LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i bedriftsøkonomisk analyse - revisjon og regnskap

Søknadsfrist: 15.12.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no.

USN Handelshøyskolen tilbyr bachelor- og masterutdanninger innen en rekke fagområder, samt en ph.d.-utdanning i Marketing Management. I tillegg til flere årsstudier og mange videreutdanningsstudier. USN Handelshøyskolen tilbyr økonomi- og lederutdanninger på deltid på campus og nett. Vi har alt fra enkeltemner på bachelornivå til årsstudium i ledelse eller full mastergrad som man kan ta ved siden av jobb.

USN Handelshøyskolen har ledig inntil tre faste stillinger som Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i bedriftsøkonomisk analyse - revisjon og regnskap

Om stillingen

Ved USN Handelshøyskolen er det fra august 2022 ledig inntil tre faste inntil 100% stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i bedriftsøkonomisk analyse med vekt på finansregnskap og/eller revisjon.

Vi ser etter kandidater som ønsker å bidra til å bygge opp og utvikle et inspirerende fagmiljø på USN Handelshøyskolen campus Ringerike og Vestfold sammen med kollegaer og studenter.

Angi i søknaden om du søker på (A) for stillingen ved campus Vestfold eller (B) for stillingene ved campus Ringerike, eller eventuelt både (A) og (B).

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingene skal dekke undervisning og veiledning i bedriftsøkonomiske emner, fortrinnsvis innen finansregnskap og/eller revisjon, knyttet til bachelor- og masterprogrammer ved USN Handelshøyskolen og fakultetets eksterne virksomhet. USN Handelshøyskolen opprettet høsten 2020 en næringsmaster i regnskap og revisjon (NMRR).

 • (A) For stilling ved IØHS, campus Vestfold, forventes det at den som ansettes kan ta faglig ansvar for undervisning i grunnleggende og videregående emner innen finansregnskap. Spesielt fordypningsemner på bachelor i økonomi og ledelse, spesialisering regnskapsrådgiver. Andre emner innen bedriftsøkonomisk analyse kan også bli aktuelt, dersom det er av interesse.
 • (B) For stillingene ved IØMJ, campus Ringerike, forventes det at de som ansettes kan ta faglig ansvar for undervisning i videregående emner innen bedriftsøkonomiske analyse med vekt på finansregnskap og/eller revisjon, og spesielt emner i finansregnskap og/eller revisjon på næringsmaster i regnskap og revisjon. Enkelte arbeidsoppgaver kan være knyttet til fakultetets øvrige campus/institutter, deriblant IØHS ved campus Vestfold som også tilbyr næringsmaster i regnskap og revisjon.

Til en av stillingene (B) kan det også være aktuelt å legge programkoordinatoransvar for et av bachelor- eller masterprogrammene ved USN Handelshøyskolen campus Ringerike, fortrinnsvis næringsmaster i regnskap og revisjon.

Veiledning av studenter enkeltvis eller i grupper inngår også i stillingene. Vi legger stor vekt på nærhet mellom fagansatte og studentene. Veiledningen omfatter først og fremst problemstillinger i egne emner, men kan også gjelde mer generelle problemstillinger innen fagområdet regnskap og revisjon.

USN har et godt samarbeid med flere store og mindre regnskaps- og revisjonsforetak i regionen i Vestfold, Buskerud og Telemark. Dette samarbeidet er avgjørende for utvikling av praksisnære profesjonsutdanninger innen regnskap og revisjon. De som ansettes må ha rett kompetanse når det gjelder å styrke bransjesamarbeidet ytterligere, og i tillegg være i stand til å utfordre og stimulere våre partnere med nye perspektiver. USN Handelshøyskolen har hovedfokus på å være praksisnær, med regional forankring og med perspektiver fra den internasjonale kunnskapsfronten. Profesjonskunnskap er viktig ved ansettelsen.

For førstestillingene vil det være forventet forskningsaktivitet og aktiv deltakelse i fagmiljøet innen fagområdet for stillingen.

Fakultetet har flere forskergrupper, eksempelvis innenfor økonomisk analyse, økonomisk organisering og innovasjon og entreprenørskap, med vitenskapelig ansatte på tvers av fakultetets fem campuser. Den som ansettes knyttes til forskergruppen økonomisk analyse og/eller forskergruppen i jus.

I forbindelse med eventuelle prosjekter, møter osv. må det påregnes reisevirksomhet mellom universitetets campus. Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt. Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som ansettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

For ansettelse i stillingene kreves det master i regnskap og revisjon, høyere revisorstudium eller lignende finansregnskapsfaglig utdanning på master- eller hovedfagsnivå.

Finansregnskap er et gjennomregulert område, og det vektlegges at søkeren er godt kjent med norsk regnskaps- og bokføringslovgivning. Søkere med relevant erfaring fra regnskap og/eller revisjon oppfordres til å søke.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlands doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. Det kreves også dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, jf. forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 1-4.

For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

For ansettelse som universitetslektor kreves utdanning på høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende, relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis og dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 1-6.

Ved ansettelse som universitetslektor vil det bli vektlagt ønske, vilje og planer om kvalifisering til førstekompetanse.

Ved ansettelse vil det i tillegg bli lagt vekt på utdannings- og forskningserfaring, pedagogiske egenskaper og samarbeidsevne inn mot interne så vel som eksterne miljøer. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet når det gjelder formidlingsevne, samarbeidsevne og selvstendighet.

Dokumenterte FoU-arbeider og praktisk erfaring fra overnevnte fagfelt vil også bli vektlagt. Det er i tillegg viktig med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger.

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som førsteamanuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For søkere som primært vurderes på grunnlag av egen praksis, stilles det krav om undervisning- og veiledningserfaring og erfaring fra utdanningsledelse som samlet sett tilsvarer en andel av heltidsstilling i høyere utdanning tilsvarende to år.

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Søkere som ikke har slike utdanningsfaglige kvalifikasjoner, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Vitenskapelig og pedagogiske kvalifikasjoner.
 • Faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon innen aktuelt fagområde.
 • Publisering i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.
 • Undervisningserfaring og -kompetanse innen aktuelt fagområde.
 • Administrativ erfaring og kompetanse.
 • Evne til å skaffe eksterne midler.
 • Forskningsledelse, deltakelse og forskningsprosjekter og forskningsformidling.
 • Erfaring innen forskningsdrevet innovasjon og industrisamarbeid.
 • Erfaring fra internasjonale forskeropphold.
 • Annen relevant kompetanse.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Universitetslektor (kode 1009): LT 56-69 (NOK 507 600 - 637 900) per år. Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): LT 66-78 NOK 604 700 - 776 900 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For opplysninger om stillingene:

For opplysninger om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor).
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner.
 • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.
 • Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.
 • Øvrige søkere skal i beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.
 • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS