LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis / universitetslektor / høgskolelærer innen samfunnsfaglige fagområder

Søknadsfrist: 30.06.2024

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Institutt for vernepleie (IVP), er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis/universitetslektor innen samfunnsfaglige fagområder. 

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere i stilling som førsteamanuensis eller universitetslektor kan det bli aktuelt å gjøre en midlertidig ansettelse i stilling som høgskolelærer. 

Kontorsted er Harstad og stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. 

Institutt for vernepleie i Harstad

Det helsevitenskapelige fakultetet er det største av universitetets 7 fakultet og har ansvar for forskning, utdanning og formidling innen vernepleie, farmasi, helse- og omsorgsfag, klinisk medisin, klinisk odontologi, medisinsk biologi, psykologi, samfunnsmedisin, barn og unges psykiske helse og idrett.

IVP har ansvar for master i velferdsendring, bachelorstudiene i vernepleie, videreutdanninger i spesialpedagogikk og kultursensitivitet og et Phd-kurs «Disability and inclusion research». Studiesteder er Harstad (heltid), Alta (bachelor deltid), Finnsnes (bachelor deltid) og Tromsø (bachelor deltid). Forskningsaktiviteten er organisert inn under Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning (ASVF). Instituttet er lokalisert i Harstad og har vel 35 vitenskapelige stillinger og en administrasjon på 5. Rundt 450 studenter er knyttet til instituttet. 

Arbeidsoppgaver

Stillingen er tillagt undervisning, veiledning og eksamensarbeid på både master- (gjelder førsteamanuensis) og bachelorstudiet. Innenfor masteren rettes hovedfokus særskilt mot sosial innovasjon, endringskompetanse og tverrprofesjonelt arbeid. Undervisningen på bachelorstudiet tildeles ut fra den tilsattes kompetanse. Stillingen kan etter behov også bli tillagt undervisning og veiledning ved andre studier på instituttet.

Undervisningsformene som blir benyttet er forelesninger, selvstudium og gruppearbeid. Studentene vil enkeltvis og i grupper få ulike praktiske og teoretiske oppgaver gjennom hele studietiden. Digitale medier er et viktige verktøy i undervisning og veiledning av studentene.

Veiledning av studenter blir gitt individuelt og i grupper. Det er varierte vurderingsformer, fra praktiske gruppeeksamener til individuelle skoleeksamener. Til stillingen vil det også ligge fagadministrativt arbeid. Deler av stillingen er tillagt forsknings- og utviklingsoppgaver. Det må påregnes en del reisevirksomhet.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Instituttleder Gunn Elin Fedreheim, 77 05 82 68, e-post: gunn.e.fedreheim@uit.no
 • Professor Line Melbøe, 77 05 83 42, e-post: line.melboe@uit.no

Kvalifikasjoner

Stillingen krever:

 • Master/ hovedfag eller Ph.d. innen samfunnsfaglige fagområder
 • Vitenskapelige publiseringer innenfor noen av ASVFs tema eller problemstillinger i velferdssektoren vil bli vektlagt
 • Søkeren må beherske norsk eller skandinavisk språk, og ha gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig 

Fordel for ansettelse:

 • Ønskelig med erfaring innen undervisning / forskning på velferdsinnovasjon / sosial innovasjon og/eller velferdsendringer
 • Ønskelig med erfaring fra initiering av forskningsprosjekter
 • Ønskelig med pedagogisk erfaring på høyere nivå. 

Gode samarbeidsevner og personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi søker kandidater som blant annet er/har:

- Faglig engasjement i det faglige og pedagogiske utviklingsarbeidet innenfor eget fag og for universitetet som helhet.

- Engasjert

- Gode samarbeidsevner

- Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter

- Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

- Konstruktiv, positiv og som tar godt og inkluderende medarbeiderskap på alvor.

Språkkrav: Gode norsk og engelskspråklige kunnskaper, både muntlig og skriftlig

Eventuelt tilbud om stilling vil bli sett i sammenheng med en helhetlig vurdering av instituttets behov i forhold til kompetansen hos aktuelle kandidater.

For stilling som førsteamanuensis kreves: 

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Dokumentasjon av følgende vil tillegges stor vekt:

 • Selvstendig forskning utover doktorgrad
 • Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk

Selvstendig forskning utover doktorgrad kan dokumenteres med vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne fra doktorgraden.

Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.

Internasjonal mobilitet vil bli vurdert i forhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering.

Vitenskapelig samarbeid, nasjonalt og/eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner og/eller søknadsarbeid.

Vi forventer at du som ansettes i førsteamanuensisstilling blir en aktiv og engasjert bidragsyter i en av instituttets forskningsgrupper og bidrar til strategisk utvikling av gruppen. Derfor bør du orientere deg om instituttets forskningsgrupper og gjøre rede for hvordan du kan være med på å styrke en av disse. Vi vil prioritere deg som kan bidra til å styrke instituttets FoU-satsinger.

For stilling som universitetslektor kreves: 

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

For stilling som høyskolelærer kreves:

 • 4 års høyere utdanning, av disse minst 2 år innenfor det aktuelle fagområdet 
 • Relevant yrkespraksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved: 

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan 

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. 

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse. 

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Ved midlertidige ansettelser kan kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Midlertidig ansettelse på kvalifiseringsvilkår 

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FOU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår 

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet. 

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Høgskolelærer lønnes etter statens regulativ kode 1007. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse 

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS