfaring med samarbeid på tvers av fagområder.
 • Erfaring med bruk av forsøksdyr i forskningssammenheng.

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Motivasjon til å utvikle seg videre som underviser og forsker.
 • Gode evner til å sette seg inn i nye problemstillinger og metoder.
 • Engasjement for å utvikle faget og forskergruppa, og kreativitet og evne til å ta initiativ til å nå målene.
 • Gode evner til å arbeide selvstendig og i team.
 • Gode egenskaper innen kommunikasjon og samarbeid på tvers av faggrupper og institusjoner.
 • At du er løsningsorientert og evner å prioritere blant oppgaver.
 • Fleksibel innstilling.

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24 (ltr. 61-77) (NOK 545 300-744 600), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved instituttleder Trine L’Abée-Lund, tlf: +47 67232217, e-post: [email protected]

generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 21.03.2021

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.Søker skal også vedlegge dokumentasjon av sin utdanningsfaglige kompetanse, kalt en pedagogisk mappe.

Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 21/01020 til NMBU Veterinærhøgskolen, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen søknadsfristens utløp.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS